< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна характеристика фермерського господарства

 • 1. Повна і скорочена назва фірми, код ЄДРОП.
 • 2. Дата реєстрації, номер реєстраційного свідоцтва, найменування органу, який зареєстрував фермерське господарство.
 • 3. Поштова і юридична адреса фермерського господарства: індекс, республіка, область тощо.
 • 4. Підпорядкованість фермерського господарства - вищий орган, код...
 • 5. Вид основної діяльності, код...
 • 6. Організаційно-правова форма.
 • 7. Форма власності, код... (частка держави у капіталі),%.
 • 8. Включено у державний реєстр України фермерів-монополістів:
  • - національний;
  • - місцевий.
 • 9. Банківські реквізити.
 • 10. Організаційна структура фермерського господарства, дочірні компанії.
 • 11. Адреса податкової інспекції, яка контролює фермерське господарство.
 • 12. П.І.П., телефони, факси адміністрації фермерського господарства.
 • 13. Характеристика менеджерів, які відповідають за результати роботи фермерського господарства (вік, освіта і кваліфікація, попередні три посади і місця роботи, строк роботи в кожній посаді, строк роботи у фермерському господарстві).

Короткі відомості по плану фінансового оздоровлення

 • 1. Строк реалізації плану.
 • 2. Сума необхідних фінансових засобів.
 • 3. Строк погашення державної фінансової допомоги.
 • 4. Фінансові результати реалізації плану (чистий поточна вартість, внутрішня норма рентабельності, дисконтний (динамічний) строк окупності проекту.
 • 5. Агент уряду, через якого здійснюється фінансування (назва, реквізити).

Аналіз фінансового стану фермерського господарства

Характеристика облікової політики фермерського господарства (способи ведення обліку, способи погашення вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, оцінка виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції, одержаний прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) у відповідності до Положення про бухгалтерський облік.

Зведена таблиця фінансових показників фермерського господарства, аналіз, висновки.

Заходи по відновленню платоспроможності і підтримці ефективності господарської діяльності фермерського господарства

Перелік заходів, аналіз, висновки.

Ринок і конкуренція

 • 1. Характеристика галузі і перспектива її розвитку (із виділенням основних груп споживачів).
 • 2. Ринки, на які націлений бізнес.
 • 3. Відмітні характеристики основних ринків і сегментів ринків.
 • 4. Розміри основних ринків.
 • 5. Проникнення на ринок.
 • 6. Орієнтири для цін і балансового прибутку.
 • 7. Засоби комунікації.
 • 8. Цикл закупівель потенційних споживачів.
 • 9. Найважливіші тенденції і очікувані зміни на основних ринках.
 • 10. Другорядні ринки та їх характеристика.
 • 11. Конкуренція:
  • - характеристика ферм у справі участі їх на товарному ринку;
  • - аналіз, висновки, законодавчі обмеження.

Діяльність фермерського господарства в сфері маркетингу

Стратегія маркетингу:

 • - стратегія проникнення на ринок;
 • - стратегія росту;
 • - канали розподілу;
 • - комунікації.

Стратегія здійснення продаж:

 • - характеристика і аналіз каналів збуту;
 • - обсяг збуту продукції по кожному каналу. Продукти і послуги:
 • - детальний опис продукту (послуги);
 • - життєвий цикл продукту;
 • - дослідження і розробки.

План фінансового оздоровлення націлений на відновлення платоспроможності і підтримку ефективної діяльності фермерського господарства з врахуванням надання державної фінансової допомоги для проведення санаційних заходів. Складається на строк не більше 18 місяців.

Структура і зміст внутріфірмового (виробничого) бізнес-плану фермерського господарства

У сучасних умовах одним із найважливіших інструментів планування є бізнес-план.

Традиційно він виступав інструментом малого і середнього бізнесу, який постійно потребує зовнішньої допомоги (партнера або інвестора, в т.ч. й держави) для реалізації проектів, які одинакам важко було осилити. Нині бізнес-плани, не втративши свого традиційного призначення, розробляються практично у всіх провідних зарубіжних компаніях на постійній основі. Вони виступають свого роду стрижнем всієї системи внутріфермерського планування. Бізнес-плани складають заводи і відділи, виробничі підрозділи і філіали. Бізнес-плани структурних підрозділів аналізуються і узагальнюються в бізнес-плани корпорацій.

Зростання ролі бізнес-плану у плануванні особливо чітко проявилося в останнє десятиріччя. Пов'язано це було із такими причинами:

 • 1. Зростання складнощів зовнішнього господарського середовища вимагало від компаній високого ступеню гнучкості в управлінні, вміння постійно прораховувати безліч варіантів управлінських рішень в комплексі, з врахуванням всіх факторів.
 • 2. Зросла роль стратегічного маркетингу, вміння знаходити і оцінювати можливі нові, перспективні напрями господарської діяльності. Але мало знайти перспективну можливість на ринку, потрібно ще й оцінити, чого вона коштує. Для цього потрібний бізнес-план.
 • 3. Розширилася самостійність виробничих підрозділів. В сучасних умовах побачити всі варіанти господарської діяльності можна лише на нижчому рівні, а оцінити їх привабливість з точки зору корпорації в цілому, проаналізувати з врахуванням інтересів власників капіталу можна на вищому рівні. Обособлення господарських структур при необхідності інтеграції рішень по частині інвестиційної політики і зробило бізнес-план настільки популярним інструментом планування бізнесу.

В Україні замість цілком обґрунтованої зміни функцій колишніх планово-економічних відділів, впровадженням у практику їх роботи розробку бізнес-планів - багато фермерського господарства пішли по шляху майже повної ліквідації функції господарського планування, нібито непотрібного і неможливого у непередбачуваних умовах ринку. І справа не в тім, що такий підхід сам по собі знижує ймовірність отримання оптимального управлінського рішення на випадок виникнення складної ситуації на ринку, оскільки із самого початку обмежується коло прорахованих і проаналізованих можливих варіантів дій, із яких прийдеться робити вибір. Куди серйозніше проблема визначення перспективних напрямків господарського розвитку фермерського господарства, пошуку ефективних шляхів розвитку і диверсифікації виробництва, відбору найбільш вигідних проектів з точки зору прикладення капіталу.

Бізнес-план - це план розвитку бізнесу на майбутній період, в якому сформульовані предмет, основні цілі, стратегії, напрямки і географічні регіон господарської діяльності, в якому визначені цінова політика, ємність і структура ринку, умови здійснення поставок і закупок, транспортування, страхування і переробки товарів, фактори, які впливають на ріст/зниження доходів і витрат по групах товарів і послуг, що є предметом діяльності фірми.

Бізнес-план завжди носить імовірнісний характер, передбачає можливість різних варіантів ділової поведінки фермерського господарства. В цьому його докорінна відміна від техніко-економічного обґрунтування, в якому існує достатньо жорстка взаємоув'язка з певною технологією, присутня проектно-кошторисна документація тощо. Бізнес-план - це план можливих дій фермерського господарства на ринку. Будь-яка інформація, представлена у бізнес-плані (господарська стратегія, формули розподілу прибутку, схеми роботи з постачальниками і підрядниками тощо), може стати предметом обговорення, подальшого аналізу.

Бізнес-план має завжди адресата. Ним може бути партнер, інвестор, органи державного управління, тому у будь-якому випадку у бізнес-плані повинні бути враховані інтереси того, кому він адресований.

Будь-яке підприємство розпочинає свою діяльність із складання бізнес-плану. Він необхідний: банкірам, інвесторам, менеджерам, підприємцям, так як дозволяє знизити ризик в досягненні поставленої мети, проводити цілеспрямовану стратегію і тактику у виробничо-фінансову діяльність у відповідності до вимог ринку.

Цілі, розробки бізнес-плану:

 • - здійснити планування господарської діяльності на ближчу і віддалену перспективу у відповідності до потреб ринку;
 • - визначити міру реальності намічених цілей;
 • - довести певному колу осіб доцільність реорганізації роботи фермерського господарства;
 • - переконати своїх співробітників у можливості досягнення кількісних і якісних показників;
 • - допомогти вирішити задачі, пов'язані з функціонуванням фермерського господарства;
 • - оцінити витрати при реалізації бізнес-плану і прибутковість проекту;
 • - проаналізувати матеріальні ресурси фермерського господарства у відповідності з планом, прорахувати ризики і передбачити труднощі, що мішають виконанню бізнес-плану.

Функції бізнес-плану:

 • - Планування для оцінки нових напрямків діяльності і контролю процесів у фермерському господарстві;
 • - Залучення грошових засобів - позик, кредитів, зовнішніх інвестицій;
 • - Залучення до реалізації планів компаній-партнерів, які мають капітал, технології, ресурси.

Бізнес-план складається найманими спеціалістами, при цьому інвестори проекту готують необхідні дані. На випадок іншого підходу бізнес-план розробляється ініціаторами проекту, одержуючи консультації у спеціалістів, зокрема у інвесторів.

Наймані спеціалісти розробляють фінансове забезпечення проекту і збут продукції.

Не слід думати, що бізнес-план необхідний лише крупним фермерським господарствам, які організують свою справу з розмахом. Як свідчить світова практика, він потрібний для всіх форм і видів підприємництва, і перш за все для того, щоб детально проаналізувати свої ідеї, провірити їх реалістичність і зменшити тим самим ризик невдач. Крім того, бізнес-план необхідний для подання тим, у кого підприємець збирається зайняти гроші або інше майно на реалізацію проекту, для підтвердження реалістичності задуманої справи і здатності повернути кредит, орендоване майно.

В залежності від конкретного характеру і умов майбутньої діяльності - обсягу виробництва і продаж, виду продукції (послуг), її новизни тощо - склад і структура бізнес-плану можуть суттєво розрізнятися, але змістова сторона повинна бути однією й тією ж. Як правило, бізнес-план складається із таких розділів: описання продукту (послуги), оцінка конкурентів, стратегія маркетингу, план виробництва, організаційний план і фінансовий план.

Бізнес-план починається з кінця, тобто з резюме. Воно, звичайно ж, повинно готуватися в самому кінці роботи, коли готові всі інші розділи і власник бізнесу разом із своїми співробітниками і зовнішніми консультантами досягли повної ясності у всіх аспектах проекту. Робота над резюме надзвичайно важлива, оскільки якщо воно не складе сприятливе враження на тих, до кого підприємець звертається за інвестиціями, то далі бізнес-план читати ніхто не буде.

Обсяг резюме не повинен складати більше 4-х сторінок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >