< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відображення в обліку операцій в іноземній валюті

Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, свої господарські операції можуть проводити в іноземній валюті.

Схему основних операцій з іноземною валютою наведено на рис. 9.6.

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності.

Валюта звітності - грошова одиниця України.

Операції в іноземній валюті - операції, за якими відображаються надходження та розрахунки в іноземній валюті.

Валютний курс - співвідношення грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни, встановлене Національним банком України.

Середньозважений валютний курс - результат ділення суми добутків величин валютних курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному місяці (кварталі, році) на кількість календарних днів у цьому місяці (кварталі, році).

Режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства визначають Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. № 15-93 та Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР

Схема операцій з іноземною валютою

Рис. 9.6. Схема операцій з іноземною валютою

Облік коштів, які надходять і використовуються в іноземній валюті, здійснюються згідно з вимогами, визначеними у Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженому наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 № 126.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетні установи ведуть у тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій за субрахунками, встановленими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валютах на валютному рахунку в банку ведеться на активному субрахунку 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті", підставою для записів у якому є виписки банків з валютних рахунків. На кожне найменування валюти відкривають окремі рахунки третього порядку.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті відображається в регістрах бухгалтерського обліку в національній валюті України перерахунком суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій у іноземній валюті (табл. 9.4).

Таблиця 9.4. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Облік купівлі та використання іноземної валюти

1

Перерахування коштів (у гривнях) установі банку для придбання іноземної валюти

364

321, 323, 324,326

2

Придбана іноземна валюта зараховується на валютний рахунок

318

364

3

Списана вартість банківських послуг за придбання валюти

801,802, 811 - 813

364

4

Проведено розрахунок за придбану іноземну валюту:

нарахований пенсійний збір

801,802, 811 - 813

651

перерахований пенсійний збір

651

321, 323, 324,326

5

Повернено установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти

321,323, 324, 326

364

6

Отримана в касу готівка в іноземній валюті

302

318

7

Видано під звіт іноземну валюту

362

302

8

Проведений розрахунок за підзвітну суму:

прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)

801,802, 811 - 813

362

Повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)

302

Відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження валюта)

362

302

9

Перерахована для надання послуг, виконання робіт тощо)

364

318

10

Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу)

801,802, 811 - 813

364

Облік надходження іноземної валюти

1

Зараховано фінансування з бюджету на валютний рахунок установи

318

701,702

2

Зараховано на валютний рахунок установи кошти, що надійшли як благодійні внески

318

713

3

Надходження коштів в іноземній валюті на рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи в установі банку

318

711

4

Проведення операцій з конвертації іноземної валюти на національну валюту

364

318

5

Кошти конвертовані в національну валюту України, зараховуються на поточний рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи в установі банку

311, 313, 314, 316, 319

364

6

При проведенні конвертації сплачується вартість послуг установи банку

801, 802

364

7

Перерахування коштів у національній валюті України на рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи в органі Державного казначейства

711 - 713

  • 311, 313, 314, 316,
  • 319

8

Надходження коштів на рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи в органі Державного казначейства

321,323, 324, 326

711 - 713

Операції з руху коштів загального фонду державного бюджету в іноземній валюті оформлюються окремими меморіальними ордерами за видами валют - меморіальний ордер 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків" форми 381 (бюджет).

Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформлюються в меморіальному ордері 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків" форми 382 (бюджет).

Аналітичний облік операцій за кожною валютою ведеться на картках ф. 292а або у книгах ф. 292.

Схему облікового процесу операцій з іноземною валютою відображено на рис. 9.7.

Схема облікового процесу операцій з іноземною валютою

Рис. 9.7. Схема облікового процесу операцій з іноземною валютою

Облік готівкової валюти в касі ведеться на активному субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті".

Для аналітичного обліку наявності та руху валютної готівки відкривається окрема касова книга, в якій ведеться облік за кожною валютою окремо. Меморіальний ордер 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями" т. ф. 380 (бюджет) за касовими операціями стосовно кожного виду валюти складаються окремо.

Статті балансу, що відображають грошові кошти в касі, на рахунках в установах банків, а також такі активи і зобов'язання, що будуть отримані чи сплачені у фіксованій чи визначеній сумі грошей або їх еквівалентів - монетарні статті, відображаються у національній валюті України із використанням валютного курсу.

Курсова різниця - різниця, яка є наслідком перерахунку однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну валюту України при різних валютних курсах.

Основні засоби, матеріали та інші статті - немонетарні статті, пов'язані з операціями в іноземній валюті, у національній валюті України перераховуються за валютним курсом на дату визначення справедливої вартості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >