< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Що собою являє ціна договору?

Ціна — грошова сума, що підлягає сплаті за результати роботи підрядника. Ціна може встановлюватись у договорі у вигляді обумовленої сторонами грошової суми або містити способи її визначення.

В першому випадку вона може зазначатися безпосередньо у договорі або у додатках до нього, які є невід'ємною частиною (кошторис, який містить постатейний перелік витрат). В другому випадку конкретна сума, що підлягає сплаті у договорі, не зазначається, але повинен встановлюватися спосіб за яким як самі сторони так і будь які треті особи в змозі самостійно визначити конкретну ціну роботи у грошовій сумі. Узгодження ціни таким способом може відбуватись у формі використання поточних індексів вартісних показників; у відсотковому вираженні по відношенню до вартості матеріалу; по відношенню до курсу валют; біржового котирування; роботи підрядника за одиницю часу тощо.

За загальним правилом ціни за принципом свободи договору встановлюються за вільним погодженням між сторонами. В окремих випадках, відповідно до Закону України "Про ціни та ціноутворення" від

21.06.2012 року № 5007-УІ, розмір ціни, шляхом затвердження граничних розмірів і тарифів може обмежуватись державними органами. Формування кошторисної нормативної бази у сфері будівництва, визначення порядку її застосування під час будівництва із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства (ст. 7 Закону України "Про ціни та ціноутворення" від 21.06.2012 року). Так, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження правил визначення вартості будівництва" від 05.07.2013 року № 293, встановлено правило визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення об'єктів ремонт і будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. Крім того, правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 року № 374 також визначають порядок встановлення ціни у випадку фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів.

Ціна в підрядних договорах, що укладаються на підставі тендеру або конкурсу визначається відповідно до цих умов.

Ціна роботи складається з двох показників. Перший — витрати підрядника, а другий — плата за виконану ним роботу. До витрат підрядника відносяться вартість матеріалу, устаткування та інших засобів, оплата субпідрядникам та власним робітникам. Друга частина — це безпосередня винагорода підрядника за результат виконаної роботи. На практиці сторони у договорі вказують загальну суму, без визначення часток витрат та винагороди. Проте таке виділення можливе у випадку виникнення спору з приводу дострокового розірвання договору, зміни його умов або з приводу дійсної вартості витрат і відповідного зменшення ціни роботи.

Яка правова природа кошторису як невід'ємної складової договору підряду?

Кошторис — документ, в якому зазначається постатейний перелік витрат на виконання робіт і який є додатком до договору підряду, його невід'ємною частиною. Він дозволяє встановити не тільки розмір ціни, а й чітко визначити її складові елементи. Скласти його може як замовник так і підрядник. На практиці здебільшого останній як більш досвідчений у видах робіт, цінах на них та матеріали складає кошторис. В такому випадку цей документ стає складовою частиною підрядного договору тільки після погодження і затвердження його замовником. Для договорів підряду в будівничій сфері кошторис складається в обов'язковому порядку (ст. 877 ЦК України).

Кошторис поділяється на два види: приблизний та твердий. Приблизний кошторис дає змогу сторонам в ході виконання робіт відступити від визначених в ньому цін без додаткових погоджень і скоригувати їх автоматично, залежно від фактичних витрат підрядника як в бік зменшення, так в бік збільшення. Єдина умова для цього — таке перевищення не повинно істотно збільшувати визначений сторонами кошторис, внаслідок проведення додаткових робіт. Якщо в ході робіт виникне необхідність значно перевищити приблизний кошторис підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Ці категорії є оціночними і визначаються у кожному конкретному випадку з врахуванням всіх обставин справи. Для визначення істотного перевищення ціни повинні порівнюватись ціни додаткових робіт з загальною ціною договору підряду, вартістю окремих станів робіт, матеріалів, устаткування, розміру витрат як уже понесених так і запланованих. Під своєчасним попередженням необхідно розуміти таке попередження, яке зроблено негайно після виникнення обставин які викликають необхідність проведення додаткових робіт, що суттєво перевищують приблизний кошторис і в деякому разі до початку їх проведення. При цьому немає значення, який об'єм робіт було виконано підрядником до виникнення таких обставин. Замовник має право не погодитись на проведення таких робіт і відмовитись від договору, а підрядник в такому разі має право на оплату вже виконаної раніше частини роботи, що була зроблена до виникнення необхідності в додаткових роботах. Якщо підрядник не виконає вказаного обов'язку і приступить до виконання робіт не обумовлених договором і це призведе до істотного перевищення кошторису, він не має право вимагати від замовника оплати таких робіт.

За загальним правило діє презумпція, що кошторис є твердим, тому якщо сторони бажають скласти приблизний кошторис вони повинні прямо це передбачити в договорі підряду. Твердий кошторис не допускає зміни ціни, обумовленій в ньому, в односторонньому або автоматичному режимі. Його зміна допускається тільки за погодженням контрагентів, а ризик його перевищення у разі відсутності згоди на це замовника несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Навіть якщо сторони не мали можливості передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати, він не підлягає перегляду в обов'язковому порядку, не може бути змінений на односторонню вимогу підрядника чи замовника. Єдина можливість для підрядника — вимагати збільшення оплати — істотне зростання вартості матеріалу, устаткування підрядника, вартості послуг, що надається іншими особами, після укладення підрядного договору. У разі відмови замовника від збільшення твердого кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору. При застосування положення ч 4 ст. 321 ГК України необхідно враховувати, що питання про збільшення кошторису з таких випадків відбувається із врахуванням середніх цін на матеріли, устаткування, послуги, що діють в країні і таке зростання має підтверджуватись об'єктивними даними. Замовник, який за умовами договору надає матеріали не може вимагати зменшення ціни, яка встановлена у твердому кошторисі навіть якщо відбулося істотне зростання ціни на матеріали після укладання договору.

Для замовника вигідним є встановлення твердого кошторису, який дає йому змогу чітко контролювати розхідну частину бюджету підрядних робіт, запобігає можливим зловживанням з боку підрядника у завищенні обсягу та об'ємів робіт. В той же час для підрядника, який виконує довгострокові та багатоетапні роботи застосування твердого кошторису створює ризик втрати від інфляційних тенденцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >