< Попер   ЗМІСТ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО УРОКУ

 • 1. Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз: навч. вид. / голов, ред. B.B. Григораш. — X.: Основа, 2006. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою").
 • 2. Аванесов В. Основи теорії педагогічних завдань / В. Аване-сов // Відкритий урок. — 2009. — № 6. — С. 22—26.
 • 3. Активні форми та методи навчання біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2008. — 125 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 12 (72)).
 • 4. Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук, тез (за підсумками роботи Міжнар. наук.-практ. конф. "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі", 27—28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т; ред. B.K. Буряк, Л .В. Кон-драшова. — Кривий Ріг: [Б. в.], 2000. — 120 с
 • 5. Аналіз уроку: збірник / упоряд. Н. Мурашко. — К.: Шкільний світ, 2008. — 128 с.
 • 6. Анісімова Г.О. Методика роботи над задачами в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Г.О. Анісімова ; М-во освіти і науки України [та ін.]. — Запоріжжя : TOB "ЛІПС" ЛТД, 2009. — 121 с.
 • 7. Антологія адаптованого досвіду, або Для чого існують програми освітніх обмінів / авт. кол.: С. Буко, Н. Вукіна, О. Жадько та ін. —- Рівне: Перспектива, 2004. — 387 с.
 • 8. Аргірова Т.О. Інтерактивні технології: кооперативна форма організації діяльності учнів на уроках математики / Т.О. Аргірова // Математика в школах України. — 2010. — № 7. — С. 2—7.
 • 9. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. — М. : Знание, 1987. — 80 с. — (Серия "Педагогика и психология". — № 6).
 • 10. Бабій К.Н. Нетрадиційний урок за проектною технологією / К.Н. Бабій, А.М. Бахтарова, І.Б. Литвиненко // Управління школою. — 2007. — № 1. — С. 22—25.
 • 11. Барановська О. Дидактичні умови реалізації інтерактивних форм організації навчання в профільній школі / О. Барановська // Історія в школі. — 2007. — № 3. — С. 14—18.
 • 12. Бевз Г.П. Дидактичні матеріали з математики для 7 класу : посіб. для вчителя / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. — К. : Освіта, 1999. — 96 с.
 • 13. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови: навч.-метод. посіб. /О.М. Біляєв. — К.: Генеза, 2005. — 180 с. — Бібліогр.: с. 177.
 • 14. Бондар В.І. Дидактика : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / ВЛ. Бондар ; ред. T.B. Ковтуненко. — К.: Либідь, 2005. — 264 с
 • 15. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі: навч. посіб. / В.І. Бондар ; АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К. : [Б. в.], 2000. — 191 с. : ілюстр.
 • 16. Бродський Я.С. Події, ймовірності, частоти : навч.-метод. посіб. / Я.С. Бродський ; голов, ред. І.С. Маркова. — X.: Основа : Тріада+, 2007. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 8 (56)).
 • 17. Бродський Я.С. Статистика, ймовірність, комбінаторика у старшій школі / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов. — X. : Основа, 2008. — 207 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 7 (67)).
 • 18. Букашов В.М. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии: пособие по социоигровой педагогике / В.М. Букатов, А.П. Ершова. — К.: Школьный свит, 2006. — 126 с.
 • 19. Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі: навч.-метод. посіб. / гол. ред., упоряд. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — 223 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 2 (38)).
 • 20. Вісник лабораторії сільської школи КОіПОПК : наук.-метод. вид. — Вип. 1: Проектно-модульна організація методичної роботи в освітній системі сільського адміністративного району /

Київ. обл. ін-т післядипломної освіти педагог, кадрів. - - Біла Церква ; Ставище : КОіПОПК, 2003. — 195 с.

 • 21. Волканова В.В. Порадник методиста. Типологічний словник уроків (вид, форма, методи та прийоми) / В.В. Волканова, Л.І. Муржа, Т.О. Мунтьян // Управління школою. — 2008. — № 8/9. — С. 2—27.
 • 22. Врублевська М.О. Секрети успішного уроку географії: посібник / М.О. Врублевська. — X.: Основа, 2005. — 144 с.
 • 23. Гісем О.В. Всесвітня історія. 10 клас : розробки уроків / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. — X.: Ранок : Веста, 2007. — 432 с.
 • 24. Голишкін В.О. Інтелектуальні ігри на уроках географії. 6 клас / В.О. Голишкін. — X.: Основа, 2006. — 128 с. — (Бібліотека журналу "Географія". — Вип. 2 (26)).
 • 25. Гончарова LB. Евристики в геометрії. Факультативний курс: книга для вчителя /1.В. Гончарова, О.І. Скафа. — X.: Основа, 2004. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").
 • 26. Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання : навч. посіб. / П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський, М.Г. Во-роліс. — К.: Освіта України, 2007. — 256 с.
 • 27. Грабовий А.К. Демонстраційний хімічний експеримент у 12-річній школі : наук.-метод. посіб. для студ. та вчителів хімії / А.К. Грабовий. — Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. — 228 с.
 • 28. Грабовий А.К. Шкільний курс хімії та методика його викладання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.К. Грабовий.
 • — Черкаси: Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. — 476 с.
 • 29. Демченко Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : монографія / І.І. Демченко, М.О. Пічкур, Т.О. Близнюк ; М-во освіти і науки України ; Уманський держ. пед. унт ім. П. Тичини. — К.: ОМІДА, 2009. — 218 с.
 • 30. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук, робіт / Донецька школа евристики та точних наук Донецької фірми наукоємних технологій (фірми ТЕАН) НАН України та ін. — Донецьк : Фірма ТЕАН, 2001. — 175 с.
 • 31. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук, робіт / Донецький нац. ун-т ; Ін-т педагогіки АПН України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. О.І. Скафа (ред.) та ін. — Донецьк : ДонНУ, 2008. — Вип. 29. — 143 с.
 • 32. Дидактичні ігри на уроках математики: 5—6 кл. / голов, ред. : І.С. Маркова. — X. : Основа, 2006. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").
 • 33. Дитиняк Г. Досліджую, зкепериментую, спостерігаю: методика навч. природознавства в початкових класах / Г. Дитиняк, Л. Андрушко, Н. Древняк ; Гол. упр. освіти і науки Львівської облдержадміністрації ; Світова координаційна виховно-освітня рада ; Ін-т професійного розвитку вчителів. — Л. : Літопис, 2003. — 140 с.
 • 34. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології: навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2008. — 143 с.: ілюстр. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 2 (62)).
 • 35. Дяченко-Лисенко Л.М. Традиційні та нестандартні уроки з української мови і літератури. 7 кл : посібник / Л.М. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко; рец.: B.C. Осинська. — Т.: Мандрівець, 2008. — 204 с.
 • 36. Екологічна освіта в школі: нестандартні уроки, виховні заходи / упоряд. Т.Ф. Рябчук. — X.: Основа : Тріада*, 2008. — 192 с.
 • 37. Загальні питання методики навчання української мови : курс лекцій / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад. Н.М. Голуб, Л.І. Проценко. — Ніжин: [Б. в.], 2008. — 179 с.
 • 38. Загальноєвропейські рекомендації з мови освіти: вивчення, викладання, оцінювання : метод, вказівки / СЮ. Ніколаєва (наук, ред.); К.І. Оніщенко (ред.); пер. О.М. Шерстюк. — К.: Лен-віт, 2003. — 273 с.
 • 39. Загуби нога О.О. Використання інтерактивних технологій під час вивчення екології : навч.-метод. посіб. / О.О. Загубинога, Г.С. Науменко. — X.: Основа, 2008. — 314 с.: ілюстр. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 9 (69)).
 • 40. Задорожний K.M. Викладання біології у профільних класах / K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — ПО с. — (Бібліотека журналу "Біологія").
 • 41. Засади вимірювань і відкриті завдання із математики та природничих наук для 4 і 8 класів : пер. з англ. / І. Мулліс, М.О. Мартін, Г.Дж. Руддок та ін. — X.: Факт, 2006. — 671 с.
 • 42. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : [зб. наук. ст.]. — Серія "Педагогічні науки" / Полтавський держ. пед. ун-т ; гол. ред. В.О. Пащенко ; ред. A.M. Бойко та ін. — Полтава : Техсервіс, 2006. — Вип. 6 (53). — 260 с.
 • 43. Здоровьесберегающие разминки на уроке: науч. изд. / ред. В. А. Лыкова. — К.: Дельта, 2007. — 62 с.
 • 44. Здоровий спосіб життя (матеріали для уроків та виховної роботи) / Всеукраїнська екологічна ліга; Центр екологічної освіти та інформації; упоряд. T.B. Тимочко. — Ніжин : Аспект-Пол і граф, 2008.— 28 с.
 • 45. Зубрилин АЛ. Конструирование уроков-игр по информатике : учеб. пособие / A.A. Зубрилин. — М. : Образование и информатика, 2008. — 96 с.
 • 46. Ігри на уроках історії: метод, посіб. для студ.-практ. / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад. : Є.І. Коваленко, O.A. Лавриненко, Н.Г. Кравченко. — Ніжин : [Б. в.], 2005. — 169 с.
 • 47. Ілюха В.О. Досліди і спостереження з фізіології людини в загальноосвітній школі / В.О. Ілюха, Л.Д. Даниленко, Л.М. Ілюха; Голов, упр. освіти і науки Черкеськ, облдержадміністрації; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. — Черкаси : САН, 2005. — 208 с
 • 48. Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів України : інформ.-аналіт. довідник / М-во освіти і науки України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: ІО.І. Завалевський, СВ. Кириленко, Т. А. Горлач, Г.Е. Самойленко ; за заг. ред. Ю.І. Зава леве ького. — Суми: Антей, 2007. — 199 с.
 • 49. Інноваційні технології на уроках біології. ТРВЗ-педагогіка / упоряд. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2006. — 111 с. — (Бібліотека журналу "Біологія").
 • 50. Інновації на уроках географії: з досвіду учасників конкурсу "Учитель року". Нестандартні уроки / упоряд. Є.І. Науменко. — X.: Основа, 2007. — 160 с.
 • 51. Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу: збірник / упоряд. Л. Шелестова. — К.: Шкільний світ, 2006. — 128 с.
 • 52. Інтелектуальна гра "Дебати" у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: зб. матер, для кер. де-батних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій / уклад. Г.А. Каліберда. — Полтава: ПОШПО, 2008. — 204 с.
 • 53. Інтерактивні технології на уроках математики : навч.-метод. посіб. / уклад. І.С. Маркова. — X. : Основа, 2007. — 128 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 3(51)).
 • 54. Інформаційні технології на уроках біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2009. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 8 (80).
 • 55. Історія України: повний комплект для тематичного оцінювання. 7—9 класи: Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки / упоряд. Н.І. Харківська. — X.: Основа, 2006. — 174 с
 • 56. Іштукін В.В. Ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі : навч.-метод. посіб. / В.В. Іштукін ; Акад. пед. наук України ; Ін-т інформац. технологій і засобів навчання. — К.: Комп'ютер, 2007. — 128 с.
 • 57. Каленський A.A. Методика застосування інформаційних технологій навчання (управлінські і тактичні дисципліни): навч.-метод. посіб. / A.A. Каленський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ "Київ. нац. університет", 2005. — 80 с.
 • 58. Калініченко Р. Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку / Р. Калініченко // Відкритий урок. — 2008. — № 5. — С. 74—77.
 • 59. Калошин В.Ф. Методика В.Ф. Шаталова — успіх та радість у навчанні / В.Ф. Калошин, Л.Л. Сушенцева, Д.В. Гоменюк // Управління школою. — 2008. — № 11. — С. 13—36.
 • 60. Калошин В.Ф. Розвиток творчості учнів : метод, посіб. / В.Ф. Калошин, Д.В. Гоменюк, Л.Л. Сушенцева. — X. : Основа, 2008. — 110 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою". — Вип. 8 (68)). — Бібліогр.: с. 107.
 • 61. Канищева Л.О. Психологія на уроках біології: навч.-метод. посіб. / Л.О. Канищева, Л.В. Турищева. — X. : Основа: Тріада-*-, 2007. — 128 с. : рис., табл. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 9 (57)).
 • 62. Капіносов A.M. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / A.M. Капіносов. — X.: Основа, 2006. — 141 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").
 • 63. Карамышева T.B. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах / Т.В. Карамышева. — СПб.: Союз, 2001. — 192 с. — (Изучаем иностранные языки).
 • 64. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. для студ. / С.Г. Карпенчук ; ред. Т.М. Коліна, Л.О. Біда. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Вища шк., 2005. — 341 с.
 • 65. Клоков Е.В. Технология проектного обучения / Е.В. Клоков, A.B. Денисов // Школа. — 2006. — № 2. — С 29—30.
 • 66. Кнодель Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам : монография / Л.В. Кнодель. — К.: Пали-вода A.B., 2009. — 256 с. — Библиогр. : с. 233.
 • 67. Коберник TJ. Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика / Г.І. Коберник ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — К. : Наук, світ, 2002. — 232 с.
 • 68. Коваленко В. На осонні слова. Методика роботи з літературно обдарованими учнями : посіб. для вчителя / В. Коваленко. — Черкаси : Брама-Україна, 2004. — 120 с.
 • 69. Коваль Г.П. Методика викладання української мови : навч. посіб. для студ. педін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. "Педагогіка і метод, почат. навчання" / Г.П. Коваль, Н.І. Деркач, М.М. Наумчук ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. — 2-ге вид., до-опрац. та допов. — Т.: Астон, 2008. — 287 с.
 • 70. Коваль Л. Технологія взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку / Л. Коваль // Початкова школа. — 2006. — № 7. — С. 58—59.
 • 71. Ковальов О.Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1—7 кл. : навч. посіб. / О.Є. Ковальов ; рец. : Є.А. Антонович, СВ. Коновець, Л.В. Фесенко, худ. О.Є. Ковальов. — Суми : Університетська книга, 2006. — 144 с.: ілюстр.
 • 72. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Ковальчук ; М-во освіти і науки України ; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : Л НУ ім. І. Франка, 2007. — 604 с.
 • 73. Кодлюк Я.П. Робота з підручником на уроках у початковій школі: посіб. для вчителя почат. шк. / Я.П. Кодлюк, О.Я. Ян-ченко ; ред. О.Я. Савченко. — К. : Наш час, 2009. — 104 с.
 • 74. Козленке О.Г. Захоплююче навчання: Біологічна рольова гра / О.Г. Козленке — X.: Основа, 2003. — 80 с. — (Серія "Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 7)).
 • 75. Комар О. Планування і методичні розробки уроків математики за інтерактивними технологіями / О. Комар // Початкова школа. — 2009. — № 9. — С. 16—20.
 • 76. Комар О.А. Теорія і практика застосування інтерактивної технології на уроках математики / О.А. Комар. — Умань : Жовтий, 2009. — 76 с.: ілюстр., табл.
 • 77. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; відп. ред. М.І. Жалдак. — К.: [Б. в.], 2001. Вип. 4. — 230 с.
 • 78. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; відп. ред. М.І. Жалдак. — К. : [Б. в.], 2003. — Вип. 6. — 290 с.
 • 79. Конституція України і основи правознавства в школі: кн. для вчителя : метод, посіб. / І.Б. Усенко, СВ. Бобровник, В.І. Ваксман ; за ред. І.Б. Усенка ; Укр. прав, фундація. — К. : Укр. центр правничих студій, 1999. — 357 с. : табл.
 • 80. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: навч.-метод. посіб. / О.В. Король ; М-во освіти і науки України ; Ін-т змісту і методів навчання. — К.: ІЗМН, 1998. — 364 с.
 • 81. Кузнецов B.C. Физическая культура. Силовая подготовка детей школьного возраста: метод, пособие / B.C. Кузнецов, Г.А. Ко-лодницкий. — М. : ЭНАС, 2003. — 196 с. — (Портфель учителя).
 • 82. Котькова Г. Добирання матеріалу у сценарії уроку / Г. Котькова // Відкритий урок. — 2006. — № 3/4. — С. 12—18.
 • 83. Кузьмінський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : монографія / А.І. Кузьмінський, H.A. Тарасенкова, I.A. Акуленко. — Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. — 320 с. Вібліогр.: с. 264.
 • 84. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. — К. : Знання, 2006. — 311 с. — (Навч.-метод. комплекс з педагогіки).
 • 85. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання та ситуації : практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. — К. : Знання-Прес, 2003. — 429 с.
 • 86. Кукуленко-Лук'янець І.В. Особистісно-креативний підхід у навчанні іноземної мови : навч.-метод. посіб. / І.В. Кукуленко-Лук'янець. — Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2004. — 210 с.
 • 87. Кукушин В. Ігрові технології на уроках / В. Кукушин // Відкритий урок. — 2006. — № 11/12. — С. 3—9.
 • 88. Курило В.М. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки : монографія / В.М. Курило, В.П. Шепотько. — К. : Деміург, 2006. — 432 с.
 • 89. Куценко Л. Час вчитися любити: біблія на уроках літератури : навч. посіб. / Л. Куценко. — Кіровоград : Степова Еллада, 1999. — 54 с. — (Нове у програмі).
 • 90. Ладиченко Т.В. Викладання всесвітньої історії в 6 класі: метод, посіб. для вчителів / Т.В. Ладиченко, Я.М. Камбалова, Т.В. Теремецька. — К. : Аконіт, 2006. — 448 с.
 • 91. Лугіна Т.В. "Екохвилинки": формування екологічної культури учнів початкових класів / Т.Б. Лугіна, Є.Д. Яблонов-ська-Грищенко; Черкаська обл. орг. Тов-ва охорони природи; Відділ освіти Канівського міськвиконкому. — К. : Київський університет, 2007. — 52 с.
 • 92. Лукаш О.В. Метод інтервалів: навч.-метод. посіб. / О.В. Лу-каш. — К.: Основа, 2007. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 6 (54)).
 • 93. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе : учеб. пособие для студ. высш. учеб. за вед., обучающихся по спец. 031000 — Педагогика и психология / В.Г. Максимов ; Международная АН пед. образования. — М.: Академия, 2002. — 270 с.
 • 94. Малихіна О.В. Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження : наук.-метод. посіб. / О.В. Малихіна, Л.В. Моска-люк ; Одеський обл. ін-т удосконалення вчителів. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. — 116 с.
 • 95. Малишевський О.В. Пропедевтика інформаційної культури учнів основної школи / О.В. Малишевський ; М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Жовтий, 2009. — 236 с.: і люстр., табл.
 • 96. Максимюк СП. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / СП. Максимюк ; М-во науки і освіти України ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. — К.: Кондор, 2005. — 666 с.
 • 97. Малафіїк І.В. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /1.В. Малафіїк; М-во освіти і науки України. — К.: Кондор, 2005. — 398 с.
 • 98. Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: про-ектно-впроваджувальний аспект / О. Мариновська // Відкритий урок. — 2004. — № 5. — С. 34—41.
 • 99. Марченко О.Г. Основи педагогічної майстерності / О.Г. Марченко. — X. : Основа, 2009. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою". — Вип. 2 (74)).
 • 100. Маслікова І.В. Авторські навчальні програми як об'єкт і предмет дослідної діяльності вчителя біології: навч.-метод. посіб. / І.В. Маслікова. — X.: Основа, 2008. —126 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 11 (71)). — Бібліогр. : с. 122.
 • 101. Матвієнко О.В. Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання : метод, посіб. / О.В. Матвієнко ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К. : Фоліант, 2005. — 199 с.
 • 102. Мерзлякова О. Психоманіпулювання та контроль свідомості: (психологічний аспект уроку) / О. Мерзлякова // Відкритий урок. — 2006. — № 9—10. — С. 32—48.
 • 108. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. закл. освіти /СЮ. Ніколаєва (кер. авт. кол.), О.Б. Бігич, Н.О. Бражник та ін.; ред. К.І. Онищенко. — 2-ге вид., виправл. і переробл. — К.: Ленвіт, 2002. — 328 с.
 • 104. Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання: міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25—26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України ; Ін-т пед. АПН України ; редкол. : М.І. Степаненко [та ін.]. — Полтава: Астрая, 2009. — 416 с.
 • 105. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб.

для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О.І. Потапенко, ГЛ. Потапенко, Л.П. Кожуховська [та ін.]; за заг. ред. О.І. Потапенка. — К.: Міленіум, 2006. — 330 с.

 • 106. Мирошниченко В.О. Організація проектної діяльності учнів на уроках історії в 10 класі: метод, матеріал / В.О. Мирошниченко. — X. : Основа, 2009. — 157 с.
 • 107. Митник О. Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу / О. Митник // Початкова школа. — 2009. — № 10. — С. 53—57.
 • 108. Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів : монографія / Одес. обл. ін-т удосконалення вчителів; за ред. О.В. Ма-лихіної ; рец. : Є.П. Голобородько, СТ. Яворська. — О. : Ог-мрцян О.П., 2008. — 230 с.
 • 109. Навчальні ігри на уроках біології : [навч.-метод. посіб.] / голов, ред. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — 224 с — (Бібліотека журналу "Біологія").
 • 110. Наука і сучасність. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М.І. Шкіль (голова) [та ін.]. — К.: НПУ, 2006. — Т. 54. — 224 с.
 • 111. Нестандартний урок географії : навч.-метод. посіб. / упо-ряд. В.М. Андреева. — X. : Основа, 2005. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Географія") (Урок від А до Я. — Вип. 9 (21)).
 • 112. Нетрадиційні уроки з фізики : збірник / упоряд. Л. Холь-вінська. — К. : Шкільний світ, 2007, — 128 с.
 • 113. Ніколаєва СЮ. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) / СЮ. Ніколаєва. — К.: Ленвіт, 2008.
 • 114. Нові педагогічні технології для вчителів біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2009. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 11 (83)).
 • 115. Нові технології навчання : наук.-метод, зб.: матеріали Все-укр. наук.-метод. конф. "Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід, проблеми, перспективи", 18—20 жовтня 2004 р. / М-во освіти і науки України ; Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Нац. ун-т харчової технології; ред. кол. : В.О. Зайчук (гол. ред.), О.Я. Савченко, М.Ф. Дмитриченко. — К. : НУХТ, 2004. — 187 с.
 • 116. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України ; Наук.-метод. центр вищої освіти ; редкол. : В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. — К., 2005. — Вип. 40. — 279 с.
 • 117. Обдаровані діти: матеріали міжнар. семінару (Полтава, 9—10 лютого 1995 р.) / Міжнар. макаренівська асоц.; М-во освіти України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Полтавське від-ня Малої акад. наук України; за ред. В.Ф. Моргуна. — Полтава: [Б. в.], 1995. — 171 с.
 • 118. Овчинникова І. Формування ефективних способів самостійної роботи з текстовою інформацією /1. Овчиннікова // Психолог. — 2006. — № 22. — С. 3—54.
 • 119. Олійник В.М. Нові технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології / В.М. Олійник. — X. : Основа, 2004. — 144 с.
 • 120. Олійник І.В. Нестандартні уроки з біології та хімії : посіб. для вчителя / І.В. Олійник. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2006. — 48 с.
 • 121. Омеляненко В.Л. Педагогіка. — Ч. 1: Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика) : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В.Л. Омеляненко, С.Г. Мельничук, СВ. Омеляненко; Кіровоград, держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 1997. — 130 с.
 • 122. Омеляненко В.Л. Педагогіка. — Ч. 2: Теорія виховання. Школознавство: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В.Л. Омеляненко, С.Г. Мельничук, СВ. Омеляненко. — Кіровоград, 1998. — 139 с
 • 123. Онопрієнко О.В. Теорія і методика розвитку рухових якостей школярів : навч.-метод, посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Онопрієнко ; М-во освіти і науки України ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; рец.: Л.О. Хомич, АЛ. Стеценко, Г.В. Без-верхня. — Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. — 88 с.
 • 124. Осадку к P. Педагогічна сутність диференціації самостійної роботи учнів на навчальних заняттях / Р. Осадчук // Історія в школі. — 2010. — № 2. — С 21—24.
 • 125. Освітянські обрії: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / АПН України ; Ін-т проф.-техн. освіти ; редкол.: Н. Тверезовська (голова) та ін. — К.: [Б. в.], 2007. — № 1. — 432 с.
 • 126. Осінська B.C. Черкащина, освячена у слові: зб. уроків учителів Смілянщини з укр. л-ри та краєзнавства : навч. посіб. / B.C. Осінська, Г.Р. Уперенко; ред.: В.Т. Ткаченко. — Сміла: Блискавиця, 2006. — 256 с.
 • 127. Остапенко Н.М. Уміння спілкуватися. Уроки розвитку зв'язного мовлення учнів : навч.-метод, посіб. для студ. філол. вищ. навч. закл. / Н.М. Остапенко, Н.Б. Голуб. — Черкаси : Брама, 2001. — 159 с.
 • 128. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології : монографія Н.М. Островерхова ; Ін-т педагогіки АПН України. — К.: ІНКОС, 2003. — 351 с.
 • 129. Павлютенков Є.М. Модель підготовки компетентного випускника гімназії: теоретичне обґрунтування моделі : наук.-метод. забезп. впровадж. / Є.М. Павлютенков, В.І. Галич, Т.М. Чабан. — X. : Основа, 2009. — 128 с. — (Серія "Управління школою". — Вип. З (75)).
 • 130. Панішева О.В. Супутник учителя математики / О.В. Пані-шева. — X. : Основа, 2008. — 172 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").
 • 131. Ланченко В. Урок літератури : кн. для вчителя / В. Пан-ченко. — Кіровоград : ДЛАУ, 2000. 200 с.
 • 132. Панченко С. Нестандартні форми уроків / С. Панченко // Відкритий урок. — 2006. — № 23—24. — С 34—39.
 • 133. Педагогічна майстерність : підручник / I.A. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін. ; за ред. I.A. Зязюна. — 3-тє вид. переробл. і допов. — К. : Богданов A.M., 2008. — 376 с.
 • 134. Педагогічна майстерня вчителя біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2009. — Вип. 2. — 140 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 9 (81)).
 • 135. Педагогічна майстерня вчителя біології : навч.-метод. посіб. / уклад., голов, ред. K.M. Задорожний. — X. : Основа : Тріада, 2007. — 144 с. — (Бібліотека ж-лу "Біологія". — Вип. 11 (59)).
 • 136. Педагогічна мудрість віків : навч. посіб. / уклад. В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський. — К. : Знання, 2009. — 411 с. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 • 137. Педагогічні знахідки на уроках біології : навч.-метод. посіб. / уклад., голов, ред. K.M. Задорожний. — X. : Основа : Тріа-да+, 2007. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 8 (56)).
 • 138. Педагогічні технології: теорія та практика / за ред. M.B. Гриньової ; М-во освіти і науки України ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. — Полтава : АСМІ, 2006. — 229 с.
 • 139. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків / М. Пен-тилюк // Дивослово. — 2008. — Ks 6. — С. 25.
 • 140. Петренко Л.Т. Викладання біології в профільних класах : навч.-метод. посіб. — Вип. 4: Факультативний курс "Еволюція систем органів. Філогенія органічного світу" / Л.Т. Петренко, Л.П. Петренко. — X. : Основа, 2009. — Ч. 2. — 126 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 4 (76)).
 • 141. Пилипенко В.Д. Особистісно орієнтовані технології у школі / В.Д. Пилипенко, O.A. Коваленко ; ред. СІ. Подмазін. — X. : Основа : Тріада-*-, 2007. — 159 с — (Бібліотека журналу "Управління школою". — Вип. 9 (57)).
 • 142. Пилипчук В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання : монографія / В.В. Пилип-чук ; рец. : СУ. Гончаренко, М.П. Лещенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. — К. : Пед. думка, 2007. — 175 с. — Бібліогр. : с. 151—174.
 • 143. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция : учеб. пособие / Рос. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т ; ред. О.Б. Иншакова. — М. : Моск. психолого-соц. ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2001. — 240 с. — (Серия "Б-ка педагога-практика").
 • 144. Пищик О. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок / О. Пищик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2010. — № 3. — С. 26—30.
 • 145. Підготовка учнів до біологічних олімпіад : посіб. для вчителів і студ. біол. ф-тів / О.В. Данилова, K.M. Задорожний, Д.А. Шабанов, CA. Данилов. — X. : Основа, 2004. — 112 с.
 • 146. Підласий І.П. Практична педагогіка, або Три технології : інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий ; М-во освіти і науки України. — К. : Слово, 2006. — 616 с.
 • 147. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок : кн. для вчителя / І.П. Підласий ; ред. Н.Г. Несин. — К. : Рад. школа, 1989. — 208 с.
 • 148. Пінська В.Г. Біологія. 9 клас. Дидактичні матеріали до курсу : навч.-метод. посіб. / В.Г. Пінська. — X. : Основа, 2009. — Вип. 1. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 6 (78)).
 • 149. Поліщук O.P. Математична логіка. 5—6 кл. : навч.-метод. посіб. / O.P. Поліщук, O.P. Чайчук. — X. : Основа : Тріада+, 2007. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 12 (60)).
 • 150. Пометун OJ. Методика навчання історії в школі / О.І. По-метун, Г.О. Фрейман. — К. : Генеза, 2005. — 328 с.
 • 151. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання : збірник / О. Пометун. — К. : Шкільний світ, 2007. — 112 с.
 • 152. Поташник ММ. Требования к современному уроку : метод, пособие / М.М. Поташник. — М. : Центр пед. образования, 2007. — 272 с.
 • 158. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О.Б. Бігич, Н.О. Бражник, C.B. Гапонова та ін, ; кол. авт. під кер. СЮ. Ніколаевої, Г.С Бада-янц. — К. : Ленвіт, 2001. — 296 с.
 • 154. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів / М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, СО. Караман ; за ред. М.І. Пен-тилюк. — К. : Ленвіт, 2003. — 302 с.
 • 155. Природничі науки в школі: зб. наук. пр. / Акад. ліцей при ХДУ ; Лабораторія методики загальної біології Херсон, держ. унту ; редкол. : О.В. Мішуков (шеф-ред.), М.М. Сидорович, Л.В. Виці невська та ін. — Херсон : ХДУ, 2003. — 124 с.
 • 156. Природознавство у 5—6 класах. Досвід викладання : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа : Тріада+, 2007. — 240 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 10 (58)).
 • 157. Присяжнюк A.B. Уроки по Visual Basic : навч.-метод. посіб, / A.B. Присяжнюк ; АПН України ; Ін-т засобів навчання. — К. : Комп'ютер, 2006. — 128 с.
 • 158. Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: наук.-метод. посіб./ Лабораторія пед. інновацій ін-ту педагогіки АПН України ; Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва ; ред. СМ. Шевцова. — К.: [Б, в.], 2008. — 520 с.
 • 159. Психологія сучасного уроку // Психолог. — 2006. — № 6. — С 3—28.
 • 160. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / ред. A.C. Дем'янчук, відп. за вип. Ю.В. Пелех ; М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук Укра їни 5 Міжнар. ун*т РЕГІ ім. С. Дем'янчука. — Рівне : Волин-ські обереги, 2002. — Вип. 3. — 276 с.
 • 161. Пуліна A.A. Педагогічне проектування в сучасній школі / A.A. Пуліна. — X.: Основа, 2009. — 160 с. — (Серія "Управління школою". — Вип. 4 (76)).
 • 162. Райзберг Б.А. Экономика для детей в играх, задачах и примерах : метод, пособие / Б.А. Райзберг. — [Б.м.]: Ось-89,1996. — 96 с.
 • 163. Рева Ю. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку-технології професійної майстерності вчителя / Ю. Рева // Рідна школа. — 2008. — № 12. — С. 50—56.
 • 164. Решетняк М.М. Використання проектної технології на уроках математики / М.М. Решетняк // Математика в школах України. — 2008. — № 19/21. — С 30—41.
 • 165. Рижков М.О. Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 8—11 кл. : навч.-метод. посіб. / М.О. Рижков. — X.: Основа, 2008. — 96 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 9 (69)).
 • 166. Робота з обдарованими учнями. Біологічні секції МАН / голов, ред. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Біологія").
 • 167. Розвиток інтелекту та пізнавальної діяльності учнів на уроках біології: навч.-метод, посіб. / уклад. K.M. Задорожний. —-X. : Основа, 2009. — 110 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 2 (74)).
 • 168. Романюк Г. Пошук свого уроку / Г. Романюк // Відкритий урок. — 2006. — № 17/18. — С 9—12.
 • 169. Ромадіна Л. Сучасні вимоги до уроку / Л. Ромадіна // Відкритий урок. — 2007. — № 6. — С. 66—79.
 • 170. Рубан Т.М. Віршовані уроки : навч.-метод. посіб. / Т.М. Рубан. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 52 с.
 • 171. Руденко О.В. Розвиток особистості на уроках математики / О.В. Руденко. — К.: Пік. світ, 2009. — 125, [1] с. : ілюстр., табл. — (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям). — (Математика. Бібліотека).
 • 172. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підруч. для студ. пед. факультетів / О.Я. Савченко. — К.: Генеза, 2002. — 366 с.
 • 173. Савустъяненко Т.Л. Інновації на уроках біології ; навч.-метод. посіб. / Т.Л. Савустьяненко, A.B. Савустьяненко. — X.: Основа, 2007. — 192 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 7 (55)).
 • 174. Саранцев Т.И. Дидактические аспекты исследования урока в школе / Т.И. Саранцев // Педагогіка. — 2006. — Ms 1. — С. 32—39.
 • 175. Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10—13 травня 2000 р. / М-во освіти і науки України ; ЧДУ ім. Б. Хмельницького ; ред-кол. : О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, В.Г. Кузь. — Черкаси : ОІПОПП, 2000. — Ч. 1. — 175 с.
 • 176. Семенова A.B. Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу : навч. посіб. для студ. пед. закладів освіти та вчителів природничо-математичного циклу ЗОШ / A.B. Семенова. — О.: Друк, 2001. — 207 с.
 • 177. Семиног О. Мовне родинознавство. (Виховний потенціал лінгвокультури рідного краю) / О. Семиног ; М-во освіти і науки України ; Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України ; Глу-хівський держ. пед. ун-т. — К.; Глухів: ГДПУ, 2003. — 108 с.
 • 178. Семиног О. Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника / О. Семиног. — К.; Глухів: ГДПУ, 2003. — 108 с.
 • 179. Сенчевський В.О. Перші кроки в теорію ймовірностей : навч.-метод. посіб. / В.О. Сенчевський. — X. : Основа, 2008. - 124 с — (Бібліотека журналу "Математика в школах України" . — Вип. 11 (71). — Бібліогр.: с. 125).
 • 180. Сергеев И.С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности : практ. пособие / И.С. Сергеев, В.И. Блинов. — М. : АРКТИ, 2007. — 132 с.
 • 181. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика : навч. посіб. / С. Бекер, Дж. Бьорер та ін. ; упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба ; консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні ; Центр інновацій та розвитку ; Програма поширення ситуаційної методики навч. — К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. — 255 с.
 • 182. Ситуаційна методика навчання: український досвід : зб. ст. / Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні; Центр інновацій та розвитку ; Програма пошир, ситуаційної методики навч. ; упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба. — К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. — 192 с.
 • 183. Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10—13 травня 2000 р. / М-во освіти і науки України ; ЧДУ ім. Б. Хмельницького; редкол.: О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, В.Г. Кузь. — Черкаси : ОІПОПП, 2000. — Ч. 1. — 175 с.
 • 184. Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання / ПЛ. Сікорський. — Л.: Сполом, 2000. — 422 с.
 • 185. Сімонова Н.Д. Процес освіти мовою математики / Н.Д. Сі-монова // Математика в школах України. — 2008. — № 1. — С. 11—17.
 • 186. Скоробогатова Г.Г. Личностно-ориентированные подходы в образовании : сб. науч. тр. / Г.Г. Скоробогатова ; Московский ин-т открытого образования ; Лаб. пед. мастерства. — М.: МИОО, 2002. — 144 с.
 • 187. Слепкань 3.1. Методика навчання математики: підруч. для студ. мат. спец. вищ. пед. навч. закл. / 3.1. Слєпкань, — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2006. — 583 с.
 • 188. Соболь В.О. З глибини віків. Вивчення давньої української літератури в школі : посіб. для вчителя / В.О. Соболь. — К. : Зодіак-ЕКО, 1995. — 192 с.
 • 189. Соломатін А. Організація уроку в умовах модернізації освіти / А. Соломатін // Відкритий урок. — 2006. — № 19/20. — С. 3—16.
 • 190. Стадник О.Г. Економічні райони України. 9 клас. Матеріали до уроків : навч. посіб. / О.Г. Стадник. — X. : Основа, 2010. — 111с. — (Бібліотека журналу "Географія". — Вип. 1 (73)).
 • 191. Степани шин Б. Давня українська література в школі : навч. посіб. / Б. Степанишин. — К.: Либідь, 2000. — 504 с.
 • 192. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів : посібник / Б. Степанишин. — К.: Веселка ; Т. : Навчальна книга — Богдан, 2003. — 192 с.
 • 193. СтецюкЛЛ. Нова технологія уроку / Л.І. Стецюк // Все для вчителя. — 2007. — Н> 8. — С. 23—26.
 • 194. Сухарева Л.С. Дидактичні ігри на уроках математики. 7—9 класи / Л.С. Сухарева. — X.: Основа, 2006. — 139 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").
 • 195. Сухарева Л.С. Нова змістова лінія в сучасному шкільному курсі математики 5—6 класів: навч.-метод. посіб. / Л.С. Сухарева. — X.: Основа, 2008. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 10 (70)).
 • 196. Сучасний учитель початкових класів як вихователь; матеріали IV Міжрегіон. наук.-практ. конф., м. Бар — Вінниця — Глу-хів — Хмельницький, 14 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Вінницька обл. рада ; редкол. : O.A. Бакалець (голова), В.О. Собко [та ін.]. — Бар : Барський гуманітарно-правовий коледж, 2008. — 240 с.
 • 197. Сучасні інформаційні засоби навчання : навч. посіб. / П.К. Гороль, P.C. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк. — К.: Освіта України, 2007. — 536 с.
 • 198. Тарасенкова H.A. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики : монографія / H.A. Тарасенкова. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2002. — 399 с.
 • 199. Теорія і методика фізичного виховання : підручник / за ред. В.П. Івапденка. — Черкаси; ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. — Ч. 2. — 272 с.
 • 200. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. : у 3 т. / М-во освіти і науки України ; Нац. металургійна акад. України ; редкол.: В.М. Соловйов, Є.Я. Глушко [та ін.]. — Кривий Ріг : НметАУ, 2003 ; Т. 1: Теорія та методика навчання математики. — 2003. — 314 с.; Т. 2: Теорія та методика навчання фізики / М-во освіти і науки України ; Нац. металургійна акад. України ; редкол.: І.О. Теплицький (відп. ред.), В.М. Соловйов, Є.Я. Глушко [та ін.]. — 2005. — 400 с.; Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. — 2003. — 315 с.
 • 201. Теорія та методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : навч.-метод. комплекс / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Каф. методики викладання і культури укр. мови ; уклад. Н.Б. Голуб. — Черкаси : Вид. ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. — 44 с.
 • 202. Терно С.О. Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи : посіб. для вчителя / С.О. Терно ; Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти. — Запоріжжя : Просвіта, 2002. — 71 с.
 • 203. Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентності в освітніх процесах : матеріали III обл. Хмурів. метод, читань, 24 січня 2007 р.: [навч.-метод. посіб.] / Кіровоград, обл. ін-т після-диплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського ; Каф, теорії та методики серед, освіти ; [наук. ред. Т. Гришина]. — Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс. — Вип. 3. — 2008. — 93 с.: табл., ілюстр,
 • 204. Ткачова H.L Формування особистості учня у навчально-виховному процесі: навч.-метод. посіб. / Н.І. Ткачова. — X.: Основа : Тріада+, 2007. — 210 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою". — Вип. 11 (59)).
 • 205. Трегуб В.Ю. Рольові ігри на уроках біології та в позакласній роботі: навч. посіб. / В.Ю. Трегуб, K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2005. — 95 с — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 2 (26)).
 • 206. Триус Ю.В. Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : монографія / Ю.В. Триус ; наук. ред. М.І. Жалдак. — Черкаси : Брама-Україна, 2005. — 400 с.
 • 207. Тучкова Т. Урок — показатель мастерства учителя / Т. Тучкова // Відкритий урок. — 2004. — № 9—10. — С. 29—33.
 • 208. Урок в развивающем обучении (Система Д.Б. Эль конина — В.В. Давыдова): кн. для учителя /А.К. Дусавицкий[идр.]. — Москва : Вита-Пресс, 2008. — 288 с.
 • 209. Урок географії, якого чекають: зб. нестандартних уроків / уклад. В.М. Андреева. — X.: Основа, 2008. — 140 с.: ілюстр.
 • 210. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика / уклад. І.С. Маркова. — X. : Основа : Тріада+, 2007. — 171 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 9(57)).
 • 211. Урок у сучасному вимірі : збірник / упоряд. Л.П. Ампіло-гова. — X. : Основа, 2006. — 160 с.
 • 212. Уроки-ігри та інші форми ігрової діяльності у курсі біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2008. — 143 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. З (63)).
 • 213. Учитель року-2004. Біологія. Розробки переможців : метод, посіб.: у 2 вип. / А.О. Коваленко, СВ. Лагодюк, Н.В. Макаревич та ін.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод, центр середньої освіти. - X.: Основа, 2004. - Вип. 1. - 128 с. - (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 7 (19)).
 • 214 Учитель року-2004. Цикли уроків з математики / гол. ред. І.С. Маркова. - X.: Основа, 2005. - 140 с. - (Бібліотека журналу "Математика в школах України").
 • 215. Ушаков Р.П. Математичні етюди : навч.-метод. посіб. / Р.П. Ушаков. — Кн. 1. — X.: Основа, 2008. — 128 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 2 (62)).
 • 216. Ушаков Р.П. Математичні етюди : навч.-метод. посіб. / Р.П. Ушаков. — Кн. 2. — X.: Основа, 2008. — 139 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. З (63)).
 • 217. Фасаля А. Мета, зміст, технологія уроку / А. Фасаля // Ди-вослово. — 2004. — № 8. — С. 19—25.
 • 218. Філіпповський Г.Б. Геометрія та астрономія у пригодах слоненяти Лу та його Друзів / Г.Б. Філіпповський. — X. : Основа,
 • 2007. — 155 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 7 (540)).
 • 219. Формування мовної особистості учня / О.М. Горошкіна [та ін.]; М-во освіти і науки України ; Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін.; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Луганськ : Рєзніков B.C., 2008. — 211 с.: табл.
 • 220. Формування критичного мислення учнів на уроках мови: колективна моногр. / В.Ф. Дороз [та ін.]. — К. : Освіта України, 2008. — 335 с.
 • 221. Хроменко І.А. Ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури 8—11 кл. / І.А. Хроменко. — Т.: Мандрівець, 2008. — 172 с. — (Серія "Зарубіжна література").
 • 222. Чабан Л.Г. Громадянська освіта. 9—11 класи : метод, матеріал / Л.Г. Чабан, Я. Г. Бондаренко. — X.: Основа, 2009. — 176 с.
 • 223. Чарівний пензлик. Авторські уроки з образотворчого (візуального) мистецтва в 5—7 кл. : метод, матеріал / упоряд. : Ж.С. Марчук, О.В. Ночвінова. — X.: Ранок : Веста, 2005. — 192 с.
 • 224. Чумаченко О.В. Технологія моделювання уроку з використанням ІКТ / О.В. Чумаченко // Управління школою. — 2007. — № 22/23. — С. 58—63.
 • 225. Шабанов Д.А. Екологія у шкільному курсі біології: навч.-метод. посіб. / Д.А. Шабанов, М.О. Кравченко ; гол. ред. К.М. За-дорожний, ред. І.П. Суханова. — X.: Основа, 2005. — 142 с. - (Бібліотека журналу "Біологія").
 • 226. Щакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч.-метод. посіб. / В.В. Шакотько ; АПН України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навч. — К. : Комп'ютер, 2008. -127 с. — (Бібліотека вчителя інформатики ; 1).
 • 227. Шкільна історія очима істориків-науковців: матеріали робочої наради з моніторингу шк. підруч. історії України / Укр. ін-т нац. пам'яті; упоряд., ред. Н. Яковенко. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. — 127 с.
 • 228. Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. — Вип. 20 / Переяслав-Хмельиицький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; редкол.: В.П. Коцур (голов, ред.) та ін. — Т.: Астон, 2006. — 400 с.
 • 229. Шматько O.E. Типи уроків та їх структура / O.E. Шматько // Біологія. — 2006. — № 26. — С. 39—44.
 • 230. Штанова В.Є. Технологія навчання школярів різного рівня навчальних досягнень. — Ч. 2 / B.C. Штанова, Є.М. Павлютен-ков. — X.: Основа, 2009. — 144 с. — (Серія "Управління школою". — Вип. 8 (80). — Бібліогр.: с. 142).
 • 231. Якиманська І. Планування та технологія особистісно орієнтованого уроку / І. Якиманська, О. Якуніна // Відкритий урок. — 2006. — № 19/20. — С. 17—21.
 • 232. Ярошенко О.Г. Групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії (8—9 кл.): метод, посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. / О.Г. Ярошенко, O.A. Блажко. — К. : Станіца, 2006. — 119 с.
 • 233. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект : монографія / О.Г. Ярошенко. — К. : Станіца, 1999. — 245 с.
 
< Попер   ЗМІСТ