< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Загальні засади управління та планування у галузі будівництва

Які напрями та межі державного регулювання у будівництві?

Напрями державного управління та регулювання у галузі будівництва та архітектурної діяльності зумовлені особливостями цієї галузі господарювання. З одного боку, вона пов'язана із провадженням складних і у певних випадках небезпечних робіт, із необхідністю застосування якісних матеріальних, техніко-технологічних ресурсів на всіх стадіях — від проектування до зведення будівель, з іншого боку, висуває до суб'єктів діяльності високі вимоги відповідності як естетичної, так і матеріально-технічної якості з огляду на масштабність результатів діяльності та їх призначення для багаторічного використання.

Напрями державного регулювання у сфері містобудівної діяльності становлять:

  • 1) законотворче забезпечення будівництва;
  • 2) планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях, моніторинг стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;
  • 3) розробка і затвердження будівельних норм, державних стандартів і правил, запровадження одночасної дії міжнародних кодів та стандартів;
  • 4) проведення ліцензування і професійної атестації;
  • 5) запровадження містобудівного кадастру, ведення містобудівного моніторингу;
  • 6) реєстрація повідомлень, декларацій, видача дозволів;
  • 7) контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних, проектної документації.

На державному рівні управління здійснюється з питань нормативного регулювання будівництва, встановлення єдиних вимог до суб'єктів господарювання, об'єктів містобудування, правил та процедур взаємодії забудовників із органами влади, а також з питань організації території, системи розселення, розміщення основних об'єктів промисловості, інфраструктури, функціонального зонування території України. Безпосередній зв'язок із здійсненням будівництва має регулювання містобудування на регіональному та місцевому рівні: ліцензування, реалізація погоджувальних та дозвільних процедур, здійснення контролю та нагляду, планування та зонування територій у межах населеного пункту, його функціональних зон (житлової забудови, промислової, курортних територій), районів, мікрорайонів, приміських зон.

Відповідно на всіх стадіях архітектурно-будівельної діяльності повноваження замовників будівництва, проектувальників, підрядників реалізуються у межах, що визначаються заходами державного регулювання. Замовники обирають архітектора — розробника проекту, підрядника на будівництво, осіб для здійснення функцій замовника та інжинірингу з кола суб'єктів, що мають відповідно кваліфікаційний сертифікат та ліцензію — у випадках, коли відповідна діяльність їх потребує, затверджують проект, якщо він не суперечить законодавству, містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки. Підрядники та проектувальники можуть обирати технологію, методи і спосіб розробки та реалізації проекту об'єкта архітектури на свій розсуд, але в межах державних будівельних стандартів, норм і правил, зобов'язані застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і правилам.

Якими нормативними актами регулюється діяльність із будівництва?

Відносини у сфері містобудівної діяльності регулюються насамперед Конституцією України як актом прямої дії, що може застосовуватись, зокрема, з питань реалізації прав громадян, взаємовідносин із органами влади. Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про Генеральну схему планування території України", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" визначають правові та організаційні засади містобудівної діяльності та розвитку територій. Питання, пов'язані із вирішенням питань землекористування при здійсненні будівництва регулюються Земельним кодексом України, Законом "Про землеустрій". Цивільний та Господарський кодекси України регулюють взаємовідносини замовників та підрядників будівельних та проектувальних робіт.

У законодавчому регулюванні будівництва за останні роки відбулись значні зміни щодо спрощення погоджувальних процедур, значного зменшення обсягу будівельних та проектувальних робіт, провадження яких імперативно регулюється державою. Так, спочатку був значно змінений, а потім і скасований Закон України "Про планування та забудову територій", на зміну якому прийнятий Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

На реалізацію законів з питань будівництва розроблено численну кількість нормативно-правових актів: Постанови Кабінету Міністрів України (Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю від 23 травня 2011 р. № 553, Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації від 25 травня 2011 р. № 548, Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від 5 грудня 2007 р. № 1396, Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві від 1 серпня 2005 р. № 668, Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560, Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт від 13 квітня 2011 р. № 466, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури від 11 липня 2007 р. № 903, Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів від 13 квітня 2011 р. № 461 та інші) та Накази міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Про затвердження Порядку розробки проектної документації на будівництво об'єктів від 16.05.2011 № 45, Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст від 07.07.2011 р. № 109, Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки від 05.07.2011 р. № 103, Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві від 27 жовтня 2005 р. № 3 та інші), які в ході реформування законодавства були прийняті на зміну застарілим актам. Особливе місце в системі нормативно-правових актів з питань будівництва посідають будівельні норми, державні стандарти, норми і правила. Будівельні норми є актами технічного характеру, що містять обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури, вони встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують розробку і реалізацію містобудівної документації, проектів конкретних об'єктів з урахуванням соціальних, природно-кліматичних, гідрогеологічних, екологічних та інших умов.

Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила щодо планування, забудови та іншого використання територій, проектування і будівництва об'єктів містобудування розробляються і затверджуються в порядку, визначеному Законом України "Про будівельні норми". Зокрема, цей Закон передбачає, що державні будівельні норми затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури (на сьогоднішній день — це міністерство), галузеві будівельні норми затверджуються міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд. Усі затверджені норми включаються до відповідного фонду (центрального або галузевого). Тексти всіх будівельних норм, включених до центрального фонду будівельних норм, розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури (minregion.gov.ua —> Будівництво та архітектура —> Технічне регулювання —> Нормування), галузеві норми розміщуються на офіційних веб-сайтах органів, що затвердили галузеві будівельні норми чи зміни до них, доступ до всіх текстів є безоплатним.

Виконання робіт з нормування у будівництві, тобто безпосередня розробка будівельних норм, здійснюють науково-дослідні або науково-технічні (проектні) організації. Порядок розробки, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, встановлений у постанові Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 року № 543. Передбачено оприлюднення проектів будівельних норм з можливістю надати пропозиції організації-розробнику, проекти публікує суб'єкт нормування, тобто орган, який замовив норми.

Зареєстровані будівельні норми та зміни до них (реєстрація здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури протягом одного місяця з дня їх затвердження) набирають чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні відповідного суб'єкта нормування.

Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення окрім випадків, коли самими нормами визначено сферу їх застосування як обов'язкових. Наприклад, ДБН Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва мають обов'язковий характер, якщо будівництво здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної форми власності, в усіх інших випадках — рекомендаційний.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >