< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання та функції національних і міжнародних організацій з бухгалтерського обліку

Зміни, що відбувалися у сфері бухгалтерського обліку під впливом соціально-економічного розвитку суспільства, вимагали створення організацій, які б координували ці процеси як на національному, так і на міжнародному рівні. До числа таких організацій відносяться міжурядові організації, міжнародні професійні організації з бухгалтерського обліку та міжнародні профспілкові організації

До міжурядових організацій, які мають досить вагомий вплив на процеси стандартизації і гармонізації обліку і звітності, відносяться:

Міжурядова група експертів Центру з транснаціональних корпорацій ООН;

Європейський Союз (ЄС);

Організація економічного співробітництва і розвитку;

Африканська рада з обліку;

Економічна комісія Латинської Америки;

Економічна і соціальна комісія країн Азії і Тихого океану;

Міжнародний банк реконструкції і розвитку;

Міжнародний валютний фонд та ін.

Ці організації координують загальні питання і співробітництво, пов'язані із створенням та функціонуванням облікових систем, питання стандартизації та гармонізації принципів обліку й звітності шляхом укладання різних угод і контролю за їх виконанням.

Найбільш вагомий внесок в розробку міжнародної співставимої системи стандартів обліку і звітності здійснила Міжурядова група експертів Центру з транснаціональних корпорацій ООН, провівши дослідження практики організації обліку майже у 100 країнах світу". Хоча рекомендації групи експертів стосувались в основному стандартизації звітності (кількості і змісту показників, що в ній наводились) транснаціональних корпорацій, проведені дослідження дали змогу виявити основні розбіжності національних облікових систем і намітити шляхи їх подолання.

Європейський Союз (раніше Європейське економічне співробітництво) з метою стимулювання фінансової діяльності займається вирішенням проблеми узгодженості обліку в рамках цієї організації, що є частиною більш широкої програми уніфікації загальних принципів економічної діяльності. В межах цієї програми опубліковано ряд директив, які спрямовані на ліквідацію відмінностей в обліку і звітності країн членів Європейського Союзу.

Організація економічного співробітництва і розвитку і яка об'єднала представників більше 20 країн світу (Франція, Німеччина, США, Канада, Японія, Італія, Англія і т.д.) рекомендувала транснаціональним фірмам, які працюють на території держав-членів цієї організації дотримуватись принципів, які викладені в додатку до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємстві) від 21 червня 1976 р. Ці принципи рекомендують регулярно (щорічно) публікувати звітну інформацію в складі: балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів і додатків до звіту. В складі Організації економічного співробітництва і розвитку в 1978 р. було створено спеціальну робочу групу зі стандартів бухгалтерського обліку, яка провела дослідження національних стандартів країн-членів цієї організації з метою виявлення невідповідностей та здійснила ряд заходів, спрямованих на узгодження стандартів обліку, вказувала на необхідність активізації зусиль з розробки міжнародних стандартів обліку і звітності.

Африканська рада з обліку створена в 1969 р. шляхом об'єднання зусиль 23 країн-учасниць (Алжир, Ангола, Гвінея, Марокко, Нігерія, Заїр тощо). Мета створення цієї організації полягала в координації співробітництва між різними організаціями зі стандартизації обліку в африканських країнах. Вагомим результатом роботи цієї організації стала розробка і впровадження найбільш ефективного плану рахунків країн, що розвиваються.

Важливе значення для вирішення складних облікових проблем, пов'язаних з уніфікацією облікової інформації, зростанням вимог до професії та відповідальності за наслідки поданої інформації, мала поява професійних організацій з бухгалтерського обліку. Перші з таких організацій з'явилися у Великобританії. До них, зокрема, відносяться: У Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії (1854 p.), Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (1870р.), Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (1891 p.), Інститут присяжних бухгалтерів з управлінського обліку (1919 р.) та ін. Сфера діяльності цих організацій полягала у визначенні кваліфікаційних вимог та підготовки дипломованих бухгалтерів, розробці та затвердженні норм і правил бухгалтерської діяльності, кодексу професійної етики.

На сьогодні, до досить впливових професійних бухгалтерських організацій Великобританії належать також: Рада зі стандартів бухгалтерського обліку, Консультаційний комітет бухгалтерських організацій, Інститут присяжних бухгалтерів державних фінансових організацій, Рада з фінансової звітності, Інститут бухгалтерів компаній тощо.

У США до професійних організацій у галузі бухгалтерського обліку відносяться:

Американська асоціація громадських бухгалтерів (1887 p.), яка реформована у 1917 p. у Американський інститут присяжних бухгалтерів. Об'єктом діяльності цієї організації є стандартизація норм і принципів ведення обліку і складання звітності;

Американська бухгалтерська асоціація (1916 p.), яка здійснює підвищення професійної кваліфікації, вдосконалення принципів обліку, видавничу діяльність;

Національна асоціація бухгалтерів (1919 p.), яка заснувала у 1972 р. Інститут управлінського обліку, що займається освітянською діяльністю та видає сертифікати фахівців з управлінського обліку;

Комісія з цінних паперів та бірж (1934 p.), яка відповідає за належне виконання встановлених принципів обліку і звітності. Важливим її завданням є захист інвесторів від можливих фінансових втрат внаслідок подання їм неповної або недостовірної інформації, розробка облікових стандартів, публікація інструкцій щодо складання фінансових звітів;

Американський інститут дипломованих незалежних бухгалтерів (1957 p.), який є найвпливовішою професійною організацією. Займається вона розробкою та розповсюдженням облікових та аудиторських стандартів, видавничою діяльністю, наданням консультаційних послуг з оподаткування, аудитом фінансової звітності;

Рада зі стандартів фінансової звітності (1972 p.), яка займається розробкою і удосконаленням стандартів обліку і звітності. Результати такої роботи публікуються у вигляді Директив з фінансових облікових стандартів, в яких визначені правила підготовки звітності та методологічні особливості окремих видів облікової діяльності.

Крім цього, вагоме місце серед професійних бухгалтерських організацій США посідають: У Рада зі стандартів бухгалтерського обліку в державних установах, Громадська наглядова рада з ефективності аудиторської діяльності, Інститут внутрішніх аудиторів тощо.

Професійну діяльність у сфері бухгалтерського обліку в Німеччині здійснюють: Асоціація кваліфікованих аудиторів, Аудиторська палата, Інститут аудиторів Німеччини, Німецький комітет бухгалтерських стандартів тощо.

До професійних бухгалтерських організацій Франції відносяться: Асоціація керівників бухгалтерських фірм. Національна рада з бухгалтерського обліку, Національна компанія ревізорів з перевірки рахунків, Комісія з біржових операцій, Вища рада з бухгалтерського обліку та ін.

Подібні організації створені у більшості країнах світу. Вони виконують аналогічні функції, пов'язані з функціонуванням національних облікових систем та вдосконаленням методів і принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Питаннями гармонізації стандартів обліку і звітності та облікової теорії і практики на міжнародному рівні займаються міжнародні професійні організації бухгалтерського обліку. До таких організацій відносяться:

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (до 2001 р.

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку);

Міжнародна федерація бухгалтерів;

Федерація бухгалтерів Асоціації країн Південно-Східної Азії;

Міжамериканська асоціація бухгалтерів;

Конфедерація бухгалтерів Азіатського і Тихоокеанського регіонів;

Європейська спілка експертів з економічного і фінансового обліку;

Федерація європейських бухгалтерів.

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку створений 29 червня 1973 р. на основі згоди, яка була досягнута між провідними професійними організаціями Франції, Німеччини, Канади, Австралії, Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії, Ірландії та США. Станом на початок 2004 р. до його складу входили представники 159 професійних бухгалтерських організацій із 118 країн. Основна мета створення цього комітету полягала у розробці стандартів, які можна було б розповсюдити на всі країни світу, проведенні роботи по вдосконаленню та гармонізації бухгалтерського обліку.

Міжнародна федерація бухгалтерів створена у 1977 р. для розвитку і зміцнення престижу бухгалтерської професії. Членами цієї федерації є представники професійних бухгалтерських організацій із багатьох країн світу. Комітети, які входять до складу міжнародної федерації бухгалтерів, займаються розробкою міжнародних вимог щодо аудиту, управлінського обліку, освіти та професійної етики.

Федерація бухгалтерів Асоціації країн Південно-Східної Азії створена під час наради, яка відбулася в Таїланді в 1977 р., представниками національних облікових організацій Індонезії, Малайзії, Сінгапуру, Таїланду і Філіппін. Метою створення цієї організації було вирішення завдань підвищення статусу бухгалтерської професії та узгодження національних методик обліку.

Міжамериканська асоціація бухгалтерів створена в 1949 р. в Сан-Хуане (Пуерто-Рико). її членами стали 27 професійних організацій з бухгалтерського обліку із 21 країни (Аргентина, Бразилія, Канада, Куба, Сальвадор, Мексика, Перу, США та ін.). Діяльність її спрямовувалась, в основному, на вирішення проблем обліку й звітності в південноамериканських країнах. З цією метою проводилися конференції учасників організації, за результатами яких публікувалися науково-методичні матеріали.

Конфедерація бухгалтерів Азіатського і Тихоокеанського регіонів створена в 1976 р. й об'єднала 28 бухгалтерських організацій із 20 країн регіону (Австралія, Канада, Індія, Японія, Індонезія, Ліван, Пакистан, Сінгапур, США та ін.). Основна мета її створення полягала у координації розвитку облікової професії в регіоні та вирішенні проблем гармонізації обліку.

Європейська спілка експертів з економічного і фінансового обліку створена в 1951 р. Членами цієї організації стали 28 організацій з бухгалтерського обліку із 18 країн (Австрія, Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Португалія, Великобританія, Іспанія та ін.). Завданнями цієї організації є вдосконалення і узгодження стандартів обліку і аудиту в Європі та залучення до цієї роботи професійних бухгалтерських кадрів. Для вирішення цих завдань створено спеціальні комітети.

Федерація європейських бухгалтерів (1986 р.) є провідною професійною організацією в Європі, яка займається вирішенням питань професійної бухгалтерської підготовки та гармонізації бухгалтерського обліку.

Таким чином, внесок професійних організацій у теорію і практику обліку полягає у розробці концепцій, принципів і стандартів обліку, які значно підняли довіру внутрішніх та зовнішніх користувачів до фінансової інформації і тим самим збільшили її корисність.

Міжнародні профспілкові організації вимагають співставної інформації про діяльність національних і міжнаціональних корпорацій. Міжнародна конфедерація вільних профспілок, Всесвітня конфедерація праці та Європейська конфедерація профспілок рекомендують регламентувати облік і звітність для того, щоб вони відображали наступні економічні показники: - загальний економічний розвиток підприємства, - рентабельність, - капіталовкладення і методи їх фінансування, - продуктивність і розподіл чистої продукції, - фінансовий стан і звіт про рух грошових коштів, - проведення ревізії. Значні вимоги до складання звітності визначені у Хартії про міжнаціональні підприємства, яка була підготовлена і опублікована Міжнародною конфедерацією вільних профспілок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >