< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність рейтингових оцінок

Призначення та сфери застосування рейтингів корпоративного управління

Рейтинг корпоративного управління є незалежною оцінкою рейтингового агентства щодо існуючої системи корпоративного управління компанії, її відповідності інтересам фінансово-зацікавлених осіб, передусім, її власників. Рейтинг корпоративного управління дозволяє, з урахуванням національних особливостей, диференціювати компанії залежно від якості корпоративного управління.

Методологія визначення рейтингу ґрунтується на таких основних принципах: якість і чесність рейтингового процесу; незалежність рейтингового агентства й запобігання виникнення конфліктів інтересів; відповідальність рейтингового агентства перед інвесторами й емітентами.

Оцінка рівня корпоративного управління здійснюється шляхом дослідження окремих складових системи корпоративного управління, які розглядаються рейтинговим агентством під час рейтингового процесу. До них віднесено: структуру власності компанії, права власників та інших зацікавлених осіб, механізми управління й контролю, рівень розкриття інформації, аудит.

Оцінка корпоративного управління ґрунтується на інформації, надаваної компанією, що проходить процедуру рейтингування, а також на іншій інформації, що є в розпорядженні рейтингового агентства й вважається надійною. Рейтингове агентство не проводить аудит або незалежну оцінку інформації у зв'язку з визначенням рейтингу.

Рейтинг корпоративного управління може перебувати в межах від рівня А (найвищий рівень рейтингу) до рівня Е (найнижчий рівень рейтингу). Рейтинги рівнів В, С і Э можуть мати проміжні значення рівня (+, без знака,). Прогноз рівня рейтингу корпоративного управління (позитивний, стабільний, негативний або в розвитку) є коментарем щодо тенденції його подальшої зміни (можливої, але не обов'язкової). Рівень рейтингу корпоративного управління має обов'язкові позначки "иа" (ознака української національної шкали) і "ЛСС" (ознака рейтингу корпоративного управління).

Основні принципи корпоративного управління, застосовані у різних країнах, можуть бути покладені в основу методології оцінки системи корпоративного управління на рівні як країни в цілому, так і окремої компанії. Єдиного загально визначеного "індикатора" корпоративного управління у світі немає. Для оцінки рівня корпоративного управління застосовують різні методології.

Рейтинги корпоративного управління широко застосовуються компаніями задля оцінки рейтингу компанії, задля оцінки доцільності придбання акцій компаній, задля оцінки корпоративного управління корпорацією, задля оцінки реально існуючих та потенційних ризиків, що пов'язані з корпоративним управлінням, задля оцінки ризику втрат інвесторів від недосконалого корпоративного управління тощо.

Загальна характеристика методів визначення рейтингів корпоративного управління "Standard&Poor's", "Brunswick Warburg", "CORE-рейтинг"

Рейтинги корпоративного управління "Standard&Poor's" [9] відображає думку агентства щодо практики та принципів корпоративного управління. Мета рейтингу полягає у порівняльному аналізу поточних стандартів управління щодо існуючих еталонних моделей, насамперед моделі корпоративного управління ОЕСР.

Рейтингова шкала "Standard&Poor's" є десятибальною. Найвищий результат рейтингу корпоративного управління - 10, найменший - відповідно 1. Крім того, окремі бали за шкалою від 10 до 1 присвоюються на основі кожного з чотирьох головних компонентів методики рейтингу. Серед них: структура власності (прозорість структури власності, концентрація власності та вплив з боку власників); відносини з фінансово зацікавленими особами (регулярність проведення зборів акціонерів, можливість брати в них участь та одержувати про них інформацію), процедура голосування та регламент ведення зборів акціонерів, права власності (реєстрація та передача, рівність прав власності); фінансова прозорість та розкриття інформації (прийняті стандарти розкриття інформації, своєчасність та доступність інформації, що розкривається, незалежність аудитора та його статус); структура та методи роботи ради директорів та керівництва компанії (структура та склад ради директорів, роль та ефективність ради директорів, незалежність зовнішніх директорів, політика щодо винагороди, оцінки результатів роботи і посадових переміщень директорів та менеджерів).

Рейтинг корпоративного управління Standard&Poor's передбачає проведення аналізу за двома напрямками. По-перше - корпоративне управління в компанії: аналіз ефективності взаємодії між керівництвом, радою директорів, акціонерами та іншими особами, що мають в компанії фінансовий інтерес. Головним об'єктом дослідження є внутрішня структура та методи корпоративного управління. Основна увага приділяється діяльності тієї чи іншої компанії і тому, як вона співвідноситься з кращими зразками світової практики, а не тому, наскільки виконуються мінімальні вимоги місцевого законодавства та регулюючих принципів. По-друге - корпоративне управління в країні: аналіз ефективності правової, регулюючої та інформаційної інфраструктури. Об'єктом дослідження є ступінь можливого впливу зовнішніх факторів макроекономічного рівня на якість корпоративного управління в тій чи іншій компанії.

Рейтинг корпоративного управління "Standard&Poor's" претендує на унікальність. Ці претензії є обґрунтованими і базуються на використанні загальноприйнятих стандартів корпоративного управління, зокрема принципів ОЕСР. Рейтинг може бути використовуються як об'єктивна фінансово-економічна інформація, так і суб'єктивні оцінки.

Недоліки зазначеного рейтингу полягають у тому, що під час його присвоєння не проводиться аудит або незалежна перевірка інформації. При виставленні рейтингової оцінки агентство може використовувати інформацію, що не є публічною. Однак при цьому існують обмеження щодо використання конфіденційної інформації, отриманої S&P у рамках проведення інших досліджень. Крім того, методика визначення рейтингу, складена відповідно до принципів корпоративного управління ОЕСР, не зовсім адекватно враховує практику бізнесу в країнах з перехідною економікою, зокрема ризики, пов'язані з так званими чорними та сірими схемами корпоративних фінансів, виведенням активів тощо. Рейтинг корпоративного управління S&P є комерційним продуктом. Компанія, яка бажає одержати такий рейтинг, укладає з агентством угоду щодо надання інформації та оплати послуг з рейтингуванням.

Рейтинг Brunswick UBS Warburg [10] споконвічно призначався для портфельних інвесторів та носить дистанційний характер. При його визначенні Brunswick UBS Warburg використовує винятково публічну інформацію. Оцінки, що привласнюються, не узгоджуються з компаніями, а результати рейтингу публікуються кожні півроку в аналітичних звітах банку. Присвоєння рейтингу, відповідно до методики Brunswick UBS Warburg, ґрунтується на аналізі реально існуючих і потенційно можливих ризиків корпоративного управління в досліджуваній компанії.

Діяльність компанії, що рейтингується, оцінюється по категоріях ризиків шляхом нарахування штрафних балів. Таким чином, чим вище чисельне значення рейтингової оцінки, тим більші ризики Brunswick UBS Warburg зв'язує з даною компанією. При цьому величина ризику може коливатися від 72 балів (найвищий ступінь ризику корпоративного управління) до 0 (ризики в такому випадку мінімальні).

Ризики корпоративного управління Brunswick UBS Warburg підрозділяє на вісім основних категорій і двадцять підкатегорій. Кожній категорії відповідає чітко визначений коефіцієнт і вказівки по його застосуванню. До категорій ризиків відносяться: непрозорість, розмивання акціонерного капіталу, злиття/реструктуризація, банкрутство, обмеження на покупку і володіння акціями, ініціативи в області корпоративного управління, ведення реєстрів.

Основними перевагами Рейтингу Brunswick UBS Warburg є: [11]

 • 1. Рейтинг дозволяє проводити порівняльний аналіз компаній і визначати ступінь ризикованості вкладення в активи компаній.
 • 2. Рейтинг в більшій мірі, ніж інші рейтингові продукти, відбиває специфічні ризики російської моделі корпоративного управління.
 • 3. Рейтинг заснований на більш об'єктивній інформації, методика складання рейтингу не є конфіденційною (на відміну від S&P) і систематично публікується в звітах банку.

Основними недоліками Рейтингу Brunswick UBS Warburg є [11]:

 • 1. Рейтинг Brunswick UBS Warburg привласнюється одним з учасників ринку - особою, що володіє портфелем цінних паперів і тією чи іншою мірою зацікавлена у результатах.
 • 2. Оцінки Brunswick UBS Warburg залишаються дистанційними і виставляються на основі публічної інформації, перевірка якої з урахуванням умов країн з перехідною економікою украй важлива.
 • 3. Рейтинг включає ряд спірних параметрів, що відображають зацікавленість тільки іноземних інвесторів (фінансова звітність по US GAAP/IAS, програма АДР, наявність іноземного стратегічного партнера) і, на наш погляд, не мають відношення до якості корпоративного управління.

Рейтинг корпоративного управління (CORE-рейтинг). Інститут корпоративного права та управління у 2000 році [12] розпочав дослідження корпоративного управління в Росії. Розроблений його фахівцями CORE-рейтинг являє собою індивідуальний числовий показник, що дозволяє оцінити сукупність відносин (зв'язків), що склалися між акціонерами, членами ради директорів і правлінням компанії, між різними групами акціонерів, а також між усіма зацікавленими особами в процесі управління компанією.

Мета CORE-рейтингу полягає у виявленні специфічних ризиків корпоративного управління, пов'язаних з інвестуванням у російські підприємства. Основними споживачами рейтингу є інвестори і самі компанії. Рейтинг споконвічно створювався як дистанційний і розраховується щокварталу, незалежно від бажання емітентів.

Процедура присвоєння рейтингової оцінки полягає в наступному. Інститут, як міноритарний акціонер, що володіє мінімальними пакетами акцій усіх компаній, що входять у рейтинг, складає запит для компанії й одержує від неї первинну інформацію.

При розрахунку CORE-рейтингу використовуються 2 групи вихідних даних:

 • - інформація, що компанія розкриває привселюдно, і додаткова інформація, яку вона добровільно надає акціонерам;
 • - відповіді компанії на письмові запити і телефонні дзвоники від імені Інституту як міноритарного акціонера.

Присвоєння підсумкової рейтингової оцінки відбувається відповідно до єдиної методики рейтингу, в основу якої, як і в Standard & Poor's, покладені принципи корпоративного управління OECP. Методика була розроблена наприкінці 2000 року групою аналітиків інституту й одержала схвалення міжнародних експертів: Всесвітнього банку, МВФ, ЄБРР.

Відповідно до методики, компанії оцінюються по шести параметрах, що відбиває різні аспекти корпоративного управління (рис. 10.5).

Основні складові рейтингу корпоративного управління (CORE-рейтинг)

Рис. 10.5. Основні складові рейтингу корпоративного управління (CORE-рейтинг) [11]

Результатом розрахунків за методикою є індивідуальний числовий показник. Його максимальне значення (100 %) відповідає характеристикам ідеальної компанії: у ній не утискаються права акціонерів, не порушуються вимоги російського законодавства і проводиться ряд заходів, спрямованих на підвищення стандартів корпоративного управління, а мінімальне значення шкали нуль.

Рейтинг розраховується на підставі субрейтингів за такою формулою:

Основними перевагами СORE-рейтингу є:

 • 1. Базується на використанні принципів ОЕСР, однак при цьому враховує специфічні риси російського бізнесу.
 • 2. Процедура присвоєння рейтингу: безпосередній учасник рейтингового процесу імітує дії акціонерів і в такий спосіб одержує можливість оцінити рівень корпоративного управління на власному досвіді.
 • 3. При виставлянні рейтингової оцінки основна увага приділяється оцінці ризиків, особливо якості аудиторських висновків та ризику експропріації.

Основними недоліками СORE-рейтинту є:

 • 1. Компанії, зацікавлені в підвищенні рейтингу, дуже швидко розпізнають запити Інституту як міноритарного акціонера. А тому реакція на них уже не може бути об'єктивним показником.
 • 2. Не очевидний принцип добору учасників. Його не можна пояснити ні відстеженням кращих зразків корпоративного управління (Інститут перестав аналізувати діяльність цілого ряду лідерів своїх рейтингів), ні вибором за принципом ліквідності акцій чи капіталізації.
 • 3. При присвоєнні рейтингу упор робиться більше на відповіді респондентів, ніж на об'єктивні показники. Тому велике значення має їхня правдивість, що на практиці не завжди підтверджується.

Порівняльний аналіз зазначених методик [13] (таблиця 10.3) показав, що не дивлячись на відмінність підходів до оцінки якості корпоративного управління, основними напрямами аналізу є права акціонерів, діяльність ради директорів та виконавчого органу, інформаційна прозорість структура власності, відносини з зацікавленими особами.

Таблиця 10.3. Характеристика методик оцінювання корпоративного управління [13]

Характеристика методик оцінювання корпоративного управління

Результативне корпоративне управління [13] є важливим елементом ефективної ринкової економіки. Для оцінки якості корпоративного управління використовуються різноманітні методики, які мають різний рівень застосування та визнання у світі. Пошук найбільш репрезентативних комплексних індикаторів у сфері корпоративного управління триває. Активні розробки здійснюються в країнах, що розвиваються та в країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні.

Таким чином, на основі проведеного дослідження, слід відмітити, що ефективність корпоративного управління визначають як результат поєднання чотирьох факторів, які застосовують відповідно до національної або регіональної специфіки: особливості національного законодавства, тип власності, органи управління, суспільний тиск.

В Україні не забезпечено достатньої прозорості діяльності АТ і треба прагнути до значно ширшого доступу акціонерів і громадськості до інформації про діяльність підприємств, що унеможливить прояви тінізації та корупції. Адже, чим прозоріша діяльність корпорації, тим привабливішою вона є для інвесторів. З цією метою доцільно включити до кола питань, що не є конфіденційними, такі: інформація про власників найбільших пакетів акцій, розмір винагороди провідних менеджерів та ін. Слід також забезпечити рівний доступ до інформації всіх акціонерів та передбачити адміністративну (фінансову) відповідальність посадових осіб за ненадання інформації. До першочергових та найважливіших напрямків вдосконалення системи корпоративного управління слід зарахувати забезпечення захисту прав акціонерів, особливо дрібних. Це сприятиме залученню коштів як вітчизняних, так і іноземних інвесторів, а також більш оптимальному та раціональному розподілу капіталу в масштабах української економіки.

Заходи щодо вдосконалення корпоративних відносин повинні розроблятись з врахуванням як міжнародних стандартів та підходів, так і досвіду вітчизняних корпорацій і специфіки української економіки. Це дасть можливість захистити інтереси акціонерів, підвищити конкурентоспроможність українських корпорацій, оздоровити інвестиційний клімат та економіку держави.

Крім обґрунтованих напрямків вирішення проблем вітчизняного корпоративного управління, подальшого дослідження заслуговують такі його аспекти, як: підсилення впливу держави на процеси корпоративного управління; збільшення відповідальності топ-менеджерів корпорацій; регулювання питань функціонування фондового ринку; посилення ролі аудиту фінансової діяльності управлінських органів АТ; розроблення систем управління ризиками корпорацій; взаємодія з банками, антикризове управління в сучасних умовах та ціла низка інших актуальних проблем.

Організаційна ефективність - здатність організації існувати і досягати визначених цілей із найвигіднішим співвідношенням результатів і витрат. Розглянули ефективність інвестиційної діяльності. Ефективне управління інвестиційною діяльністю передбачає використання фінансового аналізу інвестицій підприємства, який має сприяти отриманню суб'єктом управління необхідної інформації щодо інвестиційної діяльності з метою оцінки її доцільності, правомірності та ефективності. Та ознайомилися з оцінкою ефективності портфелю цінних паперів АТ, адже інвестори завжди зацікавлені в оцінці ступеня ефективності своїх портфелів цінних паперів. Аналіз та вибір цінних паперів для портфеля забирає багато часу й коштів, тому окремий вкладник, компанія або заклад-вкладник повинні визначити, чи варто інвестувати кошти в цей портфель.

Рейтинг корпоративного управління є незалежною оцінкою рейтингового агентства щодо існуючої системи корпоративного управління компанії, її відповідності інтересам фінансово-зацікавлених осіб, передусім, її власників. Рейтинг корпоративного управління дозволяє, з урахуванням національних особливостей, диференціювати компанії залежно від якості корпоративного управління. Рейтинги корпоративного управління широко застосовуються компаніями задля оцінки рейтингу компанії, задля оцінки доцільності придбання акцій компаній, задля оцінки корпоративного управління корпорацією, задля оцінки реально існуючих та потенційних ризиків, що пов'язані з корпоративним управлінням, задля оцінки ризику втрат інвесторів від недосконалого корпоративного управління тощо. Та розглянули характеристику методів визначення рейтингів корпоративного управління "Standard&Poor's", "BrunswickWarburg", "СORE-рейтинг" та інші.

Ситуація для аналізу

Історія

Компанія "Аграрний Холдинг Авангард" - одне з найбільших агропромислових підприємств України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки. Згідно зі звітом компанії ТОВ "Фінансово-аналітична группа "Про-Консалтинг", компанія "Аграрний Холдинг Авангард" виробляє понад 26 % загального обсягу виробництва яйця курячого в Україні (43 % загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 79 % загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2010 рік. Підприємства компанії розташовані в 14 із 24 областей України та в Автономній Республіці Крим.

На виробничих підприємствах Компанії "Аграрний Холдинг Авангард" утримується найбільше поголів'я курей-несучок в Україні. На кінець 2010 року загальне поголів'я компанії "Аграрний Холдинг Авангард" склало 24 253 тис. голів.

Виробничі підприємства Компанії "Авангард" в 2007-2009 рр. були повністю модернізовані і на даний момент є одними з найбільш технічно розвинутих підприємств України:

Об'єкти з виробництва яйця курячого.

Об'єкти з переробки яйця.

Компанія "Аграрний Холдинг Авангард" - провідний експортер курячого яйця та яєчних продуктів з України. Також, Компанія здійснює гуртові, дрібно-гуртові та роздрібні продажі своєї продукції на вітчизняному ринку.

Компанія "Аграрний Холдинг Авангард" не займається вирощуванням зернових культур з комерційною метою і не планує здійснювати таку діяльністю в майбутньому.

Формування компанії "Аграрний Холдинг Авангард" відбулося з ініціативи її головного акціонера Олега Бахматюка. Нижче наведено важливі дати у становленні компанії "Аграрний Холдинг Авангард" o 2003 р. - Початок роботи компанії "Авангард" припадає на 2003 рік після придбання ЗАТ "Авангард" і приєднання дочірньої компанії "Авангард-Агро" (зона по підрощеню молодняку), яка пройшла державну реєстрацію в квітні 2004 р. на заході

України в місті Івано-Франківськ. Підприємство спеціалізувалося на виробництві та продажу яєць курячих.

 • o 2004 р. - Компанія "Авангард" продовжила слідувати стратегії розширення шляхом поглинання заводу ВАТ "Кіровський", який розташований в центрі України, що дозволило збільшити виробничий потенціал і територію покриття.
 • o 2005 р. - Компанія "Авангард" зміцнила свої позиції на ринку, поглинувши підприємства ЗАТ "Чернівецька" і ЗАТ "Агрофірма Авіс" на заході України та ЗАТ "Чорнобаївське" на півдні, що дозволило збільшити виробничий потенціал і територію покриття.
 • o 2006 р. - Компанія "Авангард" продовжувала нарощувати свій виробничий потенціал, поглинувши підприємство ТОВ "Донецька птахофабрика" на сході країни, ТОВ "Макарівська птахофабрика", ДП "Птахофабрика Лозуватська" в центрі і ДП "Рогатинська птахофабрика" та ДП "Городенківська птахофабрика" на заході. Лозоватская птахофабрика була придбана спільно з комбікормовим заводом. 2006. В цьому році було здійснено будівництво комбікормових заводів: ТОВ "Рогатин-Корм" і ТОВ "Кам'янець-Подільський комбікормовий завод". В 2006 році в Компанію увійшов найпотужніший в Україну репродуктор II порядку ТОВ "Слов'яни", що дозволило Компанії закласти основи вертикальної інтеграції бізнесу. Даний рік позначився подальшим зростанням виробничого потенціалу та території покриття.
 • o 2007 р. - 23 жовтня 2007 Компанія об'єдналася під назвою "Авангард" згідно із законами Кіпру, щоб бути головною холдинговою компанією. Поглинула птахофабрики ТОВ "Торгі-вельний будинок Богодухівська птахофабрика" і ВАТ "Птахофабрика Перше Травня", ТОВ ПФ "Волновахська", ТОВ "Южная-Холдинг", ДП "Птахофабрика "Червоний прапор", ПАТ "Крос П/Ф Зоря" та ТОВ "Птахокомплекс". Птахофабрики ТОВ "Птахокомплекс" і ВАТ "Птахофабрика Перше Травня" також мали статус репродуктор II порядку. Будівництво зон з підрощення молодняку, включаючи ЗАТ "Чорнобаївське", ТОВ "Донецька птахофабрика", ПАТ "Кросс П/Ф Зоря", ТОВ ПФ "Волноваська", ТОВ "Южная-Холдинг", ВАТ

"Птахофабрика Червоний Прапор", ДП "Птахогосподарство Лозуватське". В 2007 році Компанія придбала комбікормові заводи: ВАТ "Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод" і ВАТ "Волноваський КХП".

 • o 2008 р. - Компанія "Авангард" випустила в обіг безвідкличні 5-річниі облігації на суму 200 млн грн. (25,974 тис. доларів США). Придбано птахофабрики ПНВК "Інтербізнес" та ТОВ "Ареал-Снігурівка". Відбувся запуск заводу з переробки яєць ТОВ "Імперово Фудз", який на той час не був частиною Групи. Завершено будівництво складських приміщень для довготривалого зберігання яєць в Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях, що дало змогу збільшити термін зберігання яєць до 180 днів. Почалось будівництво комплексів з виробництва яєць на ЗАТ "Агрофірма Авіс" і СПП ЗАТ "Чорнобаївське". Отримано дозволи на об'єднання більшості компаній, які є частиною Групи.
 • o 2009 р. - Завод з переробки яєць "Імперово" увійшов до складу Групи. Існуючі виробничі потужності збільшилися до 18,9 млн голів курей-несучок.
 • o 2010 р. - В результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні Компанія залучила 208 млн доларів США
 • 29 жовтня компанія розмістила єврооблігації на суму 200 млн дол. США з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.
 • o 2011 - Авангард завершив будівництво першої черги зони по утриманню курей-несучок на птахівничому комплексі з виробництва яєць "Авіс" і оголосив про збільшення потужностей даного комплексу.

Олег Бахматюк, якому належить 100 % компанії Ukrlandfarming PLC, передав 77,49 % акцій компанії Авангард компанії Ukrlandfarming PLC з метою раціоналізації своїх сільськогосподарських активів.

Авангард запустив оновлений бренд фасованого курячого яйця "Квочка" на український ринок.

World Poultry, провідне видання в галузі птахівництва, визнало Авангард другим у світі виробником яєць (22 млн курей-несу-чок у виробництві).

Корпоративне управління

Хоча Компанію засновано на Кіпрі, вона не зобов'язана виконувати режим корпоративного управління Кіпру, оскільки її акції не зареєстровані на Кіпрській Фондовій біржі. Як компанія, заснована на Кіпрі, вона не підпорядковується Об'єднаному кодексу Великої Британії з корпоративного управління, виробленому радою з фінансової звітності.

Компанія створила власну систему корпоративного управління, згідно з якою вона призначає шість Директорів; два з них будуть незалежні. На думку менеджменту, це є достатнім балансом для прийняття рішень у Раді Директорів. Компанія також сформувала комітети з аудиту, призначень та винагород.

Комітети з аудиту, призначень та винагород Директори несуть відповідальність за формулювання, перегляд і затвердження стратегій, бюджетів, певних питань пов'язаних з капіталовкладеннями та призначеннями старшого керівництва Компанії і її дочірніх підприємств. Директори мають намір створити (відразу після призначень незалежних Директорів, які будуть входити до складу Ради Директорів) комітети з аудиту, призначень та винагород, а також, у разі необхідності, вони можуть формувати інші комітети для забезпечення ефективного управління.

Комітет з аудиту повинен складатися не менше як з трьох Директорів, один з яких має бути незалежним членом Ради Директорів. В обов'язки комітету з аудиту входять розгляд фінансових звітів Компанії, облікова політика і засоби контролю та спостереження за відносинами із зовнішніми аудиторами.

Комітет з призначень повинен складатися не менше як з трьох директорів, два із яких мають бути незалежними членами Ради Директорів. Серед обов'язків комітету з призначень - перегляд складу Ради Директорів Компанії і надання рекомендацій Раді стосовно будь-яких змін.

В склад Комітету з винагород має входити не менше трьох директорів, два із яких будуть незалежними членами Ради Директорів. Обов'язок Комітету з винагород - формування політики Компанії щодо винагород. Однак ніхто із Директорів і менеджерів не має права голосу з будь-яких рішень щодо його чи її власних винагород.

Рішення кожного із вищезгаданих Комітетів приймаються більшістю голосів і, у випадку розподілу голосів порівну, у голови Комітету є право вирішального голосу.

Рейтинги

Міжнародта рейтингова агенція Fitch Ratings присвоює рейтинги Компанії AVANGARDCO IPL з 2010 року.

Fitch Ratings

24 серпня 2011 р. Fitch Ratings підтвердила Компанії AVANGARDCO IPL ("Компанія" або "AVANGARDCO IPL") довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній та національній валютах на рівні "В". Fitch також підтвердила національний довгостроковий рейтинг емітента на рівні "А+ (укр)", пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті на рівні "В" та рейтинг повернення активів на рівні "RR4". Прогноз за довгостроковими рейтингами - "Стабільний".

Присвоєні довгострокові РДЕ Компанії відображають середній рівень бізнес-ризиків і концентрації на одній категорії продукції (головним чином, виробництво яєць та яєчних продуктів), які згладжуються частково вертикальною інтеграцією Компанії (головним чином, в сегменті виробництва комбікорму). У той же час, концентрація на одному напрямку бізнесу пом'якшується завдяки можливостям, пов'язаним зі збільшенням частки Компанії на українському ринку яйця, за рахунок часток приватних господарств, а також за рахунок експортних ринків.

Fitch відзначає зростаючі ринкові частки Компанії в країні, розвиток клієнтської бази в роздрібному сегменті, а також експорт яєць та сухих яєчних продуктів, зокрема на Близькій Схід, Північну Африку та Азію. Крім того, з урахуванням конкурентоспроможної структури витрат та фокусі на операційній ефективності, EBITDA та маржа Компанії залишаються високими порівняно з подібними компаніями.

Fitch також відмічає зусилля менеджменту Компанії, спрямовані на припинення більшості операцій з третіми сторонами та призначення нового незалежного директора ради директорів.

Завдання:

 • 1. Проаналізуйте особливості корпоративного управління компанії "Авангард".
 • 2. Згрупуйте переваги та недоліки корпоративного управління, запропонуйте власну систему корпоративного управління.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >