< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологічні процеси ремонту машин

Під технологічним процесом ремонту розуміють ту частину виробничого процесу, протягом якої відбувається кількісна або якісна зміна ремонтованого об'єкта чи його елементів.

Технологічний процес, своєю чергою, поділяється на ряд технологічних операцій, що містять технологічні дії: установки, переходи, прийоми, позиції.

Технологічна операція - закінчена частина технологічного процесу, виконаного на одному робочому місці при виготовленні (ремонті) однієї і тієї самої продукції; вона охоплює послідовні дії робітника (групи робітників) і технологічного устаткування.

Установка - це частина операції, що виконується при незмінному розташуванні відновлюваної деталі.

Технологічний перехід - це закінчена частина технологічної операції, що виконується одними й тими самими засобами технологічного оснащення при постійних технологічних режимах і устаткуванні.

Допоміжний перехід - це закінчена частина технологічної операції, яка складається з дій людини і (або) ремонтно-технологічного устаткування, внаслідок яких не відбувається зміна розмірів (форми) і властивостей відновлюваної деталі, але вони необхідні для виконання технологічного процесу.

Прийом - закінчена сукупність дій людини, які застосовуються при виконанні допоміжного переходу або його частини і об'єднані одним цільовим призначенням, наприклад, пуск і зупинка верстата, перемикання швидкості, подавання.

Позиція - фіксоване положення, яке займає незмінно закріплена відновлювана деталь разом із пристроєм щодо нерухомої частини ремонтного обладнання при виконанні операції.

При проектуванні спочатку розробляють послідовність виконання технологічних операцій - маршрут відновлення. Послідовність операцій залежить від розмірів, конфігурації, точності, твердості, шорсткості відновлюваних поверхонь, застосовуваних засобів (наплавлення, металізація, електролітичне нарощування та ін.).

Послідовний опис проведених операцій технологічного процесу називають технологічною картою. Вона містить дані про раціональну послідовність виконання операцій, технічні умови, режими робіт, устаткування, інструмент, матеріали, засоби контролю, час на виконання роботи, розряд робітника та інші дані.

Технологічна карта є основою для економічних розрахунків, організації і планування ремонтного виробництва.

У ремонтному виробництві Єдиною системою технологічної документації (ЄСТД) встановлені певні форми карт: маршрутного технологічного процесу; операційні карти технологічного процесу; відомості технічного контролю; відомості оснащення на складання і розбирання, зведені відомості устаткування; комплектувальні карти та ін.

Режими видів технічного обслуговування та їх коригування

Кожен із видів ТО характеризується режимом, тобто періодичністю, переліком і трудомісткістю виконуваних робіт.

Режим обслуговування залежить від багатьох факторів [24]:

 • - категорії експлуатації;
 • - модифікації машини;
 • - організації її роботи;
 • - умов експлуатації;
 • - потужностей підприємства, де машина використовується;
 • - інше.

Режим технічного обслуговування повинен бути оптимальним, щоб забезпечити безвідмовність і довговічність роботи машини при мінімальних трудових і матеріальних витратах.

Оптимальні режими ТО встановлюють шляхом їх коригування за допомогою нормативних коефіцієнтів К.

Наприклад, для автотранспортного підприємства коефіцієнти залежать від багатьох факторів:

 • - категорій умов експлуатації К1;
 • - модифікації рухливого складу й організації його роботи К2;
 • - природнокліматичних умов К3;
 • - пробігу з початку експлуатації К4;
 • - розмірів підприємства К5;
 • - К1, К2, К3, К4, К5 - у нормативних документах, що встановлюються відповідним міністерством.

Приклад

Періодичність технічного обслуговування вантажних автомобілів ГАЗ-53А для першої категорії умов експлуатації складає до ТО1 - 2500 км. Підприємство працює на дорогах із гравійним покриттям (II категорія умов експлуатації К1 = 0,8).

Таким чином, пробіг до ТО1 складе 11 = 2500 х 0,8 = 2000 км.

Аналогічною методикою визначається пробіг до капітального ремонту і трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту.

Контрольні запитання

 • 1. На які види поділяються ТО і ремонт машин?
 • 2. Які причини зносу деталей?
 • 3. Які основні завдання планово-попереджувальноі системи?
 • 4. Які завдання щоденного ТО?
 • 5. Які завдання номерних ТО (ТО1, ТО2, ТО3)?
 • 6. Яка позначка сезонного ТО?
 • 7. Як визначається періодичність ТО і ремонту машин?
 • 8. Як формують систему ТО і ремонту?
 • 9. Які основні показники надійності та якості машин?
 • 10. На яких етапах і як коригуються режими ТО машини?
 • 11. Які існують види ремонту і чим вони відрізняються?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >