< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Закон України "Про зайнятість населення" № 803 від 1 берез. 1991 р. // Закони України. — 1996. — Т. 1. — С. 252— 269.
 • 2. Закон України "Про обов'язкове пенсійне страхування в Україні" № 1058 від 9 липня 2003 р. // Праця і зарплата. —2003. — № 16. — 20 берез.
 • 3. Кодекс законів про працю України, — К. : Праця,2004. — 368 с.
 • 4. Богданова Г. І. Організаційно-економічні аспекти формування структурних трудових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. економ, наук / Т. І. Богданова. — Хмельницьк, 1998. — 24 с.
 • 5. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К. : Знання-Прес, 2002.— 387 с.
 • 6. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості /

B. С. Васильченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 289 с.

 • 7. Гнибіденко І. Трудова зайнятість — важлива складова соціальної політики / І. Гнибіденко // Праця і зарплата. — 2007. — № 47. — 19 груд.
 • 8. Гринкевич С. С. Стан молодіжної зайнятості в Україні /

C. С. Гринкевич // Наук. вісп. УкрДЛТУ. — 2006. — Вип. 16.3. — С. 239—241.

 • 9. Єсінова Я. /. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. — К.: Кондор, 2004. — 432 с.
 • 10. Іляш О. /. Розробка стратегії зайнятості населення України (на прикладі Львівської області) / О. І. Іляш // Вісн. Донецьк, нац. ун-ту. — Сер. В : Економіка і право. — 2003. — Вип. 1. — С. 41—50.
 • 11. Калина А. В. Економіка праці : навч. посіб. / А. В. Калина. — К. : МАУП, 2004. — 272 с.
 • 12. Кіліна Т. М. Зайнятість населення в системі соціально-економічних показників / Т. М. Кіліна // Економіка та держава. — 2008. — № 8. — С. 106—108.
 • 13. Логвинова Н, Безробіття у країнах СНД: спроба соціологічного аналізу / Н. Логвинова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2003. — № 3. — С. 137—144.
 • 14. Маршавін Ю. М. Державна служба зайнятості як інституційний чинник ринку праці: шляхи підвищення функціональної ефективності / ІО. М. Маршавін // Економіка та держава. — 2005. — № 2. — С. 6—12.
 • 15. Руденко Н. В. Питання оптимізації регулювання зайнятості в умовах відкритої економіки України / Н. В. Руденко // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2007. — №6.—С. 120—127.
 • 16. Тимош І. М. Економіка праці : навч. посіб. / І. М. Тимош. — Т.: Астон, 2001. — 346 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Соціально-економічна сутність, види та форми зайнятості населення.
 • 2. Сутність, критерії та показники ефективної зайнятості населення.
 • 3. Принципи та напрями державної політики зайнятості населення.
 • 4. Гнучкі форми зайнятості населення.
 • 5. Механізм регулювання зайнятості населення.
 • 6. Державна служба зайнятості як головний інфраструктурний елемент ринку праці.
 • 7. Джерела формування та напрями використання коштів ФЗДСС.
 • 8. Сутність, види та форми безробіття.
 • 9. Характеристика основних показників якісного аналізу безробіття.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. У чому полягає економічне та соціальне значення зайнятості?
 • 2. Дайте визначення поняттю "зайнятість".
 • 3. Охарактеризуйте форми зайнятості населення.
 • 4. Які є види зайнятості?
 • 5. У чому полягає відмінність між зайнятістю тіньовою і кримінальною?
 • 6. Назвіть критерії ефективної зайнятості населення.
 • 7. Назвіть основні показники ефективної зайнятості.
 • 8. Яка мета державної політики зайнятості населення?
 • 9. Які принципи державної політики зайнятості населення?
 • 10. Які види гнучких форм зайнятості Вам відомі?
 • 11. Охарактеризуйте гнучкі форми зайнятості, котрі пов'язані з нестандартними режимами робочого часу.
 • 12. Обґрунтуйте схему дії інституційного механізму регулювання зайнятості.
 • 13. У чому полягає завдання державної служби зайнятості України?
 • 14. Які функції державної служби зайнятості України?
 • 15. Назвіть джерела формування Фонду сприяння зайнятості населення.
 • 16. Які основні напрями використання коштів Фонду сприяння зайнятості населення?
 • 17. У чому полягає сутність поняття "безробіття"?
 • 18. Які фактори впливають па формування безробіття?
 • 19. Охарактеризуйте види безробіття.
 • 20. Дайте характеристику формам безробіття.
 • 21. Яку залежність ілюструє крива Беверіджа?
 • 22. Дайте характеристику кривій Філіпса.
 • 23. Які основні показники якісного аналізу безробіття?
 • 24. Як здійснюється оцінка фактичного рівня безробіття?
 • 25. Назвіть відомі Вам концепції безробіття.
 • 26. У чому полягає сутність закону Оукена?

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Роль і значення гнучких форм зайнятості в сучасних умовах економіки.
 • 2. Сучасні тенденції в структурі зайнятості населення України.
 • 3. Безробіття в Україні: проблеми соціального захисту.
 • 4. Неформальна зайнятість у структурі національного ринку праці.
 • 5. Міжнародний досвід регулювання зайнятості населення.

Дискусійні питання

 • 1. Проблеми прихованого безробіття у вітчизняній економіці.
 • 2. Переваги та недоліки застосування гнучких форм зайнятості в умовах вітчизняної економіки.
 • 3. Регіональні проблеми зайнятості та безробіття.
 • 4. Проблеми розбудови національної моделі системи зайнятості.

Теми рефератів

 • 1. Соціально-економічні проблеми зайнятості в Україні.
 • 2. Вплив НТП на динаміку зайнятості.
 • 3. Демографічні аспекти розвитку зайнятості населення України.
 • 4. Розроблення програм сприяння зайнятості населення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >