< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за здійсненням операцій у бюджетних установах

 • 1.1 . Мета, об'єкти та порядок проведення перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 • 1.2 . Контроль дотримання чинного законодавства при складанні та затвердженні кошторисів доходів і видатків.
 • 1.3 . Порядок застосуванням фінансових санкцій за допущені бюджетні правопорушення.
 • 1.4 . Адміністративна відповідальність за допущені посадовими особами фінансові порушення.

Мета, об'єкти та порядок проведення перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності

До головних завдань державної контрольно-ревізійної служби в Україні статтею 2 Закону України від 26.01.93 № 2939-ХІІ "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (далі - Закон № 2939) віднесено здійснення державного контролю за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Статтею 15 Закону України від 16.09.99 № 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996) контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні покладено на відповідні органи в межах їх повноважень, передбачених законодавством. Частиною 4 статті 6 Закону № 996 встановлено, що порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.

Метою перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності в бюджетних установах є:

 • o встановлення правильності організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, додержання методології обліку, своєчасності й повноти відображення в обліку і звітності бюджетної установи здійснених господарських операцій;
 • o попередження перекручення обліку і звітності;
 • o встановлення незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат і запобігання їм у подальшому.

Об'єктами перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності є первинні та зведені бухгалтерські документи, облікові регістри, меморіальні ордери, головні та касові книги, матеріали інвентаризацій, фінансова звітність бюджетної установи, а також розпорядчі документи керівництва бюджетної установи (її органу управління) з питань, які пов'язані з організацією бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетної установи здійснюються, як правило, під час проведення ревізій (перевірок) виконання кошторисів та/або тематичних перевірок. У зв'язку з цим до програми і робочого плану ревізії (перевірки) бюджетної установи доцільно включати окремим пунктом перевірку бухгалтерського обліку і фінансової звітності та відображати її результати в окремому розділі акта (довідки), що складається за наслідками ревізії (перевірки). При цьому стан бухгалтерського обліку слід перевіряти на всіх етапах ревізії (перевірки), тобто при перевірці кожного без винятку питання ревізії накопичувати і узагальнювати виявлені недоліки для ґрунтовного висвітлення їх у акті ревізії (перевірки).

Перевірку бухгалтерського обліку і фінансової звітності в бюджетних установах рекомендується проводити у такому порядку:

 • 1. Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку, а саме з:
  • o організаційною формою ведення бухгалтерського обліку;
  • o формою бухгалтерського обліку як певною системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням встановлених єдиних засад та з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних в установі; системою рахунків і регістрів аналітичного обліку;
  • o системою і формами внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій; колом працівників, яким відповідним чином надано право підписання бухгалтерських документів; правилами документообороту і технологією обробки облікової інформації;
  • o положенням про бухгалтерію (бухгалтерську службу), посадовими обов'язками кожного працівника бухгалтерії;
  • o заходами щодо забезпечення збереження опрацьованих бухгалтерією документів та запобігання непомітному несанкціонованому внесенню змін до них.
 • 2. Ознайомлення з послідовністю відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних господарських операцій та порівняння з встановленою методологією облікових операцій.
 • 3. Перевірка правильності, своєчасності і повноти відображення на рахунках бухгалтерського обліку здійснених господарських операцій (по кожному питанню ревізії чи перевірки) шляхом звірки між даними аналітичного і синтетичного обліку (за даними меморіальних ордерів, головної книги та фінансової звітності), вступних залишків (сальдо), оборотів та вихідних залишків (сальдо).
 • 4. Звірка між узагальненими даними головної книги та показниками фінансової звітності.
 • 5. Перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризацій, правильності визначення розмірів збитків від недостач, розкрадань, знищення (псування) майна.
 • 6. Перевірка реальності дебіторської і кредиторської заборгованості, своєчасності і повноти проведення інвентаризацій розрахунків, підстав для списання з балансів дебіторської і кредиторської заборгованості, вжиття заходів до осіб, винних у тому, що строки позовної давності дебіторської заборгованості минули.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >