< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Факторний аналіз

Інтегральний (факторний) фінансовий аналіз полягає в оцінці впливу окремих чинників на результативний показник. При цьому він може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розкладають на складові, так і зворотнім (синтез), коли окремі елементи поєднують у загальний результативний показник. Серед основних видів цього аналізу виділимо такі:

система інтегрального аналізу ефективності використання активів підприємства за методом фірми "Дюпин";

інтегральна система портфельного аналізу. Цей аналіз засновано на використанні "портфельної теорії", у відповідності з якою рівень прибутковості портфеля фондових інструментів розглядається у взаємозв'язку з рівнем ризику портфеля.

Результати такого аналізу дають змогу виявити вплив окремих чинників на позитивну і негативну діяльність підприємства.

Експрес-метод діагностики фінансово-майнового стану підприємства

Основним завданням експрес-аналізу є проведення загальної оцінки фінансово-майнового стану суб'єкта господарювання, виявлення основних тенденцій його змін. Експрес-аналіз проводиться за даними фінансової звітності, а отже, орієнтований в основному на зовнішніх користувачів. Такий аналіз охоплює чотири етапи. На першому етапі здійснюється:

  • - перегляд фінансової звітності за формальними ознаками - це аналітична процедура, під час якої оцінюється обсяг та якість звітності, зручність її структурування, наявність всіх необхідних звітних форм, повнота аналітичних розшифрувань, доступність і можливість трактування наведених аналітичних показників;
  • - ознайомлення із висновком аудитора. Аудиторський висновок полегшує процедуру підготовки інформації для проведення аналізу. Однак його не треба розглядати як гарантію якості наданої звітності. Тому слід перевірити точність показників звіту, на підставі якого проводиться аналіз;
  • - вивчення облікової політики суб'єкта господарювання. Показники діяльності підприємства залежать від обраних елементів облікової політики і, відповідно, можуть змінюватися із зміною її положень.

На другому етапі проводиться:

  • - загальне ознайомлення з даними балансу. Оцінюється зміна валюти балансу, формується уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі майна та джерелах його утворення, виявляються зв'язки між різними показниками;
  • - виявлення явних або завуальованих недоліків у роботі підприємства та їх оцінка в динаміці.

На третьому етапі експрес-аналізу відбуваються такі процеси:

  • - ознайомлення з основними показниками діяльності підприємства. Аналізуються основні показники підприємства за довільно вибраним їх переліком. Формування складу показників залежить від досвіду аналітика та особливостей діяльності підприємства;
  • - читання пояснювальної записки. При цьому необхідно враховувати, що наведена інформація є односторонньою. Вона формується працівниками підприємства для презентації найпривабливіших тенденцій і результатів. У пояснювальній записці можуть міститися аналітичні показники і коефіцієнти, розраховані не тільки на підставі фінансової звітності. Четвертий етап передбачає формування висновків за результатами аналізу та надання рекомендацій відповідним службам підприємства. Експрес-аналіз завершується висновком про доцільність чи необхідність більш глибокого та детального фінансового аналізу діяльності підприємства.

Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства

В багатьох фахових літературних джерелах поняття платоспроможності ототожнюється з поняттям ліквідності.

Ліквідність підприємства - це його здатність своєчасно погашати свої зобов'язання.

При аналізі ліквідності необхідно оцінити поточні суми ліквідних активів та майбутні зміни ліквідності. В загальному вигляді про зниження ліквідності підприємства буде свідчити факт перевищення відтоку готівки над її надходженням. Для оцінки ліквідності використовуються наступні коефіцієнти:

1) Коефіцієнт загальної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття). (ЗКП). Він показує здатність підприємства погасити свої поточні зобов'язання (ЯЗ) за рахунок всіх поточних активів (ПА) і розраховується за такою формулою:

Оптимальне значення цього показника знаходиться в інтервалі від 1 до 3.

2) Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжний коефіцієнт ліквідності), (КШЛ). Він показує в якій мірі всі поточні фінансові зобов'язання підприємства можуть покриватися за рахунок високоліквідних активів (включаючи готові засоби платежу) і розраховується за такою формулою:

де ГА - грошові активи, грн.;

ПФІ - поточні фінансові інвестиції, грн.;

ДЗ—дебіторська заборгованість, грн.

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КАЛ). Він показує наскільки поточні зобов'язання підприємства можуть бути покриті готовими засобами платежу на певну дату:

Нормативне значення цього показника визначається в межах від 0,2 до 1. 4) Розмір власного оборотного капіталу (ВОК) є одним із важливих показників оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства. Він розраховується за такою формулою:

де па - поточні активи, грн., ПП—поточні пасиви, грн.

Збільшення власного оборотного капіталу може свідчити про зростання ліквідності. Але зростання ВОК разом з тим може бути викликано збільшенням неліквідних запасів або зростанням простроченої дебіторської заборгованості. Зниження розміру ВОК свідчить про зниження ліквідності та зростання потреби в грошових коштах.

Платоспроможність підприємства характеризує здатність безперервно здійснювати платежі першочергової необхідності для забезпечення безперебійної діяльності. До складу системи показників оцінки платоспроможності можна віднести:

коефіцієнт співвідношення довгострокової заборгованості та акціонерного капіталу;

відношення надходжень готівки до довгострокової заборгованості;

відношення суми надходжень готівки і відсотків по кредиту до відсотків по кредиту;

відношення прибутку до сплати податків і відсотків до виплачених відсотків;

відношення суми готівки і постійних витрат до постійних витрат;

співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів;

коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Така система показників всебічно характеризує здатність підприємства здійснювати першочергові платежі, що дає змогу забезпечувати його ефективну діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >