< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Право на майновий пай

Перелік осіб, які мають право на майновий пай, містить п. 4 Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. за № 177. До списку осіб, які мають право на майновий пай, включаються всі члени підприємства, які працювали на момент здійснення процедури паювання та перепаювання. У розрахунок вартості індивідуального майнового паю включається вся оплата праці (грошова, натуральна), адже вона засвідчує трудовий внесок кожного працівника, що є матеріальним чинником зростання пайового фонду майна співвласників. Водночас існує перелік інших осіб, за якими відповідно до законодавства зберігається право на майновий пай.

Пенсіонери також мають право на майновий пай, бо вони своєю колишньою працею створювали пайовий фонд майна. Це стосується непрацюючих пенсіонерів. У разі продовження пенсіонером після виходу на пенсію праці у колишньому колгоспі чи КСП, у розрахунок розміру його трудового внеску включаються й суми оплати праці, одержаної за час виконання ним відповідних трудових функцій.

Особи, призвані для проходження строкової військової або альтернативної служби.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, а також стажу роботи за спеціальністю. Крім того, згідно зі ст. З Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12 грудня 1991 р. № 1975-ХІІ за працівником, який проходив альтернативну службу, також зберігається право на попередню роботу (посаду), яку він виконував (обіймав) до направлення на службу.

Особи, призвані на військові збори.

За призваними на збори військовозобов'язаними та резервістами відповідно до ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Особи, які проходять підготовку з відривом від виробництва у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та в інших подібних навчальних закладах.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 та ч. 1 ст. 13 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ за громадянами України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва у професійно-технічних навчальних закладах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності.

Особи, направлені підприємством для навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

У ст. 38 Закону України "Про професійно-технічну освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР зазначено, що час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю. Також відповідно до п. д) ч. З ст. 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації в аспірантурі й докторантурі зараховується до загального та спеціального трудового стажу.

Особи, направлені для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.

При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва відповідно до ст. 122 КЗпП України за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.

Особи, обрані на виборчі посади органів місцевого самоврядування та органи державної влади, а також профспілкових організацій.

Відповідно до статей 118,119 КЗпП України за працівниками, звільненими від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у профспілкових та інших громадських організаціях, зберігається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада).

Жінки, що знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

За час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за жінками зберігається місце попереднього працевлаштування (ст. 179 КЗпП України).

Особи, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.

Відповідно до ст. 181 КЗпП України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Особи, які втратили працездатність внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, що було пов'язано з виконанням трудових обов'язків на цьому підприємстві.

Пунктом г) ст. 21 Закону України встановлено виплату пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Крім того, такі особи відповідно до ст. 173 КЗпП та ст. 1195 ЦК України мають право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи ушкодженням здоров'я. У разі одержання такої шкоди безпосередньо у колгоспі чи КСП суми відшкодування (щомісячні чи одноразові) зараховуються на збільшення розміру персонального трудового внеску працівника, який виступає основою визначення індивідуального майнового паю.

Особи, які припинили трудові відносини з підприємством, але не отримали при цьому належного їм майнового паю натурою, грошима або цінними паперами.

За особами, які одержали право на майновий пай, але після цього припинили трудові відносини з підприємством, майновий пай зберігається. Такі майнові паї належать до невитребуваних. Відповідно до п . 1 Рекомендацій щодо порядку здійснення права спільної часткової власності власниками майнових паїв колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 20 травня 2008 р. № 315 невитребуваний майновий пай - це майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства або іншої особи, що має на нього право, які невідомі або не отримали в установленому порядку право власності на майновий пай. Невитребуваний майновий пай особа, яка має на нього право, може витребувати у натурі, грошима або цінними паперами чи стати співвласником майна пайового фонду колишнього КСП.

Спадкоємці померлих осіб, які мали право на майновий пай.

Спадкування майнового паю здійснюється на підставі ст. 1226 ЦК України, за якою частка у праві спільної сумісної власності спадкується на загальних підставах. Суб'єкт права спільної сумісної власності має право заповідати свою частку в праві спільної сумісної власності до її визначення та виділу в натурі. За відсутності заповіту спадкування майнових паїв здійснюється за законом.

Список осіб, які мають право на майновий пай, складається комісією і затверджується зборами співвласників. За рішенням зборів співвласників до списку осіб, що мають право на майновий пай, можуть бути внесені й інші категорії осіб, наприклад такі, що відпрацювали у господарстві довгий час і вибули з поважних причин, а також особи, які мають право на пайовий фонд майна, але з різних причин не були включені до списку. До останніх можуть включатися, зокрема, працівники соціальної сфери села, які безпосередньо обслуговували населення відповідного населеного пункту, на території якого функціонувало реорганізоване колективне сільськогосподарське підприємство, а також перебувають майнові паї у складі майна пайового фонду. Проте включення зазначених осіб до переліку осіб, які мають право на майновий пай, можливе лише за умови їхнього затвердження загальними зборами співвласників.

Загалом внесення всіх перелічених осіб до зазначеного списку здійснюється на підставі їхньої особистої заяви до зборів співвласників майна пайового фонду колишнього колективного сільськогосподарського підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >