< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Завдання для самостійної роботи до теми 1,2

Завдання 1. Розпочати роботу над складанням словника основних по­нять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правознавс­тво, теорія держави і права, юридична наука, система юридичних на­ук, предмет теорії держави і права, методологія теорії держави і права, методи дослідження теорії держави і права, функції теорії держави і права.

Завдання 2. Скласти схему системи юридичних наук.

Завдання 3. Назвати та охарактеризувати основні функції теорії дер­жави і права.

Теми рефератів для презентації на семінарі

 • 1. Місце і роль теорії держави і права у системі юридичних наук.
 • 2. Методи дослідження державноправових явищ.
 • 3. Функції теорії держави і права як науки.

Питання для самоконтролю

 • 1. Дайте характеристику теорії держави і права як науки.
 • 2. Що таке система юридичних наук?
 • 3. Яке місце теорії держави і права у системі суспільних і юриди­чних наук?
 • 4. Що становить предмет і об'єкт теорії держави і права?
 • 5. Назвіть методи пізнання теорії держави і права.
 • 6. Які функції властиві теорії держави і права?

Література: 511, 13, 14, 1618, 2123, 2536, 38.

Завдання для самостійної роботи до теми 3

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: держава, держава соціальнодемократичної орієнтації, тип держави, функції держави, внутрішні функції держави, зовнішні функції держави. Завдання 2. Назвати та охарактеризувати основні теорії походження держави.

Завдання 3. Зробити порівняльну характеристику рабовласницької й феодальної держави, буржуазної (капіталістичної) й соціалістичної держави.

Теми рефератів для презентації на семінарі

 • 1. Характеристика основних теорій походження держави.
 • 2. Цивілізаційний і формаційний підходи до типології держави: порівняльний аналіз.
 • 3. Історичні типи держав.
 • 4. Держава соціальнодемократичної орієнтації.
 • 5. Поняття функцій держави, їх класифікація та методи здійс­нення.

Питання для самоконтролю

 • 1. Дайте характеристику основним теоріям походження держави.
 • 2. Назвіть основні ознаки держави.
 • 3. Які історичні типи держав Ви знаєте?
 • 4. Які функції держави Ви знаєте?
 • 5. Назвіть правові форми здійснення функцій держави.
 • 6. Які методи здійснення державних функцій Ви знаєте?

Література: 511,13,14, 1619, 2123, 2538.

Завдання для самостійної роботи до теми 4

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: форма дер­жави, державне правління, державний устрій, державний режим, мо­нархія, республіка, унітарна держава, федерація, конфедерація, імпе­рія, співдружність, демократія.

Завдання 2. Назвати спосіб організації та здійснення державної влади в Україні.

Завдання 3. Скласти схему форми держави та її структурні елементи. Теми рефератів для презентації на семінарі

 • 1. Монархія як форма правління.
 • 2. Республіканська форма правління та її види.
 • 3. Конфедерація як форма державного устрою.
 • 4. Порівняльна характеристика тоталітарної та демократичної держави.
 • 5. Форма Української держави та перспектива її розвитку.

Питання для самоконтролю

 • 1. З яких елементів складається поняття "форма держави"?
 • 2. Які ознаки монархії і республіки Ви знаєте?
 • 3. Які прості та складні державні утворення Ви знаєте?
 • 4. Які форми міждержавних утворень Ви знаєте?
 • 5. Чим відрізняється демократичний режим від антидемократич­ного режиму?
 • 6. Дайте характеристику форми Української держави. Література:511,13,14, 1619, 2123, 2538.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >