< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Філософія: основні теми дослідження. "Вічні" філософські питання.

Філософія - це багата і складна форма духовного життя суспільства для якої є характерним значний чинник науковості. Більш ширше - це проблема буття людини та її ставлення до світу. Філософія має широкий спектр питань. Основні питання філософії :

- "Співвідношення людина-світ"

Підпитання : "Що лежить в основі буття?". В пошуках відповіді на дане питання поступово формуються 2 основні підходи: матеріалізм та ідеалізм. Матеріалізм - це філософський підхід в межах якого висловлюється думка про те, що в основі всього сущого лежить деяке матеріальне начало(Ф.Мілетський - вважав що вода, Геракліт - вогонь, Анаксимен - повітря, Анаксимандр - "апейрон"-дещо середнє між водою та повітрям). Наступний підхід - ідеалізм. Ідеалізм - це філософ.підхід в межах якого висувається думка про те, що в основі всього сущого лежить деяке ідеальне начало(Піфагор-число, середньовічні філософи-Бог, Гегель-абсолютний розум).

Дуалізм - філософська парадигма для якої характерне уявлення про те, що в основі всього сущого лежить 2 начала:матеріальне та ідеальне(Арістотель-матерія та форма, Р. Декарт-свідомість і тіло).

- "Чи здатен світ змінюватись та розвиватися? Чи існують в світі рух та розвиток?"

Метафізика - це філософське вчення в межах якого висловлюється думка про те, що світ є статичним, незмінним. Пізніше, що світ змінюється, але циклічно. Діалектика - це філософ.вчення в межах якого лежить уявлення про те, що в світі існує рух та розвиток, який має лінійний, неповторний характер. Погляди метафізиків та діалектиків поєднує Гегель. Зобразив розвиток як висхідну спіраль, де водночас на кожному етапі розвитку з'являється щось нове.

- "Чи здатна людина пізнавати оточуючий світ?"

Агностицизм - це філософ.підхід для якого є характерним уявлення про те, що людина взагалі не здатна пізнавати навколишній світ. Гностицизм - уявлення про те, що людина здатна пізнавати світ до кінця. Скептицизм - філософ.підхід в межах якого висловлюється думка, що людина може пізнавати світ, але частково.

Особливості філософського пізнання та його методологія.

Пізнання - вища форма відображення об'єктивної дійсності, процес вироблення дійсних знань. Спочатку пізнання було однією із сторін практичної діяльності людей, поступово в ході історичного розвитку людства пізнання стало особливою діяльністю. У пізнанні виділяють два рівні: чуттєве пізнання, здійснюється за допомогою відчуття, сприйняття, уявлення(сенсуалізм), і раціональне пізнання, що протікає в поняттях, думках, висновках і фіксується в теоріях (раціоналізм). Розрізняють також буденне, художнє і наукове пізнання, а в рамках останнього - пізнання природи і пізнання суспільства. Учасниками цього процесу є суб'єкти й об'єкти пізнання, а кінцевим результатом - знання.

Одна з важливих особливостей пізнання полягає в його організованості і використанні цілого ряду методів дослідження. Під методом при цьому розуміється сукупність прийомів, способів, правил пізнавальної, теоретичної та практичної, перетворюючої діяльності людей. Дослідження методів пізнання і практичної діяльності є завданням особливої дисципліни - методології.

  • 1. Всезагальні філософські методи, сфера застосування яких найбільш широка. До всезагальних належать філософські методи: метафізика, еклектика, софістика, діалектика в її ідеалістичному та матеріалістичному різновидах.
  • 2. Загальнонаукові методи, що знаходять застосування у всіх або майже у всіх науках. І своєрідність і відмінність від загальних методів в тому, що вони знаходять застосування не на всіх, а лише на певних етапах процесу пізнання. В емпіричному пізнанні: спостереження, порівняння, експеримент. В теоретичному пізнанні - ідеалізація, формалізація. Методи що використовуються і на емпіричному і на теоретичному рівнях - аналіз,синтез,дедукція,індукція,тощо.
  • 3. Спеціальні методи, характерні для окремих наук або областей практичної діяльності. Це методи хімії або фізики, біології чи математики, методи металообробки або будівельної справи.
  • 4. Нарешті, особливу групу методів утворюють методики, що представляють собою прийоми і способи, що виробляються для вирішення якоїсь особливої, часткової проблеми. Вибір вірної методики - важлива умова успіху дослідження.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >