< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції економічної теорії

Економічна теорія перебуває у взаємодії з усією системою знань і суспільною практикою і виконує ряд функцій (рис. 1.4).

Теоретико-пізнавальна функція полягає у пізнанні сутності, форм виявлення та організації виробничих відносин, притаманних їм економічних законів, механізмів дії та розв'язання протиріч. Вона спрямована на розроблення методологічних підходів і принципів аналізу соціально-орієнтованої ринкової економіки, розвитку фундаментальних досліджень механізмів господарювання на мікро- і макрорівнях.

Світоглядна функція криється у формуванні системи поглядів на світ конкретної особистості. Вона має принципове значення для практичної діяльності кожної людини, оскільки сформований світогляд визначає її місце і роль у суспільстві.

Виховна функція полягає у формуванні економічної культури і поведінки людей у сучасній ринковій економіці. Змістом виховної функції є формування логіки економічного мислення, економічної психології кожного члена суспільства, соціальної або професійної групи.

Ідеологічна функція реалізується за допомогою теоретичного обґрунтування і пояснення економічних процесів, критичного аналізу відповідних соціально-економічних проблем і шляхів їх розв'язання. Особливість цієї функції економічної теорії зводиться до підвищення соціальної, економічної і політичної активності різних верств і груп населення в умовах трансформації суспільства.

Як складова системи економічних наук економічна теорія поряд з вищевказаними функціями виконує методологічну і практичну функції.

Методологічна функція полягає в тому, що економічна теорія як наука виступає теоретико-методологічною базою для власного подальшого розвитку і для всіх інших економічних наук: галузевих (економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка транспорту тощо), функціональних (економіка фінансів, економіка кредиту та ін.). Економічна теорія розробляє наукові підходи, методи і методологію дослідження, а також теоретичний інструментарій, який неминуче використовується у вирішенні проблем розвитку інших наук.

Практична функція полягає у використанні отриманих знань в господарській діяльності людей. Насамперед вона є основою наукової політики держави (рис. 1.5), розробки рекомендацій щодо застосування принципів і раціональних методів господарювання. В Україні практична функція спрямована на формування нової економічної системи, пошук шляхів удосконалення виробничих відносин, вирішення конкретних завдань тактики і стратегії економічної політики.

Економічна теорія - методологія економічних наук

"Я давно передбачав, що настане день, коли політична економія стане на чолі всіх наук".

Ж. Сіменон

Економічна теорія - методологія економічних наук

Рис. 1. 1. Економічна теорія - методологія економічних наук

Економіка - об'єкт дослідження економічних наук

Економіка - плід колективного розуму людства, важливий елемент цивілізації. Сучасна економіка є складною, багатоаспектною за змістом, багатоелементною за внутрішньою структурою, багаторівневою за формами господарських утворень, напівфункціональною динамічною системою.

Економіка - об'єкт дослідження економічних наук

Рис. 1.2. Економіка - об'єкт дослідження економічних наук

Економічні закони і категорії

Економічні закони - це вираження суспільних тенденцій, "узагальнення, яке говорить, що від членів якої-небудь соціальної групи за певних умов можна очікувати відповідних дій".

А. Маршалл

Економічні закони і категорії

Рис. 1.3. Економічні закони і категорії

Функції і методи економічної теорії

"Знання політекономії - першооснова вмілого керівництва державою. Наймудріші люди всіх часів присвячували ... цьому предмету всю велич свого генія, життєвий досвід, пізнання...".

Марк Твен

Функції і методи економічної теорії

Рис. 1.4. Функції і методи економічної теорії

Економічна теорія - основа наукової політики

Історичний досвід переконує, що науковою політика стає тільки тоді, коли ґрунтується на діючій системі законів з урахуванням усіх потреб суспільства.

Всякий відхід від теорії призводить до суб'єктивізму і волюнтаризму.

Економічна теорія - основа наукової політики

Рис. 1.5. Економічна теорія - основа наукової політики

Практикум

Основні терміни і поняття

Економіка

"Економікс"

Економічна теорія

Предмет економічної теорії

Об'єкт дослідження економічної теорії

Функції економічної теорії

Політична економія

Меркантилізм

Фізіократизм

Індукція

Економічний аналіз

Процес виробництва, розподілу, обміну і споживання

Дедукція

Абстракція

Класична школа

Марксизм

Кейнсіанство

Трудова теорія вартості

Економічні категорії

Виробничі відносини

Економічні закони

Економічна політика

Напрям діяльності економічної політики

Запитання для самоконтролю

 • 1. Яке місце займає економіка у функціонуванні сучасного суспільства?
 • 2. Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук.
 • 3. Що вивчає економічна теорія?
 • 4. Зародження та етапи розвитку економічної теорії.
 • 5. Назвіть основні етапи, розкрийте здобутки і проблеми історичного процесу розвитку економічної теорії.
 • 6. Яка функціональна роль економічної теорії в розвитку людського суспільства?
 • 7. Які особливості розвитку економічної науки в Україні?
 • 8. Що являє собою логіка визначення предмета цієї науки?
 • 9. Дайте характеристику сутності економічних законів та економічних категорій.
 • 10. Методи пізнання соціально-економічних явищ і процесів.
 • 11. Класифікація економічних законів.
 • 12. Який зв'язок має економічна теорія та економічна політика?

Теми рефератів

 • 1. Становлення еволюційної парадигми економічної теорії.
 • 2. Економічна думка в Україні.
 • 3. Економічна теорія і формування економічного мислення.
 • 4. Економічна теорія і економічна політика.
 • 5. Основні напрями та проблеми розвитку новітніх економічних теорій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >