< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють вирішення цих питань

Поняття "людина", "особа", "громадянин" слід послідовно розрізняти, оскільки кожне з цих понять має чітко визначений зміст і характеризує людську істоту з різних позицій. Людина - біологічна істота, яка вирізняється мовою, здатністю мислити, створювати й використовувати знаряддя праці. Зважаючи на це, юридична теорія й практика застосовують поняття "права людини", до яких належать такі конституційні права, як: право на життя (ст. 27), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32) тощо. Особа -суб'єкт, що має індивідуальні інтелектуальні та інші ознаки й усвідомлює себе членом суспільства подібних до себе суб'єктів, а також підкоряється правилам поведінки, виробленим цією спільнотою. Громадянин - людина, яка перебуває у сталих і необмежених у часі та просторі юридичних зв'язках з конкретною державою. Під поняттям "права громадянина" розуміють конституційні права, до яких належить право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36), право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38), право проводити збори, мітинги, походи, демонстрації (ст. 39) тощо.

Для визначення постійних юридичних зв'язків особи з певною державою поряд із терміном "громадянство" ще застосовують термін "підданство". Громадянство - це не обмежений у просторі й часі правовий зв'язок особи з конкретною державою, який зумовлює поширення на особу всіх конституційних прав і обов'язків. Громадянство України - це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. На території України перебувають певні категорії фізичних осіб.

Питання громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року та міжнародними договорами України, належать до компетенції Президента України. У ст. 25 і 26 Конституції України та у ст. 2 чинного Закону закріплено загальні принципи громадянства нашої держави. Відповідно до ст. 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство. Конкретні підстави й порядок набуття та припинення громадянства України, компетенція державних органів, які беруть участь у вирішенні цих питань, регламентуються Законом.

Обов'язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов'язків

Виходячи з принципу єдності прав і обов'язків, Конституція України закріплює не тільки права, а й обов'язки людини і громадянина. Конституційні обов'язки - законодавчо закріплені й забезпечені можливістю застосування заходів юридичної відповідальності вимоги, які висуваються до кожної людини й громадянина.

Деякі конституційні обов'язки поширюються лише на громадян України, а інші підлягають виконанню особою, що перебуває на території України, незалежно від того, є вона громадянином держави чи ні.

Найважливішими обов'язками громадян України є:

Захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України (ст. 65). Порядок здійснення цього обов'язку врегульовано низкою законів: Законом України "Про оборону України" від 06.12.1991, Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992, Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12.12.1991.

Шанувати державні символи України (ст. 65). Наруга над державними символами є злочином, передбаченим ч. І ст. 338 КК України.

Не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані їм збитки (ст. 66). Природоохоронні відносини регулюються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991, Законом України "Про Червону книгу України" від 7 лютого 2002 року, а Розділ VIII (ст. 236-254) Особливої частини КК України визначає діяння, які є злочинами проти довкілля.

Додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68). Невиконання цього обов'язку передбачаються різноманітні санкції аж до найтяжчих.

Сплачувати податки і збори (ст. 67) в порядку і розмірах, передбачених законом. З метою забезпечення обґрунтованості стягнення податків і зборів з фізичних осіб Конституція України (ст. 67) закріпила обов'язок усіх громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік.

Участь адвоката у справах щодо порушення громадянином конституційних обов'язків визначається галузевою належністю справи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >