< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

Завдання та інструменти статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції. Організація інформаційного забезпечення.

Основним результатом діяльності суб'єктів господарювання є продукція, яка за умов ринку набуває форми товару42, роботи чи послуги. У міжнародній статистиці термін "продукція" вживається для позначення як товарів, так і робіт і послуг, які виробляються в різних видах економічної діяльності.

У системі національних рахунків за ознакою кінцевого використання та матеріально-речовою формою результати діяльності підприємств агрегуються за допомогою таких понять:

 • - продукти - результати праці, що мають матеріально-уречевлену форму;
 • - послуги - результати діяльності, які задовольняють певні особисті чи суспільні потреби, що не втілюються у продуктах;
 • - товари - продукти та послуги, призначені для продажу на ринку.

На основі цього поділу результатів діяльності підприємств розрізняють показники валової, товарної і реалізованої продукції.

Основними завданнями статистичної оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) є (рис. 9.1):

Основні напрями та показники статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції

Рис. 9.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції

 • - оцінка обсягів, структури виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) підприємствами різних видів діяльності відповідно до національних і міжнародних класифікацій, класифікаторів і номенклатур;
 • - оцінка динаміки виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) за галузевими та іншими групуваннями;
 • - оцінка динаміки цін на вироблену і реалізовану продукцію за окремими галузями та видами економічної діяльності, товарними групами;
 • - побудова балансів основних (з точки зору соціальної та економічної безпеки) видів продукції, зокрема, сільськогосподарської продукції, електричної енергії.

Важливим завданням статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції, з точки зору інформаційного забезпечення аналізу конкурентоспроможності національної та регіональної економіки, їх галузей, підприємств, є вивчення якості та конкурентоспроможності продукції.

Для вирішення основних завдань статистичного вивчення продукції використовують прийоми, методи, показники, які в сукупності становлять відповідну методологію. В основі цієї методології покладено такі інструменти:

 • - система бухгалтерського обліку продукції, за допомогою якої забезпечується статистичний облік виробництва і реалізації на рівні кожного суб'єкта господарювання (мікрорівні);
 • - система національних рахунків як методологічна основа для узагальнення результатів економічної діяльності та розрахунку макроекономічних показників продукції на рівні національної економіки (макрорівні);
 • - статистичні реєстри суб'єктів господарювання, які дають змогу забезпечити повноту статистичної оцінки обсягів виробництва продукції, у тому числі з урахуванням різних видів економічної діяльності, суб'єктів економіки, наявності у них територіально відокремлених одиниць (філій, регіональних підрозділів тощо);
 • - стандартні економічні групування (класифікації, класифікатори, номенклатури): видів економічної діяльності, продукції, у тому числі продукції промисловості, будівництва, товарів зовнішньоекономічної діяльності, низка інших стандартних групувань, які забезпечують вивчення структури виробництва продукції та відповідні міжнародні порівняння. Перелічені інструменти забезпечують статистичне вивчення обсягів, структури та динаміки виробництва продукції, побудову товарних, галузевих і міжгалузевих балансів виробництва, реалізації і споживання продукції, міжнародні порівняння тощо.

Облік виробництва та реалізації продукції у статистиці здійснюють за допомогою таких одиниць вимірювання:

 • - натуральних (у тоннах, штуках, кубічних метрах, квадратних метрах);
 • - умовно-натуральних;
 • - вартісних (у гривнях, євро, доларах тощо).

Статистичний облік продукції у натуральних вимірниках здійснюють за методом валового обороту, згідно з яким сумують кількість виробленої підприємством продукції, незалежно від того, використана вона для власних потреб чи призначена для реалізації поза межами підприємства. Основним статистичним інструментом для позначення кількості виробленої продукції є Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО).

Відомості про випуск продукції у фізичних одиницях виміру використовують для побудови балансів виробництва та розподілу окремих продуктів, для розрахунку обсягу виробництва найважливіших видів продукції на одну особу. Позначення деяких товарів згідно з КСПОВО наведені у табл. 9.1.

Різновидом натурального обліку є облік продукції в умовно-натуральних вимірниках, суть якого полягає в тому, що різні продукти певного виду відображають в одиницях вимірювання одного продукту, умовно прийнятого за еталон. Умовні одиниці вимірювання, зокрема тисячі тонн умовного палива, використовують при складанні паливно-енергетичних балансів, туби - при визначенні загальних обсягів виробництва консервованої продукції (1 туб - умовна банка, в якій маса готової продукції становить 400 грам).

Таблиця 9.1. Позначення окремих товарів згідно з Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Позначення окремих товарів згідно з Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Усі види натурального палива перераховуються в умовне, як правило, за їх фактичними калорійними еквівалентами, що визначаються як відношення найменшої теплотворної здатності робочого палива даного виду до теплотворної здатності 1 кг умовного палива, тобто 7000 Ккал/кг. Калорійний еквівалент (К) визначається за формулою

к= - і де (X - найменша теплотворна здатність натурального палива, Ккал/кг. Перерахунок натурального палива в умовне здійснюється шляхом множення кількості натурального палива на відповідний калорійний еквівалент.

Узагальнену статистичну оцінку обсягу виробництва різних видів продукції підприємства, виду діяльності забезпечує метод вартісного обліку, за якого кількість виготовленої продукції певного виду множать на ціну виробника. Для обчислення макроекономічних показників, зокрема випуску товарів і послуг, використовують основні ціни (детальніше див підрозділ. 9.3).

Для реалізації основних завдань статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції органи державної статистики здійснюють державні статистичні спостереження у формі звітності підприємств і спеціально організованих обстежень, а також використовують адміністративні дані.

Основні форми статистичної звітності у вивченні обсягів виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг):

 • - міжгалузева звітність підприємств за формою № 1 - підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства". Звітністю на суцільній основі охоплені великі і середні підприємства, а на вибірковій - малі;
 • - галузева звітність підприємств, а в окремих випадках - фізичних осіб-підприємців різних видів економічної діяльності про виробництво і реалізацію продукції (робіт та послуг), зокрема № Ш-НПП "Звіт про виробництво промислової продукції"; № 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт"; ф. № 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20_року"; ф. № 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень -_20_року"; № 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг".

Для побудови та аналізу балансів продукції органами державної статистики розроблені спеціальні звіти, побудовані за схемою балансу, зокрема, ф. № 16-сг (річна) "Баланс сільськогосподарської продукції за 20_рік"; ф. № 24-енергетика "Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)".

У вивченні динаміки виробництва і реалізації продукції за допомогою відповідних індексів використовують дані короткотермінової статистики, зокрема, щомісячних звітів підприємств промисловості (№ 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла та води"), будівництва (ф. № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"), транспорту, підприємств сфери послуг (ф. № 1-послуги (місячна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг").

Динаміку цін на продукцію підприємств різних видів діяльності вивчають за даними звітності підприємств, зокрема: ф.№ 1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"; ф. № 1-ціни (буд) (місячна) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві"; ф. № 1-ціни (послуги) (квартальна) "Звіт про ціни підприємств-виробників послуг".

Для визначення кола звітуючих одиниць за цими формами використовують метод основного масиву. Згідно з ним підприємства спочатку упорядковують за обсягами виробництва та реалізації (на основі даних попередніх обстежень), а потім з упорядкованого переліку відбирають для обстеження ті, які забезпечують більше половини загального виробництва (реалізації) певного виду продукції.

У вивченні якості та конкурентоспроможності продукції знайшли широке використання статистичні методи і показники, зокрема, вибірковий метод і методи побудови узагальнених показників у формі інтегральних індексів якості та конкурентоспроможності продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >