< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу

 • • Для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів створені автоматизовані інформаційні системи, що використовують спільну роботу управлінського персоналу й комплексу технічних засобів. Вони призначені для автоматизованого збирання, реєстрації, зберігання, пошуку, обробки та видачі інформації за запитами користувачів, якими є управлінський персонал та фахівці інформаційних систем.
 • • Автоматизована інформаційна система є людино-машинною системою, яка дає змогу підвищити якість управління через оптимальний розподіл праці між людиною та ЕОМ на всіх стадіях управління. Вся сукупність операцій з обробки інформації в автоматизованих інформаційних системах здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів. Управлінський персонал в автоматизованих інформаційних системах виконує постановку та коригування цілей і критеріїв управління, вносить творчий елемент у пошук найкращих способів досягнення цілей, робить остаточний вибір вироблюваних системою рішень та надання їм юридичної чинності.
 • • Автоматизована інформаційна система як і будь-яка складна система складається з окремих елементів і системи відносин між ними. За найзагальнішого поділу в автоматизованій інформаційній системі виділяють функціональну та забезпечувальну частини. До функціональної частини належать ті елементи, які визначають її функціональні можливості, а саме: призначення, виконувані управлінські функції та функції з обробки інформації. У складі забезпечувальної частини АІС виділяють окремі забезпечувальні підсистеми, кожна з яких об'єднує певний вид ресурсів, а також умови їх організації. До складу забезпечувальної частини АІС казначейства належать такі підсистеми: інформаційна, технічна, програмна, математична, правова, лінгвістична, ергономічна, технологічна, організаційно-методична. Через виконання послідовних дій з опрацювання даних за допомогою забезпечувальної складової системи розв'язуються функціональні задачі об'єкта управління.
 • • Створення ефективної автоматизованої інформаційної системи управління виконанням бюджетів є важливою умовою підвищення дієвості казначейської системи. Автоматизація бюджетного процесу забезпечує оперативне отримання, обробку, зберігання та передачу інформації про рух бюджетних коштів і стан виконання бюджетів.
 • • Комплексна автоматизована система казначейства для забезпечення обслуговування державного та місцевих бюджетів у внутрішній платіжній системі казначейства та взаємодії з банківською платіжною системою через систему електронних платежів використовує широкий набір програмно-технічних засобів, кожний з яких забезпечує виконання окремих функціональних задач.
 • • Розвиток автоматизованої інформаційної системи органів казначейства неможливий без створення дієвої телекомунікаційної системи. Складність функціонування цієї системи пояснюється тим, що вона розгорнута на значній території та охоплює велику кількість учасників з розвинутими зв'язками не тільки між ієрархічними рівнями органів казначейства, але й з банківською платіжною системою, органами податкової служби, фінансовими органами, розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів, платниками податків тощо.
 • • Найефективніше інформаційні зв'язки між користувачами здійснюються в умовах локальних обчислювальних мереж. Створення локальної обчислювальної мережі у системі казначейства дозволяє: об'єднати автономно розподілені процеси обробки даних і сформувати інформаційні ресурси в єдину структуру; мінімізувати фінансові витрати на обробку інформації та оптимізувати функціонування програмних комплексів тощо.
 • • Локальні обчислювальні центри за допомогою телекомунікаційної системи об'єднуються в єдину корпоративну систему, на основі якої формується корпоративна обчислювальна мережа казначейської системи. її створення зумовлене необхідністю об'єднання в єдину мережу автономно розподілених процесів обробки та передачі даних, організації автоматизованого сховища даних для колективного використання корпоративних ресурсів за допомогою комунікаційної системи.
 • • Ефективність роботи територіальних органів казначейства залежить від якості засобів зв'язку "район-область". Низька пропускна здатність каналів зв'язку між головними управліннями та управліннями (відділеннями) казначейства є проблемою для всіх регіонів України. Цей недолік має об'єктивний характер і його усунення пов'язане з розвитком технічних можливостей постачальників послуг зв'язку та відповідними фінансовими витратами органів казначейства. Оптимальним рішенням для цих потреб є перехід до швидкісних безлімітних каналів зв'язку (з використанням безоплатного програмного забезпечення), що дозволить запровадити відеоконференції на рівні "область-район".
 • • Створення та запровадження у казначейську практику високоефективної комп'ютерної техніки та програмних продуктів, корпоративних та глобальних мереж і розширення доступу до інформаційних ресурсів широкого кола користувачів вимагає подальшого розвитку та вдосконалення системи захисту інформації, що дозволить значно підвищити її безпеку, надійність і достовірність, а відтак приймати виважені й обґрунтовані управлінські рішення у бюджетній сфері.
 • • Подальший розвиток комунікаційної системи казначейства ґрунтується на застосуванні новітніх автоматизованих систем. Це має привести до створення єдиної телекомунікаційної системи, спроможної забезпечити надійний голосовий, модемний та факсимільний зв'язок між структурними органами казначейства, а також їх зв'язок з іншими системами й установами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >