< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичний та аналітичний облік дотацій

Компенсації понесених витрат з бюджету для АТП носять характер цільових надходжень, тому мають відображатися на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". На підставі затвердженого та поданого до фінансового органу Розрахунку бухгалтерія АТП проводить нарахування суми дотацій. У нашому прикладі на І квартал наступного року вона становить 98 992,50 грн.

Згідно з вимогами п.19 П(С)БО 15 "Дохід", сума цільового фінансування з метою компенсації витрат (збитків), які понесло підприємство, визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. Така операція в аналітичному обліку відображається в проведенні: дебет 481 "Дотації від Держказначейства за пільговий проїзд пасажирів" і кредит 7031 "Дохід від перевезень пасажирів" - 98 992,50 грн.

Отриманні з бюджету кошти на банківський рахунок АТП в обліку відображаються: дебет 311 і кредит 481. В бухгалтерському (фінансовому) обліку АТП дохід від дотацій має бути визнаний одночасно з визнанням дебіторської заборгованості. Такою датою на практиці є, зазвичай, дата прийняття Розрахунку Держказначейст-вом до виконання. Такий підхід відповідає вимогам п. 16 П(С)БО 15: дохід від цільового фінансування не визнається доти, доки не буде підтверджено, що воно отримане, і підприємство виконає умови по такому фінансуванню.

В Інструкції із застосування плану рахунків № 291 у частині рахунка 48 кореспонденція з кредиту рахунка 70 не передбачена. Пропонується або 71 або 74 рахунки. На наш погляд, до цього треба підходити творчо (як і до методики бухгалтерського обліку в цілому) на підставі професійного судження бухгалтера. Оскільки компенсації в цьому випадку підлягає частина неотриманого доходу АТП від основної діяльності, зокрема перевезення пільгових категорій пасажирів, то кредитування рахунка 7031 є цілком обґрунтованим.

На практиці бухгалтери АТП часто не впевнені у своєчасності надходжень виплат з бюджету і тому вказані проведення по дебету і кредиту рахунка 48 здебільшого робляться в одному місяці. В результаті такого рішення бухгалтерій, якщо запланована сума фінансування за звітний рік фактично не отримана до 31 грудня цього року, в річній фінансовій звітності має місце недоврахування доходів (проведення на нарахування доходів не зроблено).

Аналітичний облік дотацій ведеться за видами перевезень, за які нараховано дотацію, - у приміському, міському сполученні; за марками автобусів тощо.

Особливості податкового обліку дотацій

Облік податку на прибуток. Згідно зі ст. 153 ПКУ, суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку, належать до складу інших доходів. Аналогічно в бухгалтерському (фінансовому) обліку, згідно з Інструкцією із застосування плану рахунків № 291, такі доходи також рекомендовано враховувати на рахунку 71 "Інші операційні доходи". Між тим, у практиці обліку АТП дотації з бюджетів на покриття планових збитків від автоперевезень зараховують як вид основних доходів. Відповідно, враховують такі доходи на субрахунку 703 згідно з розглянутою вище в цьому розділі методикою.

Відповідно до норми п.п. 137.2.2 ПКУ, з метою оподаткування до доходу АТП включається сума дотацій або субсидій з бюджетів за датою їх фактичного отримання у разі цільового їх призначення. У фінансовому обліку такі доходи визнаються на дату їх нарахування. Отже, в зазначених видах обліку відображають доходи за різними датами. Якщо такі доходи нараховані і отримані АТП в різні квартали або роки, то дані декларації та звіту про фінансові результати за аналогічними періодами відрізнятимуться.

Облік податку на додану вартість. Стосовно ПДВ слід сказати про два специфічні для АТП моменти.

Момент перший. Згідно з п. 187.7 ПКУ, датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів (послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації в будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом. Отже, за "касовим методом". Такий порядок повністю стосується й сум дотацій з бюджету на автопослуги АТП.

Наприклад, автопослуги з перевезення пільгових категорій пасажирів виконано АТП в У-му кварталі, що оформлено актом виконаних послуг на суму 100 000 грн, крім того, ПДВ 20 000 грн. До Державного казначейства подано відповідний розрахунок дотацій. Фактично дотація надійшла на рахунок АТП 20 січня наступного року в сумі 80 000 грн, у тому числі ПДВ - 13 333,33 грн. Значить, податкове зобов'язання з ПДВ слід зафіксувати в податковому обліку АТП (у реєстрі виданих податкових накладних) записом за 20 січня наступного року на суму 13 333,33 грн. Тобто в податковому обліку податкове зобов'язання визначається одноетапно.

Натомість, у бухгалтерському (фінансовому) обліку записи проводять у два етапи:

  • 1. Дт 7031 Кт 643 - на дату проведення доходу в бухгалтерському обліку (31 грудня поточного року). Сума ПДВ визначається за даними відповідних первинних документів на перевезення пасажирів - відомості ф. № 20-АСС (у разі продажу квитків через каси АС) та відомостей оперативного обліку доходів від продажу квитків, талонів (у разі продажу квитків водіями, кондукторами, розповсюджувачами). В нашому випадку - 20 000 грн;
  • 2. Дт 643 Кт 641 - на дату отримання коштів у вигляді дотації на банківський рахунок АТП. У нашому випадку - 13 333,33 грн. Відповідно на рахунку 643 залишається кредитове сальдо в сумі 6666,67 (20 000 - 13 333, 33) грн до погашення в рахунок наступних отримувань дотації.

Момент другий. Специфікою обліку та оподаткування при пільгових перевезеннях є розподіл податкового кредиту з ПДВ по оподатковуваних та пільгових перевезеннях.

Пунктом 197.1.8 ПКУ передбачено звільнення від обкладання ПДВ постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку. Ця норма не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат).

Отже, пільгою можуть скористатися ті перевізники, які задіяні на міських та селищних маршрутах із регульованою тарифом ціною проїзду в автобусах (тролейбусах, трамваях).

Особливістю обліку ПДВ є те, що на зазначені перевезення не нараховується податкове зобов'язання за ставкою 20 (17) або 0%. У зв'язку з цим постає питання про розподіл "вхідного ПДВ" - сум податкового кредиту між оподатковуваними та звільненими операціями.

Відповідно до ст. 199 ПКУ, методика такого розподілу полягає в такому: якщо товари (роботи, послуги),виготовлені та(або) придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, то до посадкового кредиту включається та частина сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні чи придбанні, яка відповідає частині використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

З 01.01.2011 р. розподіляти "вхідний" ПДВ упродовж усього поточного року потрібно із застосуванням єдиного коефіцієнта.

Останній розраховується за підсумками попереднього календарного року.

Виходячи з вимог ПКУ, розглянемо приклад розподілу податкового кредиту з вартості придбаного пального в пасажирському АТП.

Приклад. За звітний місяць АТП виконало послуг (всі суми без ПДВ) на 100 000 грн, на міських пільгових перевезеннях на 30 000 грн. За звітний місяць було придбано пального (газ, дизпа-ливо) на суму 20 000 грн. Списано в цьому періоді на витрати виробництва палива на І9000 грн, що відображено проведеннями: Дт 23, 91 Кт 203.

Необхідно визначити суму ПДВ, на яку слід зменшити (сторнувати) податковий кредит та зробити відповідні проведення на рахунках бухгалтерського обліку.

Розв'язання: 1. Визначити частку "пільгових" операцій у загальному обсязі транспортних робіт, для виконання яких придбано паливо в звітному періоді: 30 000 грн: 100 000 грн = 30 %. Отже, 70 % належить до оподатковуваних операцій АТП.

  • 2. Визначити обсяг палива, який слід узяти за основу розподілу "вхідного ПДВ" - чи то обсяг придбання (дебет субрахунка 203), чи то обсяг витраченого пального (кредит субрахунка 203). Виходячи з того, що на етапі придбання палива неможливо знати частку його використання на "пільгових" рейсах, таким обсягом буде вартість палива, списаного на виробництво. Отже:
  • 19 000 грн х 30% : 100 = 5700 грн - використано пального на "пільгових" рейсах.
  • 3. Знаходимо частку ПДВ, яка припадає на "пільгові" рейси:
  • 5700 х 20% : 100 = 1140 грн.

Для порівняння визначимо суму "вхідного ПДВ" на обсяг придбання пального: 20 000 х 20% = 4000 грн. Відповідно частка "пільгового вхідного ПДВ": 1140 : 4000 = 28,5%. Тобто ця частка не збігається з часткою "пільгових" перевезень на 1,5 (30 - 28,5)%. Така різниця пояснюється тим, що ми брали для розрахунку обсяги не придбаного, а витраченого пального. Саме такий підхід розрахунку відповідає нормі п. 199.1 ПКУ, в якому зазначено, що податковий кредит повинен відповідати частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Такий розрахунок відповідно, до п. 199.2 ПКУ, слід проводити на підставі даних за попередній календарний рік. Визначена у відсотках величин, у нашому

прикладі 30%, застосовується протягом поточного календарного року. Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до органу державної податкової служби одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.

Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів (послуг) в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (п. 199.4 ПКУ).

Наприклад, за результатом перерахунку частка "пільгових" перевезень за минулий рік становила 25%. Отже, вона знизилася на 5% і, відповідно, необхідно провести збільшення сум податкового кредиту (ПК) АТП за минулий рік на 5%. Якщо сума ПК за рік склала , умовно, 200 000 грн, то сума підвищення ПК становить 10 000 (200 000 X 5% : 100) грн.

Якщо ж результатом перерахунку виявляється збільшення проти середньорічної частки "пільгових" операцій, то платник податку проводить зворотню дію - зменшує суму ПК. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються в податковій декларації за останній податковий період року.

Механізм відображення результатів розрахунку в обліку такий.

Податковий облік. Відображення в реєстрах обліку.

Зменшення (сторнування) або збільшення ПК проводиться в реєстрі податкового обліку - Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (розділ ІІ). Щомісяця та по завершенню року (за грудень) окремим рядком записують: "Зменшення (збільшення) податкового кредиту на частку перевезень пільгових категорій пасажирів". При цьому заповнюють колонку 5 (вид документа) та колонки 10 і 12 (сума ПДВ). За нашим прикладом, у колонці 12 слід зазначити суму 1140 грн.

Відображення в декларації. За результатами розподілу ПК в декларації з ПДВ заповнюються два рядки: 15.1 в частині "вхідного" ПДВ, що включається до ПК; 15.2 - в частині "вхідного" ПДВ, що не включається до ПК. Відповідно до частки зазначається і обсяг придбання (колонка А). Крім того, розрахунок розподілу ПК оформлюється у вигляді додатка 7 до декларації.

Бухгалтерський (фінансовий) облік. Одночасно на ту саму суму (1140 грн) коригується "вхідний ПДВ" і на рахунках бухгалтерського обліку: Дт 6415 "ПДВ до сплати" і Кт рахунків 20, 22, 23, 28 (за якими було проведено оприбуткування товарів, використання послуг). Щоправда, в такому варіанті є недолік, оскільки змінюються сальдо матеріальних рахунків, що впливає на показник залишку ТМЦ в разі інвентаризації. Лімінувати вплив коригувань ПДВ на залишки матеріальних рахунків можна через заміну матеріальних рахунків, які кредитуються, на субрахунок 79 "Результат операційної діяльності".

Аналогічні розрахунки та проведення здійснюються по "вхідному ПДВ" і за іншими матеріальними цінностями та послугами, які придбаваються для використання у виробничому процесі автобусних перевезень пасажирів, коли підприємство здійснює одночасно оподатковувані та "пільгові" перевезення.

Відображення дотацій у формах звітності

Фінансова звітність. Операція нарахування боргу держави в аналітичному обліку відображається в проведенні: дебет 481 "Дотації від Держказначейства за пільговий проїзд пасажирів" і кредит 7031 "Дохід від перевезень пасажирів". Натомість, отримані з бюджету кошти на банківський рахунок АТП в обліку відображаються так: дебет 311 і кредит 481.

У разі неотримання (недоотримання) підприємством дотацій виникає дебіторська заборгованість бюджету. У Балансі такого підприємства сума боргу бюджету відображатиметься в активі в рядку 250 "Інші оборотні активи". Якщо виникає кредитове сальдо, то суму боргу відображають у пасиві балансу в рядку 430 "Цільове фінансування".

Оскільки дотації з часом трансформуються в дохід АТП, то їх слід відобразити в рядку 010 Звіту про фінансові результати, тобто в складі основних доходів АТП.

Податкова звітність. Щоб розрахувати податок на прибуток, суму отриманих отримувачем дотацій (якщо дотація носить цільовий характер) АТП включає до доходу в періоді надходження грошових коштів або в періоді надання (нарахування) послуг (у разі нецільового характеру дотацій). Тобто застосування касового методу по цьому податку залежить від цільового характеру надходжень з бюджету.

У той же час до декларації з ПДВ включають суми податкових зобов'язань від сум дотацій за датою отримання цих коштів транспортним підприємством (п. 187.7 ПКУ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >