< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Д. Рікардо і класична політична економія

Видатним представником класичної політичної економії був Давід Рікардо (1772-1723). Народився у сім'ї лондонського біржового маклера. Навчався у торговій школі в Амстердамі. З 1819 по 1823 р. був членом англійського парламенту. Економічні праці Д.Рікардо були присвячені проблемам грошового обігу, згодом започаткував економічну систему.

Основні положення своєї економічної системи він виклав в праці "Основи політичної економії та оподаткування" (1817). Рікардо був економістом періоду промислового перевороту, коли в Англії бурхливо розвивається капіталізм і виявляються класові антагонізми відносно розподілу національного багатства. Він розглядає капіталістичні відносини як природні і вічні. На перше місце ставить інтереси промислової буржуазії.

Предметом політичної економії вважав відносини розподілу, на відміну від Сміта, який досліджував природу зростання багатства (економічного зростання).

Методологія дослідження

 • 1. Предметом політекономії вважає "закони, які управляють розподілом продуктів між класами".
 • 2. Відхиляє емпіричну сторону (екзотеричний метод) методології А. Сміта і зосереджується на вивченні внутрішніх, сутнісних характеристик економічних явищ.
 • 3. Започатковує застосування методу сходження від абстрактного до конкретного і використання абстрактного методу.
 • 4. Система політекономії представлена як єдність підпорядковану закону вартості.
 • 5. Визначення об'єктивних економічних законів.
 • 6. Кількісний підхід до економічних закономірностей
 • 7. Основною умовою збагачення - вільна конкуренція і використання принципів лібералізму.

Д. Рікардо створив теорію вартості (визначає вартість, як витрати праці за гірших умов виробництва), теорію доходів; теорію капіталу; теорію відтворення та теорію відносних переваг у зовнішній торгівлі (табл. 5.5).

Таблиця 5.5. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ Д. РІКАРДО.

Теорія вартості

 • 1. Визначає вартість як витрати праці за гірших умов виробництва.
 • 2. Виводить закон, згідно з яким вартість прямо пропорційна витратам робочого часу і обернено пропорційна продуктивності праці.
 • 3. Наголошує на включенні у вартість товару перенесеної вартості використаних засобів виробництва.
 • 4. Розмежовує споживчу та мінову вартість. Вказавши, що корисність (споживча вартість), хоч і є необхідною основою мінової вартості, але не може бути її мірилом.
 • 5. Мінова вартість обумовлена кількістю затраченої праці, а також величиною і терміном капіталовкладень.
 • 6. Розрізняє природну і ринкову ціну.
 • 7. Зміни в заробітній платі не спричиняють змін цінності товару, а позначаються лише на величині прибутку

Теорія доходів

Розвиває езотеричні погляди на доходи і визначає їх види:

 • 1. Заробітна плата - плата за працю, дохід найманих робітників, яка залежить від демографічних процесів. Розрізняє природну (сума життєвих засобів необхідних для існування робітника і його сім'ї) і ринкову ціну (ціна, що коливається навколо природної під впливом природного руху робітничого населення). Зарплата поділяється на номінальну (грошовий вираз ціни праці) і реальну (її натуральний вираз).
 • 2. Прибуток - продукт неоплаченої праці робітника; дохід капіталіста на вкладений капітал. Розглядає тенденцію норми прибутку до зниження, яка зумовлена зменшенням продуктивності праці в сільському господарстві, що призводить до зростання цін на продукти харчування, зростання заробітної плати, зниження прибутку і зменшення нагромадженого капіталу.
 • 3. Земельна рента - частина продукту землі, яка сплачується землевласнику за користування землею. Основою отримання ренти є власність на землю; факторами - різна родючість і місцезнаходження до ринків збуту; динаміка ренти пов'язана з нагромадженням капіталу, розвитком продуктивних сил, зростанням населення. Диференційна рента - різниця між вартістю продуктів сільського господарства на найкращих і найгірших ділянках

Теорія грошей та капіталу

Капітал - вічна категорія, частина багатства країни, що витрачається з метою майбутнього виробництва. В основі поділу капіталу на основний та оборотний є характер зношуваності і час обороту. Гроші - це товар, що має цінність. Основою грошової системи є золото, цінність якого визначається затратами праці. Д.Рікардо розробляє проект системи паперового грошового обігу

Проблеми відтворення та криз

Заперечувалась можливість загального перевиробництва і криз, а перевиробництво окремих товарів визначав як наслідок особистих прорахунків підприємця

Теорія порівняльних переваг

Довів вигідність (перевагу) міжнародної торгівлі на основі порівняльних витрат. Теорія допомогла з'ясувати, як виникає зовнішньоторговельна спеціалізація окремих країн і чому торгівля є взаємовигідною при різних витратах на виготовлення товарів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >