< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансовий леверидж як показник впливу структури капіталу на рівень підприємницького ризику

При проведенні операційного аналізу необхідно звертати увагу на структуру капіталу, яка суттєво впливає на величину операційного прибутку через силу фінансового важеля.

Фінансовий леверидж (важіль) - потенційна здатність впливати на прибуток підприємства шляхом зміни структури та обсягів довготермінових пасивів.

Дія фінансового важеля полягає в тому, що підприємство, яке використовує позичені кошти, змінює чисту рентабельність власних коштів і свої дивідендні можливості. Рівень ефекту фінансового важеля вказує на фінансовий ризик підприємства. Згідно з концепцією американських вчених ефект фінансового важеля можна трактувати як зміну чистого прибутку на кожну звичайну акцію (у відсотках), породжену певною зміною нетто-результату експлуатації інвестицій (НРЕІ): сила впливу фінансового важеля (СВФВ) = = зміна чистого прибутку на акцію / зміна НРЕІ.

Після низки перетворень формула набуває вигляду:

Якщо фірма не позичає кошти, то СВФВ = 1.

Категорію, що узагальнює операційний і фінансовий важелі, називають виробничо-фінансовим левериджем, для якого характерний взаємозв'язок трьох показників: виручки, витрат виробничого та фінансового характеру та чистого прибутку.

Вплив фінансового та операційного важелів на підприємницький ризик

Жодний бізнес не можна вважати позбавленим ризику, оскільки на нього впливає безліч чинників внутрішнього і зовнішнього середовища" До основних внутрішніх факторів належить вищий рівень собівартості продукції, ніж у конкурентів, через недосконалу технологію чи недостатній професіоналізм працівників тощо.

До основних зовнішніх факторів зараховують конкуренцію на ринку, несталість цін і попиту на продукцію, невпорядкованість законодавства, особливо податкового, тощо. Підприємства, не переобтяжені великими постійними витратами, здатні гнучко діяти, можуть швидше відреагувати на негативний вплив цих факторів і мати менші втрати. І, навпаки, на підприємствах з високим рівнем постійних витрат у собівартості продукції і, як наслідок, великою силою операційного важеля підприємницький ризик позначається помітніше. Особливо потерпають невеликі фірми, що спеціалізуються на випуску одного виду продукції.

Отже, перше джерело ризику пов'язано з конкретним бізнесом в його ринковому сегменті, а друге джерело підприємницького ризику лежить у площині структури капіталу, використаного підприємством, тобто залежить від сили впливу фінансового важеля.

Оскільки відсотки за кредит належать до постійних витрат, то зростання у фінансових ресурсах підприємства частки позичених коштів супроводжує зростання сили операційного важеля і підвищення підприємницького ризику:

СВПР - СВОВ o СВФВ, (4.10)

де СВПР - сила впливу підприємницького (поєднаного) ризику.

За несприятливої ринкової кон'юнктури це може швидко зруйнувати діяльність підприємства, тому фінансові менеджери мають постійно слідкувати за значенням цих показників і намагатися досягати їх розумного балансу на основі використання критерію "максимум курсової вартості акцій за достатньої безпеки інвесторів".

Трансформувавши формулу (4.10) підприємницького ризику, можна визначити майбутній прибуток на акцію:

де Чамп - чистий прибуток на акцію в майбутньому періоді; Чабп - чистий прибуток на акцію в базовому періоді; СВПР - сила впливу підприємницького ризику; В! та В2 - виручка у звітному та в наступному періодах відповідно.

Приклад

Виручка звітного року становить 40 000 грн. На наступний рік заплановано її підвищення до 46 000 грн. Чистий прибуток на акцію у звітному році дорівнював 2 грн. Яким може бути прибуток на акцію в наступному році, якщо сила впливу фінансового важеля - 1,8, а сила впливу операційного важеля - 2,5?

Чистий прибуток на акцію в наступному році дорівнює:

2 o [1 + 1,8 o 2,5 (6000 / 40 000)] - 3,35 грн.

Отже, обчислення операційного та фінансового важелів може допомогти фінансовому менеджеру своєчасно прийняти необхідне рішення для зменшення негативних наслідків операційної діяльності, а за можливості, і спрогнозувати зміну операційного прибутку і дивідендних можливостей фірми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >