< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога

 • 1. Ознайомитися із структурою клубу студентського самоврядування в університеті, написати стислу характеристику його діяльності.
 • 2. Ознайомитися з роботою студентського клубу з організації художньої самодіяльності і розробити план роботи на наступний рік.
 • 3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи), основною ідеєю якого е профілактика правопорушень серед студентів, та захистити його в ході проведення дослідження.
 • 4. Скористатися необхідними матеріалами для порівняльної характеристики соціального захисту молоді в Україні і Росії, оформити у вигляді наукового звіту.

Завдання до теми 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

 • 1. Ознайомитися з діяльністю міського притулку № 2, написати стислу характеристику щодо соціальної допомоги його мешканцям.
 • 2. Ознайомитися з діяльністю міського притулку № 2, написати стислу характеристику щодо соціальних відхилень у поведінці його мешканців.
 • 3. Провести наукове спостереження за роботою одного з міських центрів соціальної служби для молоді, представити у формі наукового звіту.
 • 4. Ознайомитися з роботою міського Молодіжного інформаційного центру, представити у формі наукового звіту.

Завдання до теми 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

 • 1. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити розвиток загальної культури студентської молоді. Оформити у вигляді наукового звіту.
 • 2. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити розвиток професійно-етичної культури студентської молоді. Оформити у вигляді наукового звіту.
 • 3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи), основною ідеєю якого е прояви професійно-етичної культури майбутніх соціальних педагогів, і захистити його в ході проведення дослідження.
 • 4. Скласти перелік формальних та неформальних студентських молодіжних організацій в регіоні.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом.

 • 1. Явище, пов'язане з поновленням працездатності, отримало назву "ефект Сєченова". Згідно з дослідженнями І.М. Сєченова, для поновлення працездатності потрібна:
  • а) пасивна діяльність;
  • б) активна діяльність у вигляді зміни фізичної і розумової праці;
  • в) помірна діяльність.
 • 2. Психологічну форму успішного засвоєння інформації складають:
  • а) мотивація, пошук інформації та її запам'ятовування;
  • б) розуміння інформації та її запам'ятовування;
  • в) мотивація, пошук, розуміння, запам'ятовування, застосування та зміст інформації.
 • 3. Організація самостійної роботи студентів з книгою передбачає наявність у них такого комплексу умінь:
  • а) попередній швидкий перегляд всього змісту (відчуття та усвідомлення змістової сторони, її значущості), аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту;
  • б) помірне читання із зосередженням особливої уваги на головному, підкреслювання основного, аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або ж визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту;
  • в) попередній швидкий перегляд всього змісту (відчуття та усвідомлення змістової сторони, ЇЇ значущості), помірне читання із зосередженням особливої уваги на головному, підкреслювання основного, аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або ж визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту.
 • 4. Мета соціалізації полягає в тому, щоб:
  • а) оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому;
  • б) допомогти особистості вижити у суспільному потоці криз і революцій — екологічній, енергетичній, інформаційній, комп'ютерній тощо, оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому;
  • в) зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому.
 • 5. Соціалізація розгортається у трьох взаємопов'язаних сферах, характерною особливістю яких є відтворення соціальних зв'язків особистості із зовнішнім світом:
  • а) діяльності, спілкуванні, самовизначенні;
  • б) спілкуванні, самосвідомості, організованості;
  • в) діяльності, спілкуванні, самосвідомості.
 • 6. Основні напрями соціалізації молоді здійснюються у процесі:
  • а) соціального виховання, соціальної адаптації;
  • б) соціальної освіти, соціального виховання, соціальної адаптації, соціальної роботи;
  • в) соціальної роботи, соціальної освіти.
 • 7. Основними складовими соціальної роботи є:
  • а) соціальна реабілітація з урахуванням відповідних умов життєдіяльності;
  • б) соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація;
  • в) соціальна профілактика, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація з урахуванням відповідних умов життєдіяльності.
 • 8. З якою метою створено Український національний комітет молодіжних І дитячих організацій (УНКМО):
  • а) репрезентації молодіжного руху України на міжнародному рівні;
  • б) координації діяльності громадських молодіжних і дитячих організацій України; представлення інтересів молодіжного руху України у відносинах з органами вищої державної влади України;
  • в) координації діяльності громадських молодіжних і дитячих організацій України; представництво інтересів молодіжного руху України у відносинах з органами вищої державної влади України; репрезентації молодіжного руху України на міжнародному рівні?
 • 9. Які повноваження бере на себе система центрів соціальних служб для молоді:
  • а) надання соціальних послуг і соціальної допомоги молодим верствам населення;
  • б) участь у реалізації молодіжної політики;
  • в) участь у реалізації молодіжної політики та надання соціальних послуг і соціальної допомоги молодим верствам населення?
 • 10. Практична діяльність соціального педагога спрямована на виконання таких соціальних ролей:
  • а) роль експерта у постановці соціального діагнозу; роль адвоката, захисника інтересів та прав людини, сім'ї; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем;
  • б) роль державного діяча, який підтримує соціальні ініціативи громадян; роль людини, дії якої спрямовані на гуманні вчинки, на милосердя; роль організатора; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем; роль терапевта і наставника сім'ї, дітей;
  • в) роль посередника між дітьми і дорослими, між сім'єю і державними службами; роль людини, дії якої спрямовані на гуманні вчинки, на милосердя; роль організатора; роль конфліктолога; роль експерта у постановці соціального діагнозу; роль адвоката, захисника інтересів та прав людини, сім'ї; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем; роль терапевта і наставника сім'ї, дітей; роль державного діяча, який підтримує соціальні ініціативи громадян.

Підсумкова оцінка:

низька — від 0 до 2 балів; задовільна — від 3 до 5 балів; добра — від 6 до 8 балів; висока — від 9 до 10 балів.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль "Вступ до спеціальності**
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Завдання до Бали Додаткові бали Завдання до Бали Додаткові бали
першої теми 4 1 п'ятої теми 4 1
другої теми 4 1 шостої теми 4 1
третьої теми 4 1 сьомої теми 4 1
четвертої теми 4 1 восьмої теми 4 1
Тест рівня готовності 40 Дев'ятої Темі! 4 1
десятої теми 4 1
Контрольний тест з теорії 10
Всього 60 Всього 40
Сумарна кількість балів — 100

Шкала оцінювання:

 • 90—100 балів — відмінно (А);
 • 75—89 балів — добре (ВС);
 • 60—74 бали — задовільно (БЕ);
 • 35—59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (ГХ);
 • 1—34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Г).

Т7Т7

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >