< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми безготівкових банківських розрахунків. Правила документообігу розрахункових документів за безготівкових розрахунків

Для здійснення розрахунків застосовуються такі форми розрахунків:

 • • акредитивна;
 • • інкасова;
 • • вексельна;
 • • розрахунковими чеками.

Використання тієї чи іншої форми розрахунків не залежить від банку, а визначається договором між платником і одержувачем коштів. При виборі форми розрахунків учасники розрахунків повинні враховувати багато факторів:

 • - місце знаходження платника та одержувача коштів;
 • - швидкість обігу грошових коштів;.
 • - можливість взаємного контролю;
 • - джерела коштів для платежу;
 • - гарантію сплати і т. д.

Під час здійснення безготівкових розрахункових операцій в установах банків використовуються платіжні інструменти у формі:

 • - меморіального ордера;
 • - платіжного доручення;
 • - платіжної вимоги-доручення;
 • - платіжної вимоги;
 • - розрахункового чека;
 • - акредитива;
 • - векселя;
 • - платіжної картки.

Клієнти для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладення договорів. Правильно оформлені платіжні інструменти використовуються банком для здійснення розрахункових операцій.

Кожна форма безготівкових розрахунків має особливий документообіг, який включає етапи проходження документів між учасниками розрахункової операції (платник, банки, одержувач) і визначає порядок списання коштів з поточного рахунку платника та їх рух до зарахування на рахунок одержувача.

Спинимось на загальних правилах документообігу розрахункових документів за безготівкових розрахунків.

 • 1. Розрахункові документи складаються за стандартною формою, встановленою НБУ (кількість примірників повинна відповідати потребам сторін).
 • 2. Банки перевіряють відповідність заповнення реквізитів розрахункових документів клієнта. Документи, в яких перевірені реквізити заповнено з порушенням вимог, банк повертає без виконання. Перший примірник документа має містити відбиток печатки та підписи відповідальних осіб.
 • 3. Банки приймають до виконання розрахункові документи своїх клієнтів, клієнтів інших банків, якщо документи надсилають безпосередньо інші банки, а також платіжні вимоги стягувача на примусове списання коштів. На всіх примірниках документів і на реєстрах працівник банку заповнює реквізити "Дата надходження", "Дата виконання", а банк стягувача - "Дата надходження в банк стягувача", засвідчуючи їх підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
 • 4. Розрахункові документи, які надійшли до банку протягом операційного часу, приймаються до виконання відповідальним виконавцем у день їх надходження. Якщо розрахункові документи надійшли після операційного часу, то вони приймаються до виконання наступного робочого дня. Списання коштів із рахунку платника здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в банку платника.
 • 5. Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів на цих рахунках на початок операційного дня.
 • 6. Платник має право в будь-який час до списання платежу з рахунку відкликати з банку розрахункові документи в порядку, які визначені внутрішніми правилами цього банку. Кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повернутися у строки, які установлені законодавством України. Відповідальний виконавець несе відповідальність за помилково здійснений переказ коштів.

Організація міжбанківського переказу в національній валюті

Міжбанківський переказ – це переказ грошей між банківськими установами в безготівковій формі, що зумовлений потребою виконання платежів клієнтів або власних зобов'язань банківських установ. Він є важливою складовою платіжного обороту і обов'язковим елементом системи безготівкових розрахунків, що здійснюються між клієнтами різних банків або різних філій одного банку. Розрахунки між банками здійснюються переважно у зв'язку з виконанням банками доручень клієнтів на перерахування коштів в інші установи банків. Крім того, між банками виникають власні взаємні платежі, які пов'язані із купівлею-продажем валюти, цінних паперів, кредитуванням, наданням послуг тощо.

Для здійснення міжбанківських розрахунків створені спеціальні платіжні системи. До них належить, створена з ініціативи НБУ, система електронних платежів (СЕП), яка є оперативною, ефективною, надійною і відповідає світовим стандартам. Розрахунки між установами, які входять у систему одного банку, можуть здійснюватися через внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС). Порядок здійснення міжбанківських переказів в Україні регламентується Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні (постанова № 110 Правління НБУ від 17.03.2004 р.).

Усі платіжні системи призначені для швидкого здійснення розрахункових операцій та переказування коштів від платника до одержувача.

Взаємовідносини в системі міжбанківських розрахунків регулюються договорами, які укладаються між банками. У договорі вказується термін дії договору, порядок і умови виконання банківських операцій, режим функціонування кореспондентського рахунку.

Міжбанківські перекази в Україні здійснюються із застосуванням електронних засобів, тобто міжбанківських електронних розрахункових документів. Форми, реквізити документів, порядок їх оформлення мають відповідати вимогам до розрахункових документів, які визначені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Міжбанківський електронний розрахунковий документ має містити такі обов'язкові реквізити:

 • - назву та номер;
 • - дату складання;
 • - ознаку дебет/кредит;
 • - суму;
 • - код платника, назву платника, рахунок платника;
 • - код банку платника;
 • - код отримувача;
 • - призначення платежу;
 • - електронний цифровий підпис (ЕЦП);
 • - індикатор ключа, що використовується для накладання ЕЦП;
 • - технологічні реквізити (відмітка про час опрацювання документа тощо).

Визначений платіжною організацією порядок функціонування системи міжбанківських розрахунків, засоби формування та опрацювання документів на переказ коштів мають забезпечувати: цілісність і конфіденційність інформації, своєчасне завершення щоденного опрацювання платежів, високий рівень безпеки й операційної надійності системи, відновлення роботи системи в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >