< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Навчально-тематичний план курсу

Навчальна програма є обов'язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст, послідовність та організаційні форми вивчення матеріалу, розподіл навчального часу за ({юрмами занять та засоби поточного і підсумкового контролю.

Навчальна програма складена на підставі таких документів:

  • - типової програми з дисципліни "Операційний менеджмент";
  • - діючого навчального плану;

Навчальним планом підготовки бакалаврів з менеджменту за фахом "Менеджмент організації" передбачається вивчення цілого ряду спеціальних менеджерських дисциплін, серед яких чинне місце займає дисципліна "Операційний менеджмент".

Формування та розвиток доктрин операційної системи

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Поняття операційного менеджменту. Операцій як види діяльності. Операційна функція в організації. Матеріальні потоки.

Поняття "організація", "операція", "виробництво", "управління виробництвом", "управління операціями" тощо. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції. Операцій як види діяльності. Тетраедр операцій. Моделі матеріального потоку. Операційний менеджер та процес управління.

Концепції, принципи, функції, методи операційного менеджменту.

Сучасні принципи управління операціями. Функції операційного менеджменту: планування, організація, координація, мотивація, контроль, регулювання. Методи операційного менеджменту: організаційні, адміністративні, економічні, соціопсихологічні.

Роль та місце операційного менеджменту. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації.

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту. Об'єктивні закономірності управління виробництвом.

Історичний розвиток операційного менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем. Технократизація, гуманізація, комп'ютеризація, глобалізація як ключові тенденції розвитку операційного менеджменту.

Суть операцій у сфері послуг. Управління сервісом.

Послуга. Загальні положення, які відображають сутність послуг. Особливості управління операціями в сфері послуг. Сервісний трикутник.

Операційна система організації: поняття, склад та види

Сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту.

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Операційна функція, входи та виходи операційної системи. Структура операційної системи та її види. Склад зовнішнього оточення операційної системи; види взаємодії між операційною системою та її зовнішнім оточенням.

Інформаційне середовище операційної системи.

Інформаційне середовище в умовах глобалізації. Інформаційні потоки в операційній системі. Інформаційне середовище інноваційно-інвестиційної діяльності.

Класифікація та особливості операційних систем.

Багатокритеріальна класифікація операційних систем. Види операційних систем. Виштовхуючі та витягуючі операційні системи.

Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю.

Складові частини операційної системи: перероблюючи підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

Характеристика виробничих систем. Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління.

Тип виробництва. Одиничні (проектні) системи. Дрібносерійні системи. Системи масового виробництва. Системи з безперервним процесом. Вили виробничих структур.

Сутність структуризації сервісних контактів: сервіс-системна матриця.

Сервіс-системна матриця. Ступінь контакту клієнт-канал обслуговування. Стратегічне використання сервіс-системної матриці.

Типи сервісних систем.

Типи сервісних систем. Потокові лінії. Метод самообслуговування. Індивідуальний підхід.

Операційна стратегія як основа проектування операційної діяльності

Сутність операційної стратегії Розглянути стратегію і тактику в управлінні операційною системою.

Планування як функція управління. Коло стратегічних питань що вирішуються в операційному менеджменті. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Корпоративна стратегія. Взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного видів планування. Структурні, технологічні, конкурентні, трудові, фінансові рішення.

Сутність операційних пріоритетів.

Пріоритети, які визначаються місцем на ринку. Витрати виробництва. Якість і надійність продукції. Термін виконання замовлення. Надійність постачань. Здатність реагувати на зміну попиту. Гнучкість та швидкість освоєння нової продукції. Зсув конкурентних пріоритетів.

Рамки операційної стратегії на виробництві. Розвиток операційної стратегії і проблеми конкурентоспроможності.

Структура операційної стратегії. Ключові операційні можливості. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності.

Особливості операційної стратегії в сфері обслуговування.

Сервісна стратегія. Розробка стратегії процесу. Порівняння стратегії процесів. Особливості стратегії сервісних процесів.

Сутність впливу життєвого циклу на операційну стратегію.

Сутність концепції життєвого циклу операційної системи. Основні етапи життєвого циклу операційної системи. Основні етапи життєвого циклу операційної системи, їх характеристика та тривалість.

Продукти і процеси в контексті операційної стратегії.

Варіанти побудови операційної системи. Операційний процес та його складові. Технологія як домінанта операційного процесу. Автоматизація та гнучкі виробничі процеси технології; інформаційні технології та їхній вплив на змінення характеру сучасних операцій та підходів до управління ними. Продукти як кінцевий результат операційної діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >