< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типологія статистичних одиниць

Типологія та визначення статистичних одиниць у європейській статистиці підприємств ґрунтується на трьох групах критеріїв: а) правових, облікових та організаційних; б) географічних; в) критеріях діяльності.

Повний перелік статистичних одиниць, визначений Єврорегламентом і прийнятий до використання вітчизняною статистикою, передбачає такі їх типи:

  • o підприємство (the Enterprise);
  • o інституційна одиниця (the Instituti-nal Unit);
  • o група підприємств (the Enterprise Gr-up);
  • - одиниця за видом економічної діяльності (the Kind--f-activity)
  • o одиниця гомогенного виробництва (the Unit -f H-m-gene-us Pr-ducti-n (UHP));
  • o місцева одиниця (the L-cal Unit);
  • o місцева одиниця за видом економічної діяльності (the L-cal Kind--f-Activity Unit (l-cal KAU));
  • o місцева одиниця гомогенного виробництва (the L-cal Unit -f H-m-gene-us Pr-ducti-n (l-cal UHP)).

Для відображення фінансових, міжнародних зв'язків, зв'язків фінансового контролю і вимірювання ступеня концентрації виробництва поняття "група підприємств".

Група підприємств - це об'єднання підприємств, пов'язаних між собою правовими та/або фінансовими зв'язками. У групі підприємств може бути більше одного центру ухвалення рішень, особливо якщо це стосується виробничої політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо.

Відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання, різновидами об'єднань підприємств є асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдинг, інші об'єднання юридичних осіб.

Через свою занадто нестабільну та різноманітну структуру статистична одиниця "група підприємств" не використовується як одиниця спостереження, тобто як джерело інформації.

У разі локалізації факторів виробництва на базі правової одиниці утворюються одиниці виду економічної діяльності, інформація про які використовується для статистичної оцінки виробничої структури економіки за видами економічної діяльності, формування списку одиниць спостереження (генеральної сукупності одиниць) у несуцільних тематичних обстеженнях.

Одиниця за видом економічної діяльності - це статистична одиниця, що об'єднує однорідну діяльність підприємства на рівні класу КВЕД (див. рис. 1.4). Одиниця виду економічної діяльності може бути або підприємством, або його частиною. Наприклад, у виробничій структурі підприємства можна виокремити дві одиниці виду діяльності: "виробництво молока, виробництво масла та сиру" (ОВД-1) і "виробництво морозива" (ОВД-2).

Приклад 1.1. Підприємство переробної промисловості ПрАТ "Троянда" (назва умовна) подало річний звіт про основні показники діяльності за формою 1-підпримництво, витяг з якого наведено у табл. 1.2.

Виходячи зі звіту, можна дійти висновку, що у виробничій структурі підприємства є три одиниці виду діяльності, які відповідно здійснюють:

ОВД-1: виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання (код С.10.72).

ОВД-2: виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (код С.10.82). - ОВД-3: виробництво готової їжі та страв (код С.10.85).

Таблиця 1.2 Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) і кількість працівників (витяг з розділу 2 форми № 1 - підприємництво)

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) і кількість працівників (витяг з розділу 2 форми № 1 - підприємництво)

У разі локалізації діяльності за територіальною ознакою на базі правової одиниці утворюються місцеві одиниці.

Місцева одиниця - це підприємство або його частина, що розташовані в географічно визначеному місці. Місцевими одиницями можуть бути територіально відокремлені завод, фабрика, магазин, житлово-комунальна контора, транспортна база, будівельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок тощо, які входять до складу підприємства, що звітує, але мають право відокремлено провадити господарську діяльність.

Одиниця, яка провадить тільки один вид економічної діяльності та розташована в географічно визначеному місці, є місцевою одиницею за видом економічної діяльності. Наприклад, якщо місцева одиниця має хлібопекарню і магазин, то, відповідно, в її складі виокремлюють дві місцеві одиниці за видом економічної діяльності: виробництво хліба і хлібобулочних виробів і роздрібну торгівлю хлібобулочними виробами.

Приклад 1.2. Підприємство переробної промисловості ПрАТ "Троянда" подало річний звіт про основні показники діяльності за формою 1-підприємництво, в якому, зокрема, зазначено такі відомості (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік (витяг з розділу 7 форми № 1-підприємництво)

Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік (витяг з розділу 7 форми № 1-підприємництво)

На підставі звіту доходимо висновку про те, що підприємство представлене двома місцевими одиницями.

Перша місцева одиниця (МО-1) розташована у м. Львові і має у своїй виробничій структурі три місцеві одиниці за видом економічної діяльності:

МОВД-11: Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання (код С.10.72);

МОВД-21: Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (код С.10.82).

МОВД-31: Виробництво готової їжі та страв (код С. 10.85)

Друга місцева одиниця (МО-2) розташована у с.Тартак Кам'янка-Бузького району Львівської області і здійснює один вид діяльності (МОВД-12) - виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання (код С.10.72);

Типи статистичних одиниць, які виокремлюють у статистичному вивченні юридичної особи - ПрАТ "Троянда", наведені на рис. 1.4.

Типи статистичних одиниць у статистичному вивченні юридичної особи - ПрАТ

Рис. 1.4. Типи статистичних одиниць у статистичному вивченні юридичної особи - ПрАТ "Троянда"

Підприємство, група підприємств, одиниця за видом економічної діяльності, місцева одиниця та місцева одиниця за видом економічної діяльності належать до статистичних одиниць, щодо яких ведеться збір інформації та які обліковуються в Реєстрі статистичних одиниць. Збір інформації про такі одиниці забезпечується за рахунок різних джерел, основними серед яких є реєстри та статистична звітність підприємств за формою № 1-підприємництво.

Для складання національних рахунків, здійснення макроекономічного аналізу використовується поняття "інституційна одиниця", "одиниця гомогенного виробництва", "місцева одиниця гомогенного виробництва"

Інституційна одиниця - це одиниця, яка самостійно розпоряджається активами, бере на себе зобов'язання, від власного імені вступає в майнові та немайнові права й цілком відповідає за ухвалені рішення та їх виконання. У нефінансовому та фінансовому секторах економіки інституційна одиниця ідентична статистичній одиниці "підприємство". Інституційні одиниці можуть набувати будь-якої правової форми - бути юридичною або фізичною особою. Типи інституційних одиниць наведені у табл. 4.2.

Одиниця гомогенного виробництва - це одиниця, яка характеризується одним видом діяльності. Одиниця гомогенного виробництва може відповідати інституційній одиниці або бути її частиною, але не може бути частиною двох різних інституційних одиниць.

Місцева одиниця гомогенного виробництва-це частина одиниці гомогенного виробництва, що належить до місцевої одиниці.

Розподіл типів статистичних одиниць за географічним критерієм і критерієм діяльності наведено у табл. 1.4.

Таблиця 1.4. Типи статистичних одиниць за кількістю видів економічної діяльності та місць розташування

Критерій

Одне або більше місць розташування і

Одне місце розташування

Один або більше видів економічної діяльності

Підприємство

Місцева одиниця

Інституційна одиниця

Один вид економічної діяльності

Одиниця за видом економічної діяльності

Місцева одиниця за видом економічної діяльності

Одиниця гомогенного виробництва

Місцева одиниця гомогенного виробництва

Структурування статистичних одиниць дає змогу вирішити актуальну для економічної та регіональної статистики проблему, пов'язану з тим, що в сучасній економічній практиці, крім так званих "материнських, головних" підприємств, функціонують дочірні, асоційовані підприємства, філії, безбалансові відділення. Такі економічні одиниці територіально відокремлені, але водночас підпорядковані (хоч і різною мірою) головному підприємству. У переважній більшості випадків результати діяльності цих одиниць тривалий час вносились до статистичної звітності головного підприємства без виокремлення на місцеві одиниці. Ця обставина зумовила проблему неповноти статистичної інформації про функціонування в регіонах України значної кількості юридично чи економічно несамостійних підприємств, особливо філій, відділень, а відповідно - необхідність пошуку шляхів її вирішення, один з яких і полягає у використанні робочого інструменту статистичних спостережень - Реєстру статистичних одиниць, який охоплює всі типи перелічених одиниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >