< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інші цінні папери акціонерного товариства

Облігація - цінний папір, що свідчить про внесення її власником коштів і підтверджуюче зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ній термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами їхнього випуску).

Облігації випускаються з наступних причин:

 • o спосіб залучення додаткового капіталу без зменшення існуючих часток акціонерів;
 • o можливість одержати капітал при більш низьких відсотках, чим налають банки й інші фінансові джерела;
 • o забезпечення довгострокового надання фіксованого відсотка;
 • o ефективна і доступна форма одержання кредиту безпосередньо в потенційних кредиторів;
 • o розширення і розмаїтість кредитних ресурсів Товариства;
 • o установлення кредитного рейтингу Товариства, що свідчить про рівень його кредитоспроможності (платоспроможності).

Облігації можуть бути іменними та на пред'явника, процентними й безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються й з обмеженим колом обігу.

Відповідно до чинного законодавства акціонерні товариства можуть випускати облігації тільки після повної оплати усіх раніше випущених акцій. При цьому сума випущених облігацій не може перевищувати 25% від розміру статутного фонду. Для усіх без винятку видів підприємств не допускається випуск облігацій для формування і поповнення статутного фонду емітента, а також для покриття збитків, зв'язаних з його господарською діяльністю.

Вексель - безумовне грошове зобов'язання однієї сторони сплатити іншій стороні визначену суму грошей у визначеному місці й у визначений термін.

Вексель являє собою універсальний фінансовий інструмент, використовуваний як зручний засіб оформлення кредитно-розрахункових відносин. Вексельне звертання прискорює розрахунки і розширює можливості кредитування.

Вимоги, що висуваються до передані акцій

Вільна передача акцій

Прості іменні акції відкритих акціонерних товариств, випущені в процесі приватизації, підлягають вільному звертанню, тобто акціонери можуть розпоряджатися своїми акціями без обмежень. Вони можуть продавати, або іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Емітентам забороняється встановлювати не передбачені законодавством обмеження щодо відчуження акціонерами відкритих акціонерних товариств акцій, придбаних у процесі приватизації.

Перехід і реалізація права власності на іменні акції

Право власності на іменні акції, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування акцій на рахунок власника в зберігача цінних паперів і підтверджується випискою з рахунка в цінних паперах, що зберігач зобов'язаний надати власникові акцій.

Іменні акції, випущені в документарній формі, передаються новому власникові шляхом повного індосаменту (передатного напису). Підтвердженням права власності на іменні акції в документарній формі є бланк цінного папера - сертифікат акцій.

Права на участь у керуванні, одержання дивідендів тощо, що випливають з іменної акції, можуть бути реалізовані власником акції з моменту внесення змін до реєстру акціонерів Товариства.

Реєстр акціонерів

Реєстр акціонерів - являє собою перелік акціонерів (власників іменних цінних паперів) і номінальних власників, складений на визначену дату і який є одним з основних корпоративних документів Товариства. Він дає можливість ідентифікувати акціонерів, кількість, номінальну вартість і вид приналежних їм акцій. Власники акцій здобувають статус акціонера і всі зв'язані з цим права лише після внесення відповідної інформації до реєстру акціонерів.

Реєстр акціонерів ведеться з метою всебічного і повного забезпечення прав акціонерів і відстеження звертання випущених акцій.

З погляду емітента, правильна і незалежна реєстрація прав власності на акції служить способом залучення як внутрішнього, так й іноземного капіталу. Наявність ефективної системи реєстрації власників іменних цінних паперів, з погляду потенційного інвестора, є гарантією його корпоративних прав.

Здійснювати діяльність по веденню реєстру акціонерів може:

o емітент

Має право вести власним реєстр, якщо кількість власників іменних цінних паперів не перевищує 500 і при наявності дозволу на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

o реєстратор

Суб'єкт підприємницької діяльності, що має дозвіл на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку . Ведення реєстру власників іменних цінних паперів є для реєстратора винятковим видом його діяльності, що не може сполучатися з іншими видами діяльності, крім депозитарної.

Основні функції, виконувані реєстратором, полягають у здійсненні наступних видів діяльності:

 • o формування системи реєстру акціонерів (власників іменних цінних паперів) - поетапне внесення в систему реєстру інформації про емітент і випущених ним акціях, власниках і приналежних їм акціях;
 • o внесення змін у систему реєстру акціонерів і коректування даних щодо зареєстрованих у системі реєстру осіб;
 • o надання емітентові послуг, зв'язаних з реєстраторською діяльністю:
 • - допомога в підготовці і проведенні Загальних зборів акціонерів;
 • - нарахування і виплата дивідендів;
 • - надання консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів і облікових прав власності на них.

Доступ до системи реєстру обмежується навкруги осіб, що мають право одержувати цю інформацію. Такими особами є:

 • o емітент;
 • o зареєстровані фізичні і юридичні особи;
 • o державні органи й установи в межах наданих їм повноважень, передбачених чинним законодавством.

Емітент має право одержувати всю інформацію, що утримується в системі реєстру, але не має право її розголошувати.

Зареєстровані особи мають право на одержання інформації щодо свого особового рахунка. Вони не мають права на одержання інформації про інших власників і приналежних їм акціях.

Доступ державних органів і установ до системи реєстру здійснюється відповідно до діючого законодавства на підставі письмового запиту, підписаного керівником і завіреного печаткою цього органа. Уповноважені особи державних органів і установ мають право на одержання інформації із системи реєстру в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Всім іншим особам доступ до інформації, що утримується в системі реєстру, забороняється.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >