< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 4

Основна термінологія

Аналіз чутливості полягає у вимірюванні чутливості основних результуючих показників проекту (МРУ або ПГГ) до зміни тієї чи іншої змінної величини.

Еластичність МРУ - міра реакції чистої теперішньої вартості на коливання певної змінної проекту.

Кількісний аналіз ризику передбачає числове визначення розміру окремих ризиків проекту та ризику проекту в цілому.

Коефіцієнт варіації (СУ(х)) - це відношення середньоквадратичного відхилення випадкової величини до її математичного очікування.

Критичним значенням змінної називають таке її значення, за якого величина чистої теперішньої вартості (ТУРУ) дорівнює нулю.

Математичне очікування (М(х)) - показник, що визначається як сума добутків значень випадкової величини (х) на відповідні ймовірності (Р/).

Несистематичний ризик - ризик, що безпосередньо стосується проекту (рівень рентабельності виробництва, вартість основного капіталу та продуктивність і т. ін.).

Ризик проекту - ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат у разі реалізації проекту.

Середньоквадратичне відхилення (а) - визначається як корінь квадратний з дисперсії та характеризує ступінь ризику (чим більше його значення, тим вищий ризик).

Систематичний ризик належить до зовнішніх факторів, пов'язаних з проектом - таких, як стан економіки в цілому, і перебуває поза загальним контролем над проектом.

Управління ризиком передбачає ідентифікацію, аналіз, оцінку ризику та розроблення заходів щодо його зниження.

Якісний аналіз ризику передбачає визначення показників ризику, етапів робіт, під час яких він виникає, потенційних зон та ідентифікацію ризику.

Поняття ризику та класифікаційні ознаки проектних ризиків

Рис. 4.1 Поняття ризику та класифікаційні ознаки проектних ризиків

Класифікаційні ознаки проектних ризиків

Рис. 4.2 Класифікаційні ознаки проектних ризиків

Сутність систематичних і несистематичних ризиків

Рис 4.3 Сутність систематичних і несистематичних ризиків

Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу

Рис. 4.4 Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу

Таблиця 4.1. Причини виникнення технічних ризиків та їх наслідки для проекту

Причини виникнення

Наслідки

Ознаки

Помилки в проектуванні; недоліки технології; неправильний вибір обладнання; неправильне визначення потужності виробництва. Недоліки в управлінні; нестача кваліфікованої робочої сили; відсутність досвіду роботи на імпортному обладнанні у місцевого персоналу.

Неможливість виходу на

проектну потужність. Випуск продукції нижчої якості.

Новизна проекту; відсутність проектної організації відповідного рівня; відсутність маркетингових досліджень; відсутність залучення іноземних менеджерів.

Порушення договорів поставок сировини, матеріалів, комплектуючих, порушення термінів субпідрядниками.

Збільшення термінів будівництва. Вихід на повну потужність у віддаленому періоді.

Нечіткі щодо термінів та обсягів контракти; контракти без штрафних санкцій; вибір постачальників з нестабільних регіонів; з ненадійною репутацією; відсутність у контракті механізму запуску проекту.

Порушення термінів будівництва. Підвищення цін на сировину та електроенергію; збільшення вартості обладнання через валютні ризики; підвищення витрат на проект.

Підвищення розрахункової вартості проекту.

Відсутність у контракті фіксованих цін, механізмів захисту від валютних ризиків; облік заробітної плати у місцевій валюті.

Зміни торгівельного та митного режиму, податкової системи та валютного регулювання й регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зміна в системах експортного фінансування в країнах - учасницях проекту.

Неможливість збуту продукції.

Розрахунок собівартості продукції за нижчою ціною; невраховані всі нові заходи для захисту від ризиків в інших країнах.

Нестабільність політичної ситуації в країні, небезпека націоналізації та експропріації.

Утрата проекту.

Відсутність підтримки в силових структурах та уряді; відсутність підтримки державних і місцевих структур.

Зміна законодавства, особливо в частині регулювання іноземних інвестицій. Складність з репатріацією прибутку.

Зниження ефективності, згортання проекту.

Застаріла технологія; непродумана екологічна політика; низькі вимоги до екологічності проекту; відсутність відпрацювання питань утилізації відходів; відсутність дозволу наглядових органів.

Неправильний вибір товару та його випуск. Випуск товару низької якості або морально застарілого. Неправильний вибір ринків збуту, неточний розрахунок місткості ринку. Непродуманість або відсутність на передбачених ринках збутової мережі. Неправильна цінова політика. Відсутність чи нестача реклами.

Неможливість реалізації продукції проекту в розраховані терміни і визначеному ціновому діапазоні.

Відсутність потрібних доходів для того, щоб погасити кредит.

Відсутність маркетингових досліджень; нечітка орієнтація на покупця; відсутні закупівельні контракти; відсутність програми збуту; відсутність програми з реклами; товар не має сертифікації; відсутність урахування особливостей політики, торгівлі на цьому ринку.

Фінансові ризики проекту: причини виникнення, ознаки на наслідки

Рис. 4.5 Фінансові ризики проекту: причини виникнення, ознаки на наслідки

Види та методи аналізу й оцінювання ризиків

Рис. 4.6 Види та методи аналізу й оцінювання ризиків

Аналіз чутливості проекту

Рис. 4.7 Аналіз чутливості проекту

Факторна еластичність показників ефективності проекту

Рис. 4.8 Факторна еластичність показників ефективності проекту

Мета та види аналізу сценаріїв

Рис. 4.9 Мета та види аналізу сценаріїв

Алгоритм проведення моделювання методом Монте-Карло

Рис. 4.10 Алгоритм проведення моделювання методом Монте-Карло

таблиця 4.2. Можливі наслідки впливу ризиків на зміну умов реалізації проекту

Можливі події при реалізації проекту

Дії, які знижують ризик

Наслідки

1

2

3

1. Зменшення фізичного обсягу продажу

 • 1. Зниження ціни на продукцію проекту.
 • 2. Посилення реклами.
 • 3. Розвиток дистриб'юторської мережі.
 • 4. Стимулювання попиту.
 • 5. Підвищення якості продукції.
 • 1. Збільшення відносного обсягу продажу в грошовому виразі.
 • 2. Додаткові витрати на рекламу.
 • 3. Витрати на відкриття нових збутових агентств.
 • 4. Втрати на знижках та інших пільгах для споживачів.
 • 5. Додаткові витрати на НДДКР і виробництво.

2. Зниження цін на продукцію

 • 1. Активне проведення цінової та нецінової політики.
 • 2. Розроблення заходів для зниження витрат на виробництво.
 • 1. Зниження надходжень від продажу одиниці продукції.
 • 2. Додаткові витрати на маркетинг.

3. Збільшення прямих (змінних) виробничих витрат

 • 1. Закупівля більш дешевих матеріалів.
 • 2. Зниження матеріалоємності конструкції. Пошук нових альтернативних матеріалів.
 • 3. Створення більших виробничих запасів матеріалів і комплектуючих за "старими" цінами.
 • 1. Скорочення обсягу збуту продукції внаслідок зниження якості.
 • 2. Додаткові витрати на НДДКР.
 • 3. Зростання загальних (постійних) витрат унаслідок виплат процентів за кредитами, використаними на придбання матеріалів і комплектуючих про запас.

4. Збільшення загальних (постійних) витрат

 • 1. Скорочення витрат на маркетинг.
 • 2. Скорочення витрат на заробітну плату.
 • 3. Скорочення витрат на споживання енергоресурсів.
 • 4. Скорочення витрат на транспортні послуги.
 • 5. Скорочення витрат на оренду приміщення.
 • 1. Зниження обсягів збуту.
 • 2. Зниження кваліфікації персоналу і як наслідок погіршення якості продукції.
 • 3. Витрати на придбання нового, менш енергоємного, технологічного устаткування.
 • 4. Придбання власного транспорту.
 • 5. Будівництво власного приміщення.

5. Збільшення тривалості

виробничо-технологічного

циклу

 • 1. Придбання більш продуктивного технологічного устаткування.
 • 2. Збільшення завантаженості устаткування внаслідок зміни режиму роботи (збільшення змінності).
 • 3. Розроблення нової, більш технологічної, конструкції продукту.
 • 1. Збільшення інвестиційних витрат.
 • 2. Збільшення витрат на заробітну плату й обслуговування устаткування.
 • 3. Витрати на проведення НДДКР і підготовку виробництва.

6. Тривалість збуту продукції на ринку

 • 1. Розвиток дистриб'юторської мережі.
 • 2. Рекламна кампанія.
 • 3. Стимулювання попиту шляхом упровадження пільгових умов збуту.
 • 4. Модернізація дизайну та упаковки.
 • 5. Поліпшення споживчих властивостей продукту порівняно з продукцією конкурентів.
 • 6. Зниження ціни.
 • 1. Витрати на рекламну кампанію.
 • 2. Зниження обсягу збуту в грошовому виразі у зв'язку з додатковими витратами на знижки.
 • 3. Витрати на проведення дизайнерських робіт.
 • 4. Витрати на НДДКР.
 • 5. Скорочення відносного обсягу продажу в грошовому виразі.

7. Тривалість затримки платежів за реалізовану продукцію

 • 1. Відвантаження тільки після передплати.
 • 2. Освоєння нових ринків з більш розвинутою системою платежів.
 • 3. Орієнтація тільки на гарантовано платоспроможних клієнтів.
 • 1. Скорочення обсягу продажу внаслідок зниження попиту.
 • 2. Витрати на маркетинг.
 • 3. Скорочення обсягу продажу внаслідок зниження попиту.

8. Коливання попиту на продукцію

1. Скорочення страхового запасу готової продукції на складі.

Додаткові виробничі й маркетингові витрати.

9. Нестабільність поставок матеріалів та комплектуючих виробів

1. Створення страхового запасу матеріалів та комплектуючих виробів.

 • 1. Додаткові витрати на створення страхового запасу.
 • 2. Додаткові витрати на будівництво чи оренду складських приміщень, а також їх обслуговування.

Матриця перевірних процедур залежно від важливості змінної проекту та можливості її прогнозу

Рис. 4.11 Матриця перевірних процедур залежно від важливості змінної проекту та можливості її прогнозу

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >