< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага

Макроекономіка розкриває закономірності функціонування національної економіки як цілісної системи, її завдання полягає в їх виявленні. А це передбачає дослідження тих економічних процесів, взаємозв'язків та взаємозалежностей, що іманентні національній економіці, встановлення на цій основі тих засобів, використання яких може впливати на макроекономічні процеси. Розглянемо, що являє собою цей аналіз, якими поняттями оперують при його здійсненні.

Суспільне відтворення і проблеми його аналізу

Національна економіка ніколи не перебуває у статичному стані. Якщо деякі виробники можуть припиняти свою економічну діяльність, то в межах національної економіки остання постійно відновлюється, оскільки її зупинка створила б загрозу для існування людей, бо не було б можливості задовольняти людські потреби. Постійна відновлюваність економічної діяльності, насамперед виробництва, і називається відтворенням. Воно здійснюється у межах як окремого підприємства, так і всього суспільства. Відтворення, що відбувається на рівні окремого господарського суб'єкта, іменується індивідуальним. Постійне відновлення економічної діяльності в межах національної економіки - це суспільне відтворення. Воно є безперервним відновленням процесу виробництва товарів, послуг та духовних благ, на основі якого здійснюється відтворення всіх елементів.

Залежно від обсягу відновлюваних благ розрізняють просте і розширене відтворення. Просте відтворення - це відновлення економічної діяльності у незмінних масштабах. Відтворення, що супроводжується збільшенням обсягів створюваних благ, називається розширеним. Суспільне відтворення включає відтво

Структура суспільного відтворення

Схема 13.1. Структура суспільного відтворення

рення національного продукту, системи економічних відносин, робочої сили і природних ресурсів (див. схему 13.1).

Відтворення національного продукту означає постійне заміщення складових національного продукту як у натуральній, так і вартісній (грошовій) формах. Дослідження закономірностей цього процесу становить предмет макроекономічного аналізу. Суспільне виробництво включає і відтворення економічних відносин, що, з одного боку, зводиться до відновлення тих економічних зв'язків, які складаються між суб'єктами національної економіки, а з іншого - до їх удосконалення і ускладнення. Відтворення робочої сили як складова суспільного відтворення є процесом відновлення фізичних і духовних здібностей людини як головної продуктивної сили. Воно включає як відновлення робочої сили, так і удосконалення рівня освіченості, кваліфікації, професійності та психофізичних якостей. Відтворення природних ресурсів передбачає відновлення стану навколишнього середовища, зокрема землі, корисних копалин, лісів, водних ресурсів, повітря.

Національна економіка охоплює багато незалежних суб'єктів: домогосподарств, підприємств (фірм), які між собою тісно взаємопов'язані через ринкові відносини. її функціонування передбачає встановлення певних економічних пропорцій. При порушенні останніх нормальний рух економічних процесів припиняється, що призводить до таких негативних явищ, як безробіття, інфляція, спад виробництва і зниження життєвого рівня людей. Попередження таких порушень, вживання заходів для їх усунення можливе після встановлення причин, що ведуть до таких порушень. Це і є завданням макроекономічного аналізу як процесу дослідження і виявлення причин та наслідків таких процесів, використання їх у економічній політиці держави.

У процесі функціонування національної економіки фірми купують фактори виробництва у домогосподарств і використовують їх для виробництва товару та послуг, які продають домогосподарствам та одержують прибуток. Якщо фірми не зможуть продати всі вироблені товари, вони скорочують їх виробництво і звільняють працівників. Виникає безробіття, що ще більше знижує купівельну здатність, тому постає питання: як повернути економіку в русло нормального функціонування?

Щоб зрозуміти взаємозв'язки між безробіттям, інфляцією та спадами виробництва, з одного боку, і поведінкою суб'єктів національної економіки, з іншого, потрібно змоделювати національну економіку. Це можливо здійснити з використанням методу наукової абстракції. Він дає змогу дослідити причинно-наслідкові зв'язки в національній економіці, абстрагуючись від другорядних факторів та обставин, узагальнити і виділити фактори, що впливають на функціонування економіки, і розробити відповідні макроекономічні моделі. Для цього потрібно здійснити так зване агрегування, тобто зведення окремих ринків у єдиний внутрішній національний ринок, різних цін на окремі товари - в єдиний для усієї економіки рівень цін. Необхідно також звести в єдине ціле рівноважну кількість окремих товарів та послуг, яке і буде реальним обсягом національного виробництва. Об'єднання усіх цін на окремі товари та послуги в рівень цін і об'єднання всієї рівноважної кількості товарів та послуг у реальний обсяг національного виробництва називається агрегування. А об'єднані ціни (рівень цін) і об'єднані рівноважні кількості товарів та послуг (реальний обсяг національного виробництва) іменуються сукупностями, або агрегатами. Таке агрегування дозволяє порівнювати неспівставні і взаємонезамінювані товари (наприклад масло, виробниче устаткування і озброєння). Саме процес агрегування веде до ситуації, коли в межах макроекономіки національний продукт набуває моністичного характеру, виступає у формі одного продукту. Агрегування дозволяє співставляти попит на велику кількість товарів та послуг, що становлять ВВП, як попит на один товар і аналізувати фактори, що на нього впливають. Те ж саме стосується сукупної пропозиції і рівня цін.

Отже, в макроекономічному аналізі доходів та зайнятості здійснюються такі суттєві допущення: при даній величині капіталу економіка, використовуючи один вид праці, виробляє єдине благо, яке може бути спожите або інвестоване. З огляду на постійну структуру національного виробництва, тобто незмінну структуру набору благ, таке допущення є розумним, бо мета його полягає в аналізі обсягу виробництва, а не його структури. Ще одним спрощенням є розгляд рівня цін як постійного і такого, що дорівнює одиниці, бо виражені в грошах величини одночасно є реальними. Тому береться до уваги реальний ВВП, оскільки при такому припущенні він співпадає з номінальним. Використання агрегативних показників та понять дає можливість визначити причини, що зумовлюють коливання національної економіки, знайти відповідь на питання: чим спричинене коливання цін у межах національної економіки? Які чинники впливають на реальний обсяг національного виробництва? Під впливом яких чинників змінюється сукупний попит? Усе це - предмет макроекономічного аналізу. Створення макроекономічних моделей на його основі забезпечує багатоваріантність розв'язання економічних проблем, а отже, дає змогу отримувати альтернативні варіанти макроекономічної політики.

Розглянемо сукупний попит і сукупну пропозицію та фактори, що їх визначають.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >