< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи і засоби навчання. Форми організації навчання. Урок в сучасній школі. Контроль, оцінка та облік навчальних досягнень учнів

Поняття про методи і засоби навчання

Термін "метод" походить від давньогрецького слова "методос", що в перекладі означає шлях, спосіб пізнання.

Методи навчання — це способи спільної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на розв'язання навчальних завдань. При цьому між способами діяльності вчителя (викладання) і способами діяльності учнів (учіння) існує тісний взаємозв'язок і взаємовідповідність.

У дидактиці вживається також поняття прийом навчання. Прийом — складова частина методу навчання. Кожний метод навчання реалізується за допомогою системи прийомів. Наприклад, проблемна бесіда (метод навчання) передбачає використання: а) різних прийомів створення проблемних ситуацій (демонстрація проблемного досліду, виконання завдання, результат якого суперечить наявним в учнів знанням, виявлення невідповідності життєвого досвіду науковим знанням у ході бесіди тощо); б) різних прийомів, які скеровують мислення учнів під час формулювання гіпотез (здогадів) про причину тієї суперечності, яка виникла в проблемній ситуації (прийом актуалізації необхідних знань, прийом аналогії тощо); в) різних прийомів перевірки гіпотез, висловлених учнями в ході бесіди (перевірка відповідності гіпотези основним теоретичним концепціям, експериментальна перевірка гіпотези).

У методі організації роботи учнів із підручником виділяються такі прийоми: конспектування, складання плану тексту, підготовка тез, цитування, складання анотації, рецензування, створення словника пройденої теми, побудова схематичної моделі тексту.

Для зручності аналізу й опису методи навчання класифікують. Залежно від того, який критерій покладено в основу їхнього розподілу на окремі групи, існують різні класифікації методів навчання.

М. А. Данилов і Б. П. Єсипов запропонували класифікацію методів за дидактичною метою. На їхню думку, якщо методи навчання є способами організації навчальної діяльності учнів, то їх можна поділити на такі групи:

  • 1. Методи набуття нових знань.
  • 2. Методи формування умінь і навичок.
  • 3. Методи застосування знань.
  • 4. Методи закріплення знань.
  • 5. Методи перевірки знань, умінь і навичок.

Ю. К. Бабанський запропонував організаційну класифікацію методів навчання. Оскільки, на його думку, будь-яка діяльність складається з трьох невід'ємних компонентів — мотивації, організації та контролю, то й методи навчання можна поділити на три групи:

  • 1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: пізнавальні ігри, навчальні дискусії, заохочення й осудження, навчальні вимоги.
  • 2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні, наочні і практичні (аспект передачі і сприймання навчальної інформації); індуктивні і дедуктивні (логічний аспект); репродуктивні і проблемно-пошукові (аспект мислення), самостійної діяльності і роботи під керівництвом вчителя (аспект управління учінням).
  • 3. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: усний, письмовий, лабораторно-практичний, самоконтроль.

Класифікація методів навчання за джерелом знань

Однією з найбільш поширених у дидактиці є класифікація методів навчання за джерелом знань: словесні, наочні і практичні. У словесних методах джерелом знань є усне або друковане слово, у наочних — предмети, явища, наочні посібники, у практичних — практичні дії, спрямовані на одержання знань, вироблення умінь і навичок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >