< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація статистики фінансів: міжнародний та вітчизняний аспекти

У світовій статистичній практиці на сьогоднішній день використовується ціла низка міжнародних стандартів: бухгалтерського обліку, міжнародної торгівлі, національних рахунків, статистики державних фінансів, грошово-кредитної і фінансової статистики.

Використання міжнародних стандартів в організації фінансової статистики дозволяє:

 • - робити міжнародні порівняння даних фінансової статистики і на цій основі робити висновки про особливості реалізації фінансової політики в різних країнах;
 • - розробляти і публікувати матеріали про різні країни, зокрема у збірнику "Міжнародна фінансова статистика".

Збірник "Міжнародна фінансова статистика (МФС)" (International Financial Statistics, IFS) є основним статистичним виданням МВФ, який публікується англійською мовою щомісячно з січня 1948 р. МФС містить сторінки країн-членів МВФ, на яких подано інформацію про основні ключові економічні показники цих країн, які використовуються для аналізу економічного розвитку і зазвичай надають інформацію про валютні курси, міжнародну ліквідність, гроші та банківські операції, процентні ставки, виробництво, цінові показники, міжнародні трансакції, рахунки державного сектору та національні рахунки.

Крім міжнародних організацій та донорів це видання широко використовується суб'єктами фінансового ринку, а також потенційними іноземними інвесторами.

Перше видання сторінки України було надруковано в липневому випуску збірника МФС за 1996 р. Ця сторінка містить показники грошово-кредитної статистики України з грудня 1992 р. і статистики платіжного балансу України починаючи з першого кварталу 1994 р. Україна стала шостою серед пострадянських країн-членів МВФ, представлених у цьому виданні, — після Латвії, Литви, Естонії, Молдови та Росії.

Дані для публікацій у збірнику МВФ "МФС" готуються на базі статистичної звітності, яка щомісячно складається Економічним департаментом Національного банку України (НБУ) і надається МВФ.

Міжнародні організації займаються розробленням концепцій, понять і класифікацій у сфері міжнародної фінансової статистики (табл. 1.2) та у більшості мають статистичні служби (табл. 1.3).

Велика роль у організації фінансового статистичного забезпечення належить службам та агенціям фінансової інформації.

До провідних світових служб та агенцій фінансової інформації належать "Reuters", "Bloomberg", "Thomson Reuters", "Dow Jones", "Tenfore, "CNNfn".

Фінансова інформація також представлена у друкованих та електронних версіях видань "Financial Times", "Forbes", "Wall Street Journal", "Economist" та "Fortune".

Фінансово-аналітичні матеріали також готуються консалтинговими компаніями та рейтинговими агентствами "Standard&Poor's", "McKinsey&Company", "Fitch", "I/B/E/S International", "Moody's Investors Service", "PricewaterhouseCooper", "Weiss Ratings" та ін.

В Україні державна статистична діяльність здійснюється з метою отримання всебічної та об'єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства.

Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом її систематичної публікації в друкованих виданнях, розповсюдження засобами масової інформації, безпосереднього надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.

Таблиця 1.2. Міжнародні методологічні положення зі статистики фінансів

№ пop.

Найменування

Рік видання

Розробник

1

Система національних рахунків

1993, 2008

Світовий банк, МВФ, СОН, Європейська Комісія, ОЕСР

2

Європейська система національних рахунків

1995

Комісія Європейського Союзу, Євростат

3

Спеціальний стандарт розповсюдження даних: керівництво для передплатників та користувачів

2007

МВФ

4

Керівництво з грошово-кредитної і фінансової статистики

2000

МВФ

5

Керівництво з індексів споживчих цін: теорія і практика

2007

Міжнародна організація праці, МВФ, ОЕСР, Офіційне бюро статистики Європейського Союзу, ООН, Світовий банк

6

Керівництво зі статистики державних фінансів

2001

МВФ

7

Статистика зовнішнього боргу: керівництво для укладачів та користувачів

2003

Банк міжнародних розрахунків, Світовий банк, Конференція ООН з розвитку та торгівлі, МВФ, ОЕСР, Секретаріат Паризького клубу, Секретаріат Лондонського клубу, Статистична служба Європейського Співтовариства

8

Керівництво із платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції

2009

МВФ

9

Керівництво зі статистики державних фінансів

2001

МВФ

Статистичною діяльністю в Україні керує Державна служба статистики України (Держстат України), яка є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики2 та має систему статистичних органів, побудовану за адміністративно-територіальним принципом.

Держстат України має належну законодавчу базу у сфері статистики. Ухвалення в 1992 р. Закону України "Про державну статистику" створило правову основу розвитку національної статистики і забезпечило початок її реформування. Закон включає основні положення про незалежність статистики і реорганізацію статистичної системи з урахуванням потреб ринкової економіки, визначає відповідальність Держстату України за організацію і функціонування статистичної системи країни та забороняє втручання в його діяльність інших урядових органів, юридичних осіб і громадськості.

Таблиця 1.3. Міжнародні організації, які є виробниками даних фінансової статистики

Міжнародні організації, які є виробниками даних фінансової статистики

Новий Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику", ухвалений у липні 2000 р., ґрунтується на основоположних принципах офіційної статистики ООН. У ньому враховані вимоги європейського модельного закону і містяться положення про незалежність Держстату України та конфіденційність інформації. Подальше вдосконалення законодавства України у сфері статистики здійснюється в напрямі гармонізації законів, що діють, у контексті змін, внесених до Закону про статистику.

Основними завданнями Державної служби статистики України є:

 • - участь у формуванні та реалізація державної політики у галузі статистики;
 • - збирання, опрацювання, аналіз, розповсюдження, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;
 • - забезпечення повноти, надійності та об'єктивності статистичної інформації;
 • - розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;
 • - забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;
 • - ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 • - розроблення, вдосконалення і впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики;
 • - координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаної зі збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних.

Держстат видає накази, інструкції та рекомендації з питань організації обліку та звітності, які є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами господарювання незалежно від форми власності. Підприємства, організації та установи подають до районних (міських) відділів та обласних управлінь статистики статистичні звіти та інші документи.

Органи державної статистики проводять спеціально організовані статистичні спостереження, складають національні рахунки, обчислюють макроекономічні показники розвитку економіки, показники зовнішньоекономічної діяльності, показники інвестиційної активності, визначають рівень інфляції, витрати, ресурси та доходи населення тощо.

Державний служба статистики організовує і проводить статистичні спостереження соціально-економічних процесів та розповсюджує інформацію, у тому числі через офіційний сайт, про макроекономічні показники, ціни і тарифи, фінанси, доходи населення та витрати і ресурси домогосподарств, соціальне забезпечення та соціально-економічне становище регіонів.

Роль Національного банку України (НБУ) у забезпеченні організації фінансової статистики реалізується на основі його функцій:

 • - формування та методологічне забезпечення системи грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
 • - складання платіжного балансу, здійснення його аналізу та прогнозування;
 • - аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин4. Національний банк України оприлюднює дані щодо фінансового сектору та зовнішнього сектору України.

До основних завдань Міністерства фінансів України належить формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики, що, у свою чергу, вимагає інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави5.

Міністерство фінансів України проводить моніторинг і оприлюднює дані щодо виконання Зведеного, Державного та місцевих бюджетів, аналітичні дослідження щодо державного боргу, запозичень під гарантії держави, запозичень муніципалітетів, обігу і розміщення облігацій внутрішньої та зовнішньої державної позики.

ДОВІДКОВО

У березні 1996 року було опубліковано інформаційний бюлетень МВФ "Спеціальний стандарт розповсюдження даних" (ССРД). Країна, яка підписала цей стандарт, зобов'язана надавати інформацію, яка відповідає загальноприйнятим вимогам статистики, і, зокрема, своєчасно публікувати ключові фінансово-економічні дані. Окрім того, приєднання до ССРД накладає на країни-члени МВФ зобов'язання щодо надання інформації МВФ. Приєднання країни до ССРД є добровільним.

Україна 10 січня 2003 року офіційно стала 52 країною, що приєдналася до ССРД МВФ, зробивши істотні кроки до приведення офіційної статистики у відповідність до міжнародних стандартів. Ця подія була найважливішим кроком у сфері розвитку статистики країни.

Координатором розповсюдження даних за спеціальним стандартом МВФ в Україні визначено Державний комітет статистики.

На веб-сторінках Державної служби статистики України, Національного банку України та Міністерства фінансів України дані розповсюджуються відповідно до ССРД МВФ. Усі ці органи розповсюджують дані на паперових носіях та в електронному вигляді.

У 2002 р. в Україні було створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацфінпослуг). Основними завданнями Нацфінпослуг є участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері надання фінансових послуг та розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг та вирішення системних питань їх функціонування. З огляду на це Нацфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань аналізує стан і тенденції розвитку ринків фінансових послуг. Окрім того, Нацфінпослуг взаємодіє із іншими органами фінансового нагляду і регулювання, забезпечуючи при цьому доступ Національного банку та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до власної інформаційної бази даних, що ведеться з метою регулювання ринків фінансових послуг.

На офіційному сайті Нацфінпослуг надається статистична інформація про страховий ринок, ринок кредитних спілок, недержавні пенсійні фонди та фінансові компанії.

У 1995 р. утворено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) . НКЦПФР оприлюднює дані про стан фондового ринку та ринку цінних паперів, діяльність професійних учасників ринку цінних паперів (торговці цінними паперами, реєстратори, зберігачі, інститути спільного інвестування, саморегулівні організації, організатори торгівлі, недержавні пенсійні фонди) та емітентів цінних паперів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >