< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Розвиток інвестиційних процесів у всіх сферах діяльності є необхідною умовою ефективної організації господарювання в ринковій економіці. Забезпечення належного управління інвестиціями базується на використанні новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, спрямованих на вирішення широкого кола прикладних завдань інвестиційного аналізу, зокрема з оцінки ефективності та привабливості інвестиційних проектів та інвестиційних операцій з фінансовими інструментами.

Інвестиційний аналіз надає інформаційну базу для ухвалення рішень щодо включення проектів в інвестиційний портфель, структури джерел його фінансування, доцільності інвестування в різних умовах, забезпечуючи тим самим підвищення ефективності інвестиційної діяльності на рівні функціонування окремих суб'єктів господарювання, так і на регіональному або національному рівнях економічної системи в цілому.

В цих умовах зростає необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, що опанували сучасну методологію та інструментарій розробки проектно-кошторисної документації, аналізу, впровадження та управління інвестиціями з врахуванням мінливості інвестиційного середовища, багатоплановості інвестиційних завдань, ефектів від впровадження інвестицій, широкого діапазону можливих джерел та форм фінансування інвестиційних проектів.

Навчальний курс "Інвестиційний аналіз" вивчає сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити ефективний інвестиційний проект та визначити оптимальні параметри його реалізації в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, сформувати оптимальний портфель інвестицій.

Даний курс відноситься до нормативних фахових дисциплін у складі навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей "Банківська справа".

Мета дисципліни: вивчення теоретико-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Завдання дисципліни:

 • - з'ясування засад організації інвестиційного аналізу на підприємстві;
 • - ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу;
 • - оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.

Предметом навчальної дисципліни є інвестиційні проекти і методологія їх аналізу.

Логіка курсу витримана у відповідності до основних етапів інвестиційного проектування. Зміст дисципліни зумовлений її місцем в навчальному плані підготовки бакалаврів та міжпредметними зв'язками з іншими курсами. Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів "Фінанси", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємств", "Мікроекономіка", "Гроші та кредит", "Інвестування", і тісно пов'язана з іншими навчальними дисциплінами, зокрема, такими як "Економічний аналіз", "Портфельне інвестування", "Банківське інвестиційне кредитування".

Програмою дисципліни передбачено формування у студентів відповідних фахових знань та навичок.

Після завершення вивчення курсу студент повинен знати:

 • - основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію проектів за основними ознаками;
 • - порядок підготовки проектно-кошторисної документації, зокрема, складання бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування проекту;
 • - особливості складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту;
 • - принципи організації бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах;
 • - методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень;
 • - основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної привабливості альтернативних проектів;
 • - особливості аналізу ризиковості інвестиційних проектів та методики кількісної оцінки ризиковості інвестиційних проектів;
 • - методи аналізу та оптимізації портфеля інвестицій. На основі отриманих знань студент повинен вміти:
 • - розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій, зокрема, аналізувати та складати фінансовий план інвестиційного проекту;
 • - здійснювати розрахункове обґрунтування ефективності інвестиційних проектів за основними критеріями, визначеними у міжнародній практиці;
 • - здійснювати аналіз беззбитковості;
 • - здійснювати якісну та кількісну оцінку ризиків інвестиційних проектів;
 • - здійснювати оцінку маркетингової стратегії, доцільності використання технології, екологічної безпеки, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості проекту;
 • - приймати оптимальні інвестиційні рішення в умовах невизначеності, ризику, обмеженості ресурсів, наявності альтернативних проектів з різними строками, умовами реалізації та джерелами фінансування;
 • - застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для обґрунтування ефективності інвестиційних проектів і їх оптимізації.

Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій та практичних занять. Певна частина програмного матеріалу має бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та розрахунково-аналітичних завдань, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки, загального та індивідуального характеру.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >