< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні документи

 • 1. Положення.
 • 2. Статут.
 • 3. Інструкція

Це документи, що закріплюють функції, обов'язки та права органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями, статутами, правилами та інструкціями.

Положення

ПОЛОЖЕННЯ - правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), які їм підпорядковуються.

Положення можуть бути як типовими, так і індивідуальними. Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств складаються на базі типових і затверджуються керівниками цих установ. Типові положення розробляються для системи установ підприємств і затверджуються вищими органами управління.

Такі правові акти розробляються висококваліфікованими спеціалістами. Цьому передує велика робота з вивчення різноманітних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів.

Положення мають такі реквізити:

 • 1) Герб;
 • 2) назва відомства, організації, структурного підрозділу;
 • 3) гриф затвердження;
 • 4) назва виду документа (положення);
 • 5) місце видання;
 • 6) дата; 7)індекс;
 • 8) заголовок до тексту;
 • 9) текст;
 • 10) підпис;
 • 11) відмітка про погодження.

Текст положення має свою структуру і складається з таких розділів:

 • 1. Загальні положення.
 • 2. Основні завдання.
 • 3. Функції.
 • 4. Права та обов'язки.
 • 5. Керівництво.
 • 6. Взаємовідносини, зв'язок.
 • 7. Майно і кошти.
 • 8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності.
 • 9. Реорганізація і ліквідація.

У першому розділі визначається мета створення підприємства, установи, організації або їхніх структурних підрозділів, головні завдання, функціональні зв'язки з іншими організаціями і т. ін.

У другому - наводяться дані про основні та обігові кошти, порядок придбання власності, амортизаційні відрахування та їхнє призначення, прибуток, відрахування на преміювання робітників і службовців, житловий фонд, службові приміщення, порядок розпоряджання надлишками невикорис-товуваних обігових коштів.

В останніх розділах регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, визначаються завдання щодо якості вироблюваної продукції.

Залежно від специфіки діяльності органів можуть відображатися: хід капітального будівництва, винахідництво і раціоналізаторство; стан матеріально-технічного забезпечення; трудовий режим; порядок розподілу житлової площі; організація соціального страхування; оплата кредитів та ін.

Визначається також правовий статус тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. п.

Наводимо зразок положення:

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Президент Національної Заступник міністра освіти Академії наук України України _Б.Є. Патон _В.П. Гондюл

 • (підпис, печатка) {підпис, печатка)
 • 15 травня 1994 р. 15 травня 1994 р.

ПОЛОЖЕННЯ про Національний атестаційний комітет України з неруйнівного контролю

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 2. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
 • 3. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ І ФУНКЦІЇ
 • 4. ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
 • 5. ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
 • 6. ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ І МАЙНО
 • 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СКЛАВ:

Заступник Голови НАК-78 Держстандарту України, Голова Українського товариства неруйнівного контролю і технічної діагностики,

професор (підпис) В.О. Троїцький

Статут

СТАТУТ - юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні. Типові статути розробляються для певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації чи установи шляхом конкретизації типових статутів і затверджується вищою установою, якій підпорядковується ця організація.

Статути після затвердження їх підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України. Лише після реєстрації новостворена організація може розпочинати свою діяльність.

Реквізити статуту:

 • 1) гриф затвердження вищою установою чи органом управління;
 • 2) назва виду документа (статут);
 • 3) заголовок;
 • 4) текст;
 • 5) відмітки про погодження та реєстрацію;
 • 6) дата.

Статут є основою для розробки положення. Структура тексту статуту:

 • 1. Загальні положення.
 • 2. Мета і завдання діяльності.
 • 3. Функції.
 • 4. Створення й використання коштів. Майно підприємства.
 • 5. Управління.
 • 6. Створення та використання пайового фонду.
 • 7. Членство. Права й обов'язки.
 • 8. Звіт, звітність і контроль.
 • 9. Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.
 • 10. Реорганізація та ліквідація.

Статути є основою діяльності керівних громадських, кооперативних організацій, спортивних добровільних товариств, радгоспів, колгоспів.

Статути господарських організацій мають свої особливості. В цих статутах визначаються порядок вступу в організацію, права та обов'язки її членів, органи управління, порядок виборів, оплати членських внесків та ін.

Статут орендного підприємства визначає: мету і завдання підприємства, виробничо-господарську діяльність, утворення і використання коштів, створення і використання пайового фонду, членство у підприємстві, відповідальність працівників, органи самоврядування, права й обов'язки загальних зборів орендарів, права й обов'язки дирекції, права й обов'язки директора, відповідальність органів самоврядування і їхніх членів, прийняття ухвал і передавання повноважень.

Статут про заснування малого підприємства визначає: засновників - юридичних осіб, громадян, із зазначенням, чи підприємство є заново створеним, чи виділеним із складу діючого; завдання і функції підприємства; майно підприємства; управління підприємством; організацію і оплату праці; звіт, звітність і контроль; зовнішньоекономічну діяльність: реорганізацію і припинення діяльності підприємства.

Статут колективного підприємства, статут товариства з обмеженою відповідальністю, статут акціонерного товариства складаються за тією самою схемою, що й попередні. Гриф "ПОГОДЖЕНО" пишуть у лівому куті документа великими літерами, великими літерами у правому куті пишуть і слова "СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО" за таким зразком:

ПОГОДЖЕНО СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО

_ реєстраційний номер_

(назва вищої організації, прізвище. Ухвалено на загальних зборах

ініціали керівника) трудового колективу.

и_"_199_р. Протокол №_від

Далі посередині пишуть назву документа "СТАТУТ", нижче зазначають назву підприємства*

Примітка. Рубрикація для статуту обов'язкова; нумерують не лише розділи, а й пункти у межах кожного розділу.

Для текстів ділових документів властиві стандартні печатки і закінчення.

Наводимо зразок статуту:

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Свідоцтво номер 84349 Загальними зборами учасників

Реєстраційний номер 624/11 товариства з обмеженою

З березня 1999 р. відповідальністю "ІНЖЕНЕРНО-

Завідувач бюро координації, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

контролю, державної реєстрації Протокол № 7

господарських формувань від 20 лютого 1999 року

І об'єднань громадян Голова зборів учасників

економічного управління

виконкому Львівської міської

ради народних депутатів

_Є. Пограничний______М. Ревчук

СТАТУТ

дочірнього підприємства "ПРОМІНЬ-ЛЬВІВ" при товаристві з обмеженою відповідальністю "ІНЖЕНЕРНО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

м. Львів

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 • 3. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
 • 4. ЗВІТНІСТЬ, ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
 • 5. ПОСТАЧАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ
 • 6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
 • 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >