< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Документальне оформлення та облік реалізації товарів і тари

Підприємство оптової торгівлі здійснює постачання товарів на основі раніше укладених договорів з доданими до нього відповідними документами (специфікації).

Документальне оформлення відпуску товарів покупцю починається з оформлення накладної на відпуск товарів для реалізації, основні реквізити та порядок складання якої було розглянуто в підрозділі 2.1. В подальшому процес документування операцій з реалізації товарів залежить від способу доставки (залізничний транспорт тощо).

Крім того, оформлення та облік реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі залежить від способу розрахунків за придбаний товар між покупцем та продавцем. При проведенні розрахунків у готівковій формі отримана виручка оприбутковується прибутковим касовим ордером. Якщо ж це безготівкові розрахунки, то покупець оплату за отриманий на основі відповідних документів товар здійснює за допомогою оформленого платіжного документу. Отриманні коштів від покупця на поточний рахунок засвідчує виписка банку.

Працівники бухгалтерії перевіряють таксування, арифметичні підрахунки в документах та їх контирування.

Облік реалізації товарів і тари

В залежності від форми товароруху в оптовій торгівлі може бути здійснена реалізація товарів зі складу (через прямі поставки) або транзитом. При складській реалізації товари зі складів відпускаються безпосередньо представнику покупця. При транзитній реалізації товари відвантажуються покупцям безпосередньо зі складів підприємств-виробників, без завезення на бази і склади оптових підприємств.

Відповідно до діючого законодавства дохід від реалізації товарів оптовим підприємством визнається за таких умов:

  • - підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованими товарами (іншими активами);
  • - сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;
  • - є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

В бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про доходи (виручку) від реалізації товарів призначений субрахунок 702 "Дохід від реалізації товарів". За кредитом субрахунку відображається збільшення (отримання) доходів разом з сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни, за дебетом - належна сума непрямих податків і списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". Аналітичний облік доходів від реалізації здійснюється за видами товарів.

Для обліку розрахунків з вітчизняними покупцями за відвантажені їм раніше товари призначений субрахунок 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями". За дебетом якого відображається нарахування дебіторської заборгованості покупця, за кредитом її погашення або списання. Дебетове сальдо по даному субрахунку свідчить про залишок заборгованості покупців на звітну дату. Аналітичний облік дебіторської заборгованості ведеться за кожним покупцем в розрізі пред'явлених до сплати рахунків.

При реалізації товарів згідно податкового законодавства у підприємства-продавця виникає податкове зобов'язання перед бюджетом з податку на додану вартість. Для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість призначений субрахунок 641 "Розрахунки за податками". Виникнення податкового зобов'язання з ПДВ відображається одночасно з відображенням доходу від реалізації товарів за кредитом даного субрахунку. У випадку реалізації товарів на умовах попередньої оплати для обліку податкового зобов'язання перед бюджетом з податку на додану вартість призначений субрахунок 643 "Податкові зобов'язання", який закривається після фактичної реалізації товарів покупцю.

Вартість реалізованих товарів списується на витрати діяльності підприємства, зокрема, за дебетом субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів".

Якщо облік наявності та руху товарів в оптовому підприємстві здійснився за первісною вартістю, до якої ТЗВ включені прямим методом, то собівартість реалізованих товарів буде відповідати обліковій вартості цих товарів. Відповідно списання реалізації товарів буде відображатись наступним бухгалтерським записом: дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" кредит субрахунку 281 "Товари на складі". У випадку, якщо ТЗВ загальною сумою відображаються на окремому субрахунку, а саме 289 "Транспортно-заготівельні витрати", то списання таких витрат буде здійснюватись після визначення суми ТЗВ, що припадає на реалізовані товари методом середнього відсотку ТЗВ. Метод середнього відсотку транспортно-заготівельних витрат розраховується за формулою 2.1.

де, С" 289 - сума залишку ТЗВ на початок місяця (початкове сальдо субрахунку 289);

Д° 289 - сума ТЗВ понесених у звітному місяці (оборот за дебетом субрахунку 289);

С" 281 - сума залишку товарів на початок місяця (початкове сальдо субрахунку 281);

Д°6 281 вартість оприбуткованих за місяць товарів (оборот за дебетом субрахунку 281);

Далі суму ТЗВ, що припадає на реалізований товар необхідно списати до собівартості реалізованого товару, тобто за дебетом субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів".

Якщо згідно договірних умов отримання товару здійснюється на умовах отримання покупцем авансу (попередньої оплати), то для обліку поточної кредиторської заборгованості використовується пасивний рахунок 681 "Розрахунки за авансами одержаними". За кредитом якого відображається збільшення кредиторської заборгованості за авансами, отриманими від інших підприємств, за дебетом- її погашення або списання. Аналітичний облік розрахунків за отриманими авансами ведеться за кожним покупцем, за яким отримано аванс.

Реалізація товарів оптовим підприємством може також здійснюватись за бартерними контрактами. Обмін подібними товарними запасами передбачає рівноцінний обмін. В результаті такого обміну у підприємства не відбувається збільшення активів, а, отже, не визнається дохід Відповідно до п. 9 П(С)БО 15 "Дохід" якщо здійснюється обмін товарний (роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість, дохід не визнається, отже не відбувається і визначення фінансового результату за такою операцією [45].

Бартер неподібними товарними запасами досить часто зустрічається при розрахунків між вітчизняними підприємствами. При такому обміні товарними запасами в обліку відображається дохід. Відповідно до п. 23 П(С)БО 15 "Дохід" сума доходу за бартерним контрактом визначається справедливою вартістю активів, робот, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначнім неможливо, то дохід визначається справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом [45].

Облік повернення товарів покупцями

Для відображення повернення товару покупцями після дати реалізації призначений субрахунок 704 "Вирахування з доходу". Вартість товарів (з ПДВ), що повернені, відображають за дебетом цього субрахунку, а за кредитом - дебетові обороти списуються на рахунок 79 "Фінансові результати". Субрахунок 704 "Вирахування з доходу" є регулюючим субрахунком рахунка 70 "Доходи від реалізації" і дозволяє продавцю с коригувати дохід за товарами, які були реалізовані, а потім повернені.

Повернення товарів покупцем в оптовій торгівлі відображається за цінами, що діяли на час їх продажу. Одночасно продавець коригує методом "червоного сторно" раніше нараховані при реалізації поверненого товару податкові зобов'язання з ПДВ по дебет субрахунку 704 "Вирахування з доходу". Собівартість поверненого товару при його реалізації була списана на витрати і вплинула на фінансовий результат, тому при його поверненні необхідно провести коригування собівартості товарів з одночасним оприбуткуванням такого товару.

Також необхідно методом "червоного сторно" відновити суму ТЗВ, на яку була збільшена фактична собівартість повернених товарів при відпуску їх в реалізацію. Визначити суму таких ТЗВ можна як добуток облікової ціни повернених товарів та середнього відсотка ТЗВ, що був обчислений в звітному періоді реалізації таких товарів.

Облік реалізації товарів зі знижками

З метою прискорення обігу оборотних засобів, залучення покупців і, як наслідок, активізації продажу товарів підприємство може прийняти рішення про застосування системи знижок. Для підприємств оптової торгівлі найбільш характерними є знижки в залежності від характеру оплати, кількості одиниць або вартості покупки пару та по відношенню до постійних покупців. Порядок відображення торгових знижок в обліку і звітності залежить під моменту їх надання: після дати реалізації товарів; в момент їх реалізації або до настання дати реалізації товару.

Якщо знижка надається після дати продажу, то продавець в бухгалтерському обліку дохід від реалізації відображає без врахування знижки. Тільки після того як покупець перераховує кошти за товар, стане достовірно сума знижки і продавець має здійснити запис по субрахунку 704 "Вирахування з доходу", на якому відображена сума такої знижки (з ПДВ) та записується в дебеті вказаного субрахунку.

Знижки, які надаються в момент продажу, на окремому субрахунку не відображаються. В момент продажу підприємству вже напевно відомо суму знижки, отже достовірно відома ціна продажу - сума доходу. Продавець відображає реалізацію товарів з урахуванням наданої знижки, а покупець оприбутковує товар за вартістю з урахування наданої знижки.

Облік іншого вибуття товарів

Вибуття товарів оптового підприємства може бути в результаті їх безоплатної передачі іншим юридичним або фізичним особам, передачі товарів як благодійної допомоги, як внесок до статутного капіталу іншого підприємства, списання товарів для власних господарських потреб підприємства, як нестачі, встановленої під час інвентаризації та з інших причин.

Підставою для безоплатної передачі товарів є розпорядження керівника підприємства. Оформлюється така передача випискою видаткової накладної. Якщо товар відпускається одержувачу безпосередньо зі складу. Останній зобов'язаний надати довіреність, тобто вимоги до документального оформлення такі ж, як і при продажу з оплатою їх вартості.

Безоплатна передача товарів не збільшує активів підприємства і не приводить до зменшення його зобов'язань, тому дохід в результаті такої операції відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" не виникає. В бухгалтерському обліку первісна вартість таких товарів списується на витрати діяльності підприємства. Для обліку таких операцій призначений 949 "Інші витрати операційної діяльності", за дебетом якого відображається збільшення витрат, за кредитом - їх списання для формування фінансового результату.

Товари можуть бути передані внаслідок здійснення підприємством інвестицій до статутного капіталу іншого підприємства. Відповідно до п. 30 Методичних рекомендацій з обліку запасів [27], в інвестора - оптового підприємства для обліку передачі товарів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства призначений субрахунок 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів". По дебету якого відображається збільшення собівартості реалізації виробничих запасів (товарів), по кредиту - списання собівартості реалізації для формування фінансового результату.

Наступним етапом слід відобразити дохід від реалізації інших оборотних активів для якого призначений субрахунок 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" з наступним відображенням податкового зобов'язання з ПДВ. Оскільки в даному випадку оптове підприємство вкладає кошти в статутний капітал іншого підприємства слід відобразити придбання фінансових інвестицій оптовим підприємство за дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >