< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

Особливості розрахунку фінансових показників

Фінансова оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних показників за різними напрямами господарської діяльності підприємства. Отримані внаслідок такої оцінки великі масиви значень показників фактично не дають змогу зробити остаточний висновок, тому що:

 • — по-перше, кожний показник, крім його значення у цифровому вираженні, має ще й значення вагомості, яке у традиційній формі подання матеріалу відсутнє;
 • — по-друге, для визначення співвідношення вагомості різних показників інвестора потрібно ці співвідношення зафіксувати і здійснити відповідні розрахунки;
 • - по-третє, визначення вагомості показника в цілому є досить складною і дуже відповідальною процедурою у системі оцінки, тому для її виконання залучаються спеціально підготовлені експерти.

Основні розділи методики

Методика включає такі блоки аналізу:

 • • Загальну оцінку фінансового стану і його зміни за звітний період.
 • • Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 • • Аналіз ліквідності балансу, ділової активності та платоспроможності підприємства.

Порівняльний аналітичний баланс і показники фінансової стійкості відбивають сутність фінансового стану. Ліквідність балансу характеризує зовнішні прояви фінансового стану.

Майновий та фінансовий стан підприємства, взаємозалежні нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть призвести до погіршення фінансового положення, і навпаки. Так, невиправдане "омертвляння" засобів у неходових товарах, дебіторській заборгованості може вплинути на своєчасність поточних платежів, а невиправдане зростання позикових коштів — призвести до необхідності скоротити майно підприємства для розрахунків із кредиторами.

Безпосередньо з аналітичного балансу можна одержати ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства:

 • — загальну вартість майна підприємства = валюті балансу;
 • — вартість іммобілізованих активів (тобто основних та інших поза оборотних засобів підсумку розділу 1 активу балансу;
 • — вартість мобільних (оборотних) засобів — сумі підсумків розділів 2 і 3 активи балансу;
 • — вартість матеріальних оборотних коштів — підсумку розділу 2 активу балансу;
 • — величина дебіторської заборгованості (включаючи аванси, видані постачальникам і підрядникам);
 • — сума вільних коштів (включаючи цінні папери і короткострокові фінансові вкладення);
 • — вартість власного капіталу;
 • — величина позикового капіталу;
 • — величина довгострокових кредитів і позик, призначених для формування основних засобів і інших поза оборотних активів;
 • — величина короткострокових кредитів і позик, призначених для формування оборотних активів;
 • — величина кредиторської заборгованості.

Горизонтальний (динамічний) аналіз цих показників дозволяє встановити їхні абсолютні збільшення і темпи росту, що важливо для характеристики фінансового стану.

Не менше значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, метою якого є обчислення питомої ваги нетто. Доцільність проведення вертикального аналізу зумовлюється тим, що:

 • — перехід до відносних показників дозволяє проводити порівняння діяльності різних підприємств;
 • — відносні показники певною мірою згладжують вплив інфляційних процесів.

Дослідження структури і динаміки фінансового стану

Рекомендується досліджувати структуру і динаміку фінансового стану підприємства за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Він виходить з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізу.

Усі показники порівняльного балансу можна розбити на три групи:

 • • Показники структури балансу.
 • • Показники динаміки балансу.
 • • Показники структурної динаміки балансу.

Порівнюючи структури змін в активі і пасиві, можна зробити висновок про те, через які джерела, в основному, був приплив нових засобів і в які активи ці нові засоби, в основному, вкладені.

Критеріями змін у майновому стані підприємств виступають також і такі показники, як частка активної частини основних засобів, коефіцієнт придатності, питома вага дебіторської заборгованості тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >