< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (3)

За даними таблиці обґрунтувати необхідну чисельність працюючих на підприємстві на плановий період.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й

період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Чисельність персоналу усього, осіб

10

11

11

13

Чисельність адміністративного персоналу, осіб

3

4

4

4

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

2

Необхідне збільшення чисельності адміністративного персоналу в зв'язку з введенням нових посад, осіб

1

Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв'язок

_ 1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту (ТпрТО):

_ / ТОзв /28

ТпрТО = "-д1 —^—100 -100 = "-Л—100 -100 = 11,83%, V ТОбаз V 20

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз - обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п - кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту чисельності оперативного персоналу(7>і/^/ото/і):

ТщНтоп = п-Чт0Пзв 100 -100 = з|(13"4)100 -100 = 8,74%, уЧтоп6аз 1|(10-3)

де Чтопзв —чисельність торгово-оперативного персоналу звітного періоду (останній період); Чтоп6аз -чисельність торгово-оперативного персоналу базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

Кел=ЇШ2!™- = -^1 = 0,74%. ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту чисельності торгово-оперативного персоналу на плановий період (ТпрЧтопщ):

ТпрЧтопм = ТпрТОпл • Кел = 2 • 0,74 = 1,48%,

де ТпрТОт -темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок планової чисельності оперативного персоналу (Чтоппп):

г*.. (Ш + ТпрЧтопт) ,,(100 + 1,48) ,Л ^

Чтоппд=Чтопзв--±--"¿ = (13-4)*-'—^яІОосіб.

  • 100 100
  • 6. Розрахунок планової чисельності адміністративного персоналу (Чадмт):

Чадм^ =4 + 1=5 осіб,

7. Розрахунок загальної планової чисельності (Чзагщ):

¥30^=10+5 = 150^6.

Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання середньої заробітної плати

За даними таблиці спрогнозувати фонд оплати праці торговельного підприємства на основі коефіцієнта еластичності зміни його обсягу залежно від прогнозованої зміни товарообороту.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Фонд оплати праці, тис. грн

5

5,8

5,5

5,9

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

12,01

Яким повинен бути темп приросту товарообороту підприємства, якщо стратегічною метою визнано зростання середньої заробітної плати на, %

15

Чисельність працюючих залишиться без змін. Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв'язок

  • 1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту
  • (ТЬрТО ):

_ І ТОчл /5х"

ТпрТО = "-1-^^100-100 = 4-1 —100-100 = 11,83%, УТОбаз Ш

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз - обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п - кількість досліджуваних періодів.

  • 2. Розрахунок середнього темпу приросту фонду оплати праці
  • (ТпрФОП)-.

ТпрФОП = m-i Ф0Пзв 100 _ 100 = 4-і/Мюо -100 = 5,55%, * ФОПбаз V 5

де ФОПзв - фонд оплати праці звітного періоду (останній період); ФОПваз - фонд оплати праці базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту фонду оплати праці на плановий період (ТпрФОПы):

ТпрФОПm = TnpTOm -Кел = 2,01 ■ 0,47 = 5,63%,

де ТпрТО„я -темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок фонду оплати праці (ФОП^:

ЛЛгг (Ш+ТпрФОИЛ ,Л(100+5,63)

ФОП^ = ФОИй----^ = 5,9--— = 6Д mua гри.

m 39 100 100

6. Розрахунок необхідного обсягу фонду оплати праці, враховуючи зростання середньої заробітної плати (ФОП™06*):

фояГ=фоям^1Ж=6,2М±!2 = 7,1

тис. грн,

Де ЗП ~ зростання середньої заробітної плати.

7. Розрахунок необхідного приросту фонду оплати праці (ТпрФОПмо6х):

= (ФШГ іФ"М100 = ^9)100 = 21,5о/о. ^ мео6г ФОПх 5,9

8. Розрахунок необхідного темпу приросту товарообороту для формування необхідного обсягу фонду оплати праці (ТпрТОнео0х):

!і ^ ЪТО^.1**™-*-^ = 45,8о/0, -

Кел 0,47

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >