< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Третя група охоплює інформаційно-технологічні принципи.

Першим із них є автоматизація документообігу (безпаперова технологія). Це відмітна особливість нової технології організаційного управління, суть якої полягає в тому, що всі або, принаймні, переважна більшість інформаційних потоків проходять безпосередньо через ЕОМ. Обмін інформацією між органами управління, а також між ними та об'єктами управління повинен здійснюватися через канали зв'язку. Можливості безпаперової технології забезпечують одноразовість уведення, зберігання інформації в ЕОМ, оперативність, достовірність і багатократність її використання, а також захист від несанкціонованого доступу.

Динамічна цілісність інформації об'єкта управління - ще один інформаційно-технологічний принцип. Модель повинна відображати не тільки теперішній стан об'єкту, але і його майбутнє, окреслене в планах розвитку. Внесення тих або інших змін до якої-небудь частини моделі повинне автоматично ініціювати процедури корекції всіх інших частин, які залежать від неї.

Принцип модуля побудови технічного, інформаційного і програмного забезпечення допомагає легко адаптувати МІС до змінних зовнішніх та внутрішніх умов, здійснювати її модульний розвиток і вдосконалення. Користуючись принципом модуля, можна впроваджувати окремі підсистеми роботи щодо створення всієї системи.

Застосовуючи принцип інтерактивності, систему будують як діалогову. Особа, яка ухвалює рішення, постійно обмінюється інформацією з комп'ютером. При цьому має діяти добре спроектована система меню, крім того, повинні широко використовуватися діалогові методи рішення завдань і опрацьовування управлінських постанов.

У свою чергу, принцип інтелектуалізації полягає в розробці такої інформаційної підтримки особи, яка ухвалює рішення, що охоплювало б елементи, які імітують інтелектуальну діяльність людини (експертні системи, бази знань і т.д.).

Адаптивність означає, що система, яка проектується, повинна легко пристосовуватися до змін ринкової кон'юнктури, до нових умов господарської діяльності, до нових правових актів і т.п. Адаптивність тісно межує із принципом модуля.

Принцип дружності вимагає орієнтації системи на користувача. Останній повинен мати можливість у будь-який момент часу звернутися по допомогу до системи і одержати всю необхідну інформацію про роботу з нею. Допомога з боку системи може бути надана у вигляді інструкцій, демонстраційних прикладів, підказок, попередження про помилки та ін.

Принцип інтегральної інформаційної бази і одноразового введення інформації полягає в єдності інформаційної бази, що виключає невиправдане дублювання інформації. При цьому зміни в системі управління, що відбуваються в туристичній фірмі, повинні вводитися у базу даних у мінімально короткі терміни.

Таким чином, дотримання розглянутих нами трьох груп принципів -маркетингу, економіко-організаційних та інформаційно-технічних - значною мірою сприятиме створенню високоефективної МІС туристичної фірми.

Методи формування функціональної частини МІС

Створення МІС туристичної фірми вимагає значної організаційно-функціональної реорганізації системи управління туристичною фірмою, що підтверджує доцільність вибору саме цієї методики, основні етапи якої відповідають структуризації системи.

Ухвалення такої структуризації дозволяє врахувати всі визначальні цілі, функції та завдання туристичного маркетингу як усередині туристичної фірми, так і ззовні, які виникають під час взаємодії з іншими системами - державними органами, актуальним середовищем та підвідомчими структурами (філіями, відділеннями, представництвами й ін.). У разі інноваційної діяльності, виникненні внутрішніх або зовнішніх змін дана методика акцентує увагу на необхідності перебудови структури цілей і функцій системи відповідно до економічної ситуації, що створюється.

Залежно від конкретних умов кожній туристичній фірмі з повного переліку видів діяльності, функцій, завдань управління маркетингом у складі МІС, визначеного в результаті системного аналізу цілей та функцій системи, необхідно відібрати і, зокрема, автоматизувати саме ті, які дозволяють досягти глобальної (генеральної) мети з найменшими витратами, або при наявних ресурсах дають можливість отримати найвагоміші результати в досягненні мети. Таким чином, необхідність такого відбору зумовлена обмеженістю наявних ресурсів та бажанням найбільш раціонального їх використання, що врешті-решт призводить до обмеження виконання всіх можливих управлінських функцій як в автоматизованому, так і неавтоматизованому режимі.

Основоположним моментом включення тих або інших функцій та завдань управління до складу МІС є визначення критерію вибору. Як критерії обирають показники, за якими виявляють переваги серед можливих альтернатив рішення. Отже, критерії служать оцінкою можливих структур МІС.

При визначенні такого вибору необхідно враховувати ряд вимог: відповідність критерію змісту поставленого завдання, чутливість до можливих змін параметрів моделі системи, змістовність, тобто адекватність реальної ситуації, вимірюваності (кількісний опис переваг особи, яка ухвалює рішення або ранжирування).

Початковою інформацією до рішення поставлених питань, як правило, служать експертні оцінки значущості кожного завдання з метою досягнення глобальної мети або яких-небудь конкретних цілей МІС. Крім того, тут необхідно враховувати інформаційний зв'язок між завданнями нижнього рівня системи. При цьому слід відмітити, що бажаним є використання об'єктивної кількісної інформації.

Разом з експертними оцінками пропонуються непрямі кількісні оцінки. Останніми можуть бути: кількість підрозділів, що виконують дану функцію, кількість документів, підготовлюваних до реалізації функції, періодичність виконання функції і т.п.

Також доцільним є використання методу ключових факторів ефективності, за допомогою якого можуть бути одержані деякі кількісні оцінки значущості оцінюваних функцій (завдань). Даний метод застосовується в стратегічному плануванні, дослідженні можливості реалізації інформаційної системи і системному аналізі. Ключові чинники ефективності характеризують основні аспекти діяльності туристичної фірми або функціонування системи. По можливості для кожного ключового фактора здійснюється кількісна оцінка (наприклад, для ефективності реклами мірою оцінки є темп зростання продажу туристичного продукту). У разі використання методу ключових факторів ефективності, увага розробників концентрується на цільових установках МІС. При цьому саму систему слід розглядати як сукупність виконуваних нею функцій, а інформаційне, програмне і технічне забезпечення - як засоби їх реалізації.

Залежно від конкретних уточнюючих постановок проблеми, формування функціональної частини МІС можуть бути запропоновані різні методи її вирішення, які можна розділити на три групи: точні (оптимізаційні), експертні, евристичні.

Серед існуючих експертних методів доцільно скористатися методом організації складної експертизи, оскільки він призначений для підвищення об'єктивності отримання оцінок шляхом розкладання глобальної проблеми, пропонованої експерту, на простіші. Це так званий метод вирішальних матриць, як засіб стратифікованого представлення проблеми з великою невизначеністю. Ідея методу полягає в послідовному розкладанні проблеми на менші і поетапному отриманні оцінок. Зазначений метод доцільно використовувати в оцінці складових (графа таблиці "цілі й функцій МІС туристичної фірми"). В результаті його застосування оцінка відносної важливості завдань управління МІС зводиться до послідовних оцінок збільшених альтернатив (функцій управління, видів діяльності і т.п.), що забезпечує їм велику достовірність за інших рівних умов. Маючи оцінки відносної важливості завдань управління МІС, їх можна застосувати при ранжируванні завдань або при побудові конкретних економіко-математичних моделей.

Ще одна група методів, здатних вирішити проблему формування функціональної структури МІС, - оптимізаційні методи. Застосування їх для вирішення вказаної проблеми вимагає встановлення конкретних цілей і наявності кількісної інформації. Інформація повинна містити: кількісні оцінки елементів (графа таблиці "цілей і функції МІС"); витрати ресурсів на реалізацію кожної функції (завдання) нижчого рівня системи; загальні обсяг ресурсів, які може виділити туристична фірма на створення й експлуатацію МІС.

Генеральна мета МІС значною мірою має абстрактний характер. Це пояснюється тим, що вона охоплює декілька цілей нижчого рівня, та ступінь її досягнення, як правило, не може бути виражена певним економічним показником. У свою чергу, керівництво туристичної фірми часто ставить в той же час декілька цілей, наприклад, розширення частки ринку й скорочення витрат на процес створення турпродукту. У такому разі необхідно вирішувати завдання оптимізації із багатьох критеріїв, центральне місце в якій займає вибір і обґрунтування компромісу. При цьому сукупність критеріїв повинна бути конструктивною та забезпечувати методологічну єдність завдань визначення ефективності схвалюваних рішень.

Евристичні методи (практичні методи)' Евристика відрізняється від алгоритму тим, що не дає точної відповіді і не гарантує результат. Вона просто передбачає напрям, корисніший, ніж інші. Евристичні методи є неформалізованими методами вирішення економічних завдань, заснованими на аналізі ситуації, що склалася, на інтуїції, минулому досвіді, експертних оцінках і становлять основу експертних систем.

Отже, проведеш дослідження щодо формування функціональної частини МІС із використанням розглянутих вище методів дозволяють сформувати перелік першочергових завдань (автоматизованих функцій управління) у складі МІС будь-якої туристичної фірми відповідно до концепції маркетингу і прийнятої методології структуризації МІС.

Структуризація маркетингової інформації

Маркетингова інформація невід'ємна від інформаційного процесу управління туристичними фірмами й має свій специфічний зміст, оскільки пов'язана з роботою установ із обслуговування клієнтів, впливаючи на економічні показники і туристичної фірми, і клієнта.

Вплив інформації на маркетингові рішення - це класифікаційна ознака, за якою інформація поділяється на релевантну й нерелевантну. До першої належать дані, які можуть бути змінені в результаті ухвалення маркетингового рішення. А інша - нерелевантна - не може бути змінена на підставі рішень управлінського персоналу об'єкта і не залежить від них. При цьому слід зазначити, що категоричний поділ інформації на релевантну й нерелевантну іноді зробити важко, оскільки існує і частково релевантна інформація.

Запис даних на машинних носіях - необхідна умова подальшої обробки інформації. Отже, інформація буває фіксованою і нефіксованою. Як відомо, в туристичних фірмах переважає фіксована внутрішня інформація, записана у базі даних. Що стосується нефіксованих повідомлень, то у такому вигляді поступає, в основному, зовнішня інформація, що зберігається в друкарському вигляді. До речі, розвиток інформаційних служб і засобів телекомунікації дав поштовх до створення ряду баз даних (законодавчої, щодо попиту на продукти й послуги, клієнтських та ін.). Серед них, враховуючи найсучаснішу тенденцію туристичного маркетингу щодо стратегії максимального задоволення потреб клієнтів, вищим менеджментом надаються значні переваги при формуванні структурованих баз даних про клієнтів.

У відносинах "Туристична фірма - клієнт" можна виділити три типи інформації, яка формує відмічені бази даних за метою їх застосування. Макроінформація (дані про вікові, професійні та інші характеристики всіх клієнтів туристичної фірми) використовується службою маркетингу для аналізу портфеля активів фірми, розробки нового туристичного продукту. Мікроінформація, до якої включають поведінку, звички клієнта, накопичується у консультантів з метою персоналізації відносин із клієнтами. Проміжне положення між названими двома категоріями займає мезоінформація, яка є повідомленням загального характеру і дозволяє здійснювати сегментацію клієнтів за окремими критеріями, визначаючи їхні атрибути, властивості і т.п.

Нарешті маркетингову інформацію за призначенням можна розділити на аналітичну - дані, які є об'єктом аналізу; рекомендовану - пропозиції консалтингових фірм, розроблені туристичними фірмами бази даних, прогнози та сценарії; сигнальну - повідомлення, що попереджають про можливі зрушення і зміни; а також регулятивну, яка дозволяє гнучко реагувати на ринкові процеси.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >