< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні запитання та завдання

 • 1. Визначте мету та принципи реорганізації та реструктуризації банків.
 • 2. Які вам відомі шляхи реорганізації та реструктуризації банків?
 • 3. Визначте порядок проведення реорганізації банків.
 • 4. Наведіть порядок реорганізації банків шляхом злиття.
 • 5. Визначте порядок реорганізації банків шляхом приєднання. Поясніть особливості приєднання банку, що ліквідовується.
 • 6. Визначте порядок реорганізації банків шляхом поділу.
 • 7. Який порядок реорганізації банків шляхом виділення?
 • 8. Поясніть особливості передавання філій одного банку іншому.
 • 9. Визначте порядок реорганізації банку шляхом перетворення. Поясніть особливості:
  • — перетворення банку з товариства з обмеженою відповідальністю на публічне акціонерне товариство;
  • — перетворення банку із закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.
 • 10. Визначте порядок проведення реструктуризації банків.
 • 11. Які вам відомі заходи з фінансового оздоровлення банків?
 • 12. Поясніть особливості припинення діяльності філії банку.

Ситуаційні вправи

1. Комісія Національного банку України прийняла рішення про скликання спостережної ради банку, правління банку метою прийняття програми фінансового оздоровлення банку, який отримав за результатами інспекційної перевірки загальну рейтингову оцінку "4" за рейтинговою системою CAMELS.

Завдання

 • 1. Визначити порядок прийняття програми фінансового оздоровлення банку.
 • 2. Назвати вимоги до програми фінансового оздоровлення банку.
 • 3. Проаналізувати ситуацію та зробити висновок щодо правомірності прийняття рішення Комісією Національного банку України про потребу скликання спостережної ради банку, правління банку з метою прийняття програми фінансового оздоровлення банку.
 • 4. Правління Національного банку України на підставі обґрунтованих пропозицій Департаменту інспектування банків та підготовлених відповідним територіальним управлінням Національного банку України прогнозних розрахунків та плану реорганізації прийняло рішення про примусову реорганізацію банку, який за рівнем достатності капіталу віднесений до критично недокапіталізованих банків та має загальну рейтингову оцінку "5" за рейтинговою системою CAMELS.

Завдання:

 • 1. Визначити порядок видачі Національним банком розпоряджень про примусову реорганізацію банків.
 • 2. Назвати стимулюючі заходи щодо реорганізації проблемних банків.
 • 3. Проаналізувати ситуацію та зробити висновок щодо правомірності прийняття Правлінням Національного банку України рішення про примусову реорганізацію банку.

Література

 • 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІП (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 2. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні): схвалена пост. Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 264 (у ред. пост. Правління Національного банку України від 11 квітня 2005 р. №125) [Електронний ресурс].
 • 5. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 369 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 6. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: затв. пост. Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 р. № 563 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 7. Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників: затв. пост. Правління Національного банку України від 27 червня 2008 р. № 189 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 8. Банківський нагляд : навч. посіб./ В.І. Міщенко, А.П. Яце-нюк, В.В. Коваленко та ін. — К. : Знання, 2004. — 406 с.
 • 9. Вовчак О. Д. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Скаско, А.М. Стасів. — Л. : Новий світ — 2000, 2005. — 472 с.
 • 10. Галасюк В. Оцінка майна банків, що ліквідуються, за ліквідаційною вартістю / В. Галасюк, В. Галасюк // Вісн. Нац. банку України. — 2005. — № 4. — С. 8.
 • 11. Гриценко P. Структуризація та консолідація банківського сектору України / Р. Гриценко // Вісн. Нац. банку України. — 2004. — №4. — С. 4—8.
 • 12. Любунь О.С. Банківський нагляд : підручник / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський. — К. : Центр навч. л-ри, 2005. — 416 с.
 • 13. Пронін OJO. Особливості процесів злиття та поглинання у фінансово-банківському секторі / О.Ю. Пронін // Фінанси України.
 • - 2006. — № 8. — С. 106—122.
 • 14. Раєвський К. Ліквідація банків. Організація процедури / К. Раєвський, М. Зубок // Вісн. Нац. банку України. — 2003. -№4. — С. 11—14.
 • 15. Раєвський К. Ліквідація банків. Оцінка та реалізація майна / К. Раєвський, М. Зубок // Вісн. Нац. банку України. — 2003. — М?5. — С. 16—19.
 • 16. Раєвський К. Ліквідація банків. Повернення дебіторської заборгованості / К. Раєвський, М. Зубок // Вісн. Нац. банку України. — 2008. — № 8. — С. 16—19.
 • 17. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків : навч. посіб./ В.І. Міщенко, A.B. Шаповалов, В.В. Салтинський та ін. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 216 с.
 • 18. Сарахман ОМ. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.М. Са-рахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско. — Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 286 с.
 • 19. Степан єн ко А. Теорія і практика реорганізації та реструктуризації банків / А. Степаненко // Вісн. Нац. банку України. — 2004. — №3. — С. 4—8.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >