< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Емпіричний рівень

До емпіричного рівня наукового дослідження відносять ті конкретно наукові методи, які безпосередньо пов'язані з практикою. їх поділяють на дві групи: міждисциплінарні і спеціальні. Міждисциплінарні застосовуються у декількох близьких між собою дисциплінах — це експедиційний або польовий (анкетування або опитування); статистичний та методи обробки статистичної інформації, як-от розрахунок "коефіцієнта кореляції" та "регресійний аналіз картографічний метод; метод екстраполяції передбачає, що на основі статистичних даних досліджують закономірності економічних явищ і припускають, що ці закономірності будуть дійсні і на майбутнє.

Метод індексу випереджаючих показників базується на дослідженні певної кількості рядів статистичних даних (курс акцій, кількість виданих ліцензій на будівництво, вартість обсягів замовлення підприємствам на устаткування, пропозиції грошей). Як правило, зміни величин цих показників передують змінам в економіці.

Метод нормативного планування застосовується у випадках, коли попередньо визначені економічні показники. Тоді потрібно розпланувати по етапах сукупність взаємопов'язаних елементів, що забезпечують досягнення мети.

Моделювання — загальнонауковий метод, який в економічному плануванні застосовують для розробки моделі управління, що являє собою систему формалізованих співвідношень, які описують основні взаємозв'язки елементів, що створюють економічну систему.

Спеціальні методи — це методи, які застосовуються тільки в конкретному дисциплінарному дослідженні. До спеціальних методів вивчення підприємств сфери послуг можна віднести методи маркетингового аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища фірми, зокрема метод 8УОТ-аналізу, методи аналізу місця товарів на ринку (стратегічна модель Портера, матриця можливостей по товарах/ ринках, матриця "Бостон консалтинг груп", метод РІМ8) та ін.

Ще одним варіантом поділу методів на емпіричному рівні є поділ їх на інтуїтивні та формалізовані.

Інтуїтивні — це методи експертної оцінки — індивідуальної чи колективної.

Формалізовані — це методи, здійснені за допомогою формалізованих процедур.

Експертні методи або інтуїтивні — це методи інтегрування, узагальнення думок експертів і, як наслідок, одержання абсолютно нових рішень. За способами організації ці методи мають кілька видів. Першим і найпростішим є и метод мозкової атаки", що здійснюється групою експертів за один тур. Висувається кілька пропозицій, що активно обговорюються і доопрацьовуються. Дуже цікавим є різновид "мозкової атаки", що носить назву "метод 635".

За цим методом, формується група експертів з 6 осіб, які пропонують кожен по три пропозиції вирішення поставленої перед ними проблеми. Після цього кожен по колу передає свої пропозиції іншому і той доопрацьовує їх. У кінцевому результаті дістаємо 18 розгорнених варіантів вирішення проблеми. Окремо розглянемо експертний метод, що організовується в декілька етапів, — "метод Дельфі". На першому етапі групою фахівців складається анкета, в якій у формі відкритих запитань ставляться питання про існуючі проблеми. Ці анкети розсилаються поштою вибраним людям і пізніше їх збирають та аналізують. На основі проведеного аналізу розробляється нова анкета, в якій зменшується кількість пропозицій вирішення проблеми. Так здійснюється кілька етапів, поки не прийдемо до відповідного рішення.

Формалізовані методи — уніфіковані методи, заздалегідь розроблені фахівцями в певній галузі, ефективність яких вже перевірена. Сюди можна віднести вже згадувані методи кореляції та регресії, методи вибору стратегії функціонування підприємств: платіжна матриця, дерево рішень, гістограма, лінійне програмування, теорія черг, імітаційне моделювання, теорія ігор; метод SWOT-аналізу, методи аналізу місця товарів на ринку (стратегічна модель Портера, матриця можливостей по товарах/ринках, матриця "Бостон консалтинг груп", метод PIMS) та ін.

Окремою є класифікація методів на кабінетні та польові.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >