< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика інших виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та тривалість виплати.

Допомога із часткового безробіттю надається застрахованим особам у разі втрати частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу або перерви в отриманні заробітної плати чи скороченні її розмірів у зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва без переривання трудових відносин з причин економічного, технологічного та структурного характеру.

Право на допомогу із часткового безробіття мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, працювали не менше 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20% і більше робочого часу.

Допомога із часткового безробіття не надається у разі, якщо працівник:

 • o відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);
 • o працює на даному підприємстві за сумісництвом;
 • o проходить альтернативну (невійськову службу).

Умовами надання допомоги із часткового безробіття є: 1) простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, що має невідворотний та тимчасовий характер, який триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця;

2) простій протягом місяця, що охопив не менш як 30% чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Про можливий простій роботодавець зобов'язаний повідомити державну службу зайнятості.

У разі, якщо простій носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин, а також у разі можливості працевлаштування працівників на інших дільницях, у цехах, на підприємствах, допомога з часткового безробіття не надається.

Перелік причин тимчасового припинення виробництва встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням ФСС ВБ.

Допомога з часткового безробіття працівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин тарифної ставки. Допомога з часткового безробіття надається з першого дня простою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 календарних днів протягом року.

Виплата працівникам допомоги з часткового безробіття здійснюється підприємством за рахунок коштів ФСС ВБ. Підприємство не може звернутися за наступним одержанням коштів для виплати працівникам допомоги з часткового безробіття раніше, ніж через рік після закінчення терміну виплати допомоги з часткового безробіття.

Порядок фінансування виплат з часткового безробіття та надання допомоги з часткового безробіття встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики та погодженням з правлінням ФСС ВБ.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного.

Згідно з Порядком надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 308, матеріальна допомога надається у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного застрахованим та незастрахованим особам, визнаним відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" безробітними, які за направленням державної служби зайнятості проходять професійне навчання в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та їх підпорядкування, та оплачується вартість проїзду безробітного до місця проведення професійного навчання, якщо воно здійснюється в іншій місцевості, та у зворотному напрямку, а також проживання в період професійного навчання.

Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку (починаючи з 2008 р.).

Матеріальна допомога у період професійного навчання не надається:

 • o особам, які не мають статусу безробітного;
 • o безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги з безробіття;
 • o громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що працювали за межами України й не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, у якій вони перебували, у разі відсутності раніше набутого трудового, що прирівнюється до страхового, або страхового стажу;
 • o особам, які забезпечували себе роботою самостійно, фізичним особам, які були суб'єктами підприємницької діяльності або виконували роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами й не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у разі відсутності раніше набутого трудового, що прирівнюється до страхового, або страхового стажу.

Матеріальна допомога у період професійного навчання встановлюється відповідно до умов надання допомоги з безробіття у розмірі допомоги з безробіття, визначеному для відповідної категорії безробітних.

Матеріальна допомога у період професійного навчання встановлюється залежно від страхового стажу у відсотках до розміру середньої заробітної плати (доходу):

 • 1) застрахованим особам, які втратили роботу з незалежних від них обставин та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески;
 • 2) військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті;
 • 3) особам, які проходили державну службу в підрозділах міліції та були звільнені у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом місяця з дня звільнення;
 • 4) особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески.

Виплата цієї допомоги у перші 90 календарних днів зазначеним особам не здійснюється. Виплата починається з 91 календарного дня у розмірі 80% до визначеного розміру.

 • 5) особам, які брали участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали або займалися підприємницькою діяльністю не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески до ФСС ВБ, а саме:
  • o громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що працювали за межами України й не були застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебували, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
  • o особам, які забезпечували себе роботою самостійно;
  • o фізичним особам, які були суб'єктами підприємницької діяльності, особам, які виконували роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

Без урахування страхового стажу в розмірі, установленому законодавством, визначається матеріальна допомога у період професійного навчання для таких категорій безробітних:

 • o особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів;
 • o особам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви;
 • o особам, які шукають роботу вперше, у тому числі випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах або звільнилися зі строкової військової служби і не мали страхового стажу;
 • o особам, які брали участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали або займалися підприємницькою діяльністю і сплачували страхові внески менше 26 календарних тижнів;
 • o військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, у разі порушення строку реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних.

Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчання не може бути вищим за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, та нижчим за рівень, встановлений законодавством.

Тривалість виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання зараховується до загальної тривалості виплати допомоги з безробіття, що визначається залежно від категорії безробітного, і не може її перевищувати.

Тривалість виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

 • 1) приховування відомостей про влаштування на тимчасову роботу в період одержання матеріальної допомоги у період професійного навчання - на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи;
 • 2) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного - на строк не менше ніж 30 календарних днів;
 • 3) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", які надані безробітному в письмовій формі, - на строк не менше ніж 15 календарних днів;
 • 4) пропусків занять більше трьох годин протягом навчального дня без поважних причин - на строк не менше ніж 30 календарних днів.

Якщо безробітного направлено на професійне навчання під час отримання допомоги з безробіття, строк виплати якої відкладено або скорочено, то виплата матеріальної допомоги у період професійного навчання відкладається або скорочується на кількість календарних днів, що залишилася.

Виплата матеріальної допомоги у період професійного навчання припиняється у разі:

 • 1) працевлаштування безробітного (з дня працевлаштування);
 • 2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня поновлення на роботі);
 • 3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (з дня зарахування до навчального закладу);
 • 4)призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (з дня початку проходження служби);
 • 5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішення

суду);

 • 6) призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);
 • 7) отримання права на пенсію відповідно до законодавства України (з дня настання такого права);
 • 8) подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (з дня подання заяви або здати, вказаної в заяві);
 • 9) призначення безробітній жінці допомоги з вагітності та пологів (на період призначення цієї допомоги);
 • 10)подання безробітним письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або з дати, вказаної в заяві);
 • 11)переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість (з наступного дня після виписки);
 • 12)відрахування з навчального закладу (з дня відрахування);
 • 13)закінчення строку її виплати (з наступного дня після закінчення строку виплати);
 • 14)смерті безробітного (з дня смерті).

Виплата матеріальної допомоги у період професійного навчання здійснюється з першого дня професійного навчання.

Виплата матеріальної допомоги у період професійного навчання, оплата проїзду до місця професійного навчання та у зворотному напрямку, проживання здійснюються за рахунок коштів ФСС ВБ.

Матеріальна допомога у період професійного навчання призначається центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції ФСС ВБ, за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць у встановленому порядку через банківські установи.

Матеріальна допомога з безробіття.

Матеріальна допомога з безробіття надається безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги з безробіття, за умови, що середньомісячний сукупний доход на члена сім'ї не перевищує розмір, установлений законодавством, що дає право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Матеріальна допомога з безробіття надається у розмірі, встановленому законодавством: протягом 180 календарних днів у розмірі 75% від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Матеріальна допомога з безробіття призначається з наступного дня після закінчення виплати допомоги з безробіття на підставі заяви безробітного, довідок про склад сім'ї та доходи кожного її члена за 6 місяців, що передують місяцю подання заяви про надання матеріальної допомоги з безробіття, які безробітні надають особисто, у разі подання всіх необхідних документів протягом місяця з дня подання заяви.

У разі подання зазначених довідок після місячного терміну матеріальна допомога з безробіття призначається з дня їх надання.

Якщо зазначені довідки отримані пізніше шести місяців з дня подання заяви без поважних причин, то матеріальна допомога з безробіття не призначається.

Якщо умови про одержання матеріальної допомоги з безробіття виникли пізніше від дня припинення виплати допомоги з безробіття, то вона призначається з дня подання безробітним заяви.

Тривалість виплати матеріальної допомоги з безробіття скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

 • 1) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи - на строк не менше ніж 60 календарних днів;
 • 2) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості - на строк не менше ніж 60 календарних днів;
 • 3) припинення без поважних причин професійної підготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості - на строк не менше ніж 60 календарних днів;
 • 4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання матеріальної допомоги з безробіття - на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи;
 • 5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного - на строк не менше ніж 30 календарних днів;
 • 6) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", які надані безробітному в письмовій формі, - на строк не менше ніж 15 календарних днів.

Виплата матеріальної допомоги з безробіття припиняється у разі:

 • o працевлаштування безробітного (з дня працевлаштування);
 • o поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня поновлення);
 • o вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (з дня зарахування);
 • o призову на строкову військову або альтернативну (не військову) службу (з дня проходження служби);
 • o набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (з дня набрання законної сили вироку суду або рішення суду);
 • o отримання права на пенсію відповідно до законодавства України (з дня настання такого права);
 • o призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);
 • o подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або з дати, вказаної у заяві);
 • o подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, вказаної у заяві);
 • o переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість;
 • o закінчення строку її виплат (з наступного дня після закінчення строку виплати);
 • o зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);
 • o смерті безробітного (з дня смерті).

Матеріальна допомога з безробіття виплачується один раз на місяць.

Якщо під час одержання матеріальної допомоги з безробіття безробітний своєчасно не подав відомості про обставини, що впливають на умови її виплати, з безробітного стягується сума виплаченої матеріальної допомоги з безробіття з дня виникнення цих обставин.

У разі відмови добровільно повернути зазначені кошти питання щодо їх повернення вирішується в судовому порядку.

У трудовій книжці безробітного посадова особа центру зайнятості робить запис про початок, скорочення, відкладення та припинення виплати матеріальної допомоги з безробіття.

Одноразова матеріальна допомога.

Безробітним, у яких закінчився строк виплати матеріальної допомоги з безробіття, або непрацездатним особам, які перебувають на їх утриманні, може надаватися одноразова матеріальна допомога (в розмірі 50% прожиткового мінімуму, встановленого законодавством) за умови, що середньомісячний сукупний доход на члена сім'ї не перевищує розміру, встановленого законодавством, що дає право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

До непрацездатних осіб, які перебувають на утриманні безробітного, належать:

 • o діти, які не досягли 18 років, учні та студенти (курсанти, слухачі, стажисти) денної форми навчання - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
 • o непрацюючий член сім'ї, який доглядає дитину до досягнення нею трирічного або шестирічного віку (за медичним висновком);
 • o непрацюючі матері (батьки, опікуни), які мають трьох і більше дітей до 18 років і доглядають їх;
 • o непрацюючі працездатні особи, які доглядають інваліда І групи або дитину-інваліда віком до 18 років, пенсіонера, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду, а також літнього, який досяг 80-річного віку;
 • o неповнолітні діти, на утримання яких безробітний виплачує або зобов'язаний виплачувати аліменти.

Одноразова матеріальна допомога надається у розмірі, визначеному законодавством, і виплачується раз на рік. За одержанням цієї допомоги непрацездатна особа може звернутися протягом усього періоду перебування на обліку в центрі зайнятості, а безробітний - після закінчення періоду одержання матеріальної допомоги з безробіття.

Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, та виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного

У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, допомога на поховання виплачується особам, які здійснили поховання, у розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законодавством (станом на 01.01.2013 р. - 1147, на 01.12.2013р. - 1218 грн.)

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та документів, які:

 • o підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
 • o засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
 • o засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що засвідчує особу).

Останнім днем періоду, за який нараховується матеріальне забезпечення, у разі збереження права на його отримання є останній день перебування безробітного на обліку в центрі зайнятості.

Допомога на поховання та недоодержана сума матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного виплачуються, якщо звернення щодо їх отримання надійшло не пізніше шести місяців після смерті безробітного.

Соціальні послуги.

Надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних.

Порядок надання роботодавцю дотації для створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України працевлаштування безробітних та відповідальність за порушення умов порядку її надання та використання. Дотація - це кошти ФСС ВБ, надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, на покриття витрат на заробітну плату прийнятих на них осіб.

Додаткове робоче місце - це робоче місце, на яке прийнята на постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності на підприємстві скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний, протягом останніх 12 місяців.

Дотація надається роботодавцю за умови працевлаштування за направленням державної служби зайнятості на строк понад 2 роки безробітних, які знаходилися на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше шести місяців, в першу чергу:

 • o жінок, які мають дітей віком до шести років;
 • o одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів;
 • o молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової, військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;
 • o дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного із батьків, або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
 • o осіб передпенсійного віку;
 • o осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування.

Перевага в наданні дотації надається роботодавцям, що створюють додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, понад встановлену квоту.

Дотація надається в межах коштів ФСС ВБ, передбачених бюджетом та кошторисами на цю мету.

Дотація не надається роботодавцям, які не зареєстровані як платники внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, мають заборгованість за страховими внесками, та якщо до них застосовувалися фінансові санкції за недотримання Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення" протягом 12 місяців, що передували місяцю розгляду питання про надання дотації.

Дотація надається щомісяця протягом року в розмірі фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості безробітних, що включають встановлену їм тарифну ставку (посадовий оклад) з доплатами за умови праці, але не вище за середній рівень заробітної плати в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць за умови, що трудовий договір з цим працівником не буде розірвано у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників протягом двох років.

У разі розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників, невиконанням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору надана дотація має бути повернена в повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції.

Можливості та обсяги надання дотацій визначаються правлінням ФСС ВБ, виходячи з його фінансового стану. Порядок надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням ФСС ВБ.

Забезпечення незастрахованих осіб.

Особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахованим особам, визнаним в установленому порядку безробітними, допомога з безробіття встановлюється у розмірі встановленого прожиткового мінімуму.

Допомога з безробіття виплачується з 8-го дня після реєстрації особи у встановленому порядку в державній службі зайнятості. Тривалість виплати допомоги з безробіття не перевищує 180 календарних днів.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації незастрахованим особам, зареєстрованим у встановленому порядку в державній службі зайнятості, виплачується у розмірі допомоги з безробіття. Тривалість виплати цієї матеріальної допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги з безробіття і не може її перевищувати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >