< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програма та організація навчальної діяльності студентів з курсу "педагогіка"

Інтегрований курс "Педагогіка" передбачає вивчення студентами його складових у такій послідовності, як: теорія педагогіки, основи педагогічної майстерності, методика виховної роботи, етнопедагогіка, історія педагогіки.

У першому розділі програми з теорії педагогіки передбачається розгляд теоретико-методологічних основ педагогічної науки, її понятійно-категоріального аспекту. З орієнтацією програми на підготовку творчого вчителя досить широко подається матеріал про методи науково-педагогічного дослідження.

Програма забезпечує більш ґрунтовне висвітлення тем про особистість учня, його розвиток, виховання, особистість учителя, його професіографічні характеристики й особливості педагогічної діяльності. Разом включає і принципи цілісного педагогічного процесу.

Другий розділ програми присвячено теорії виховання, важливе місце в цьому розділі займають проблеми про взаємодію педагогів і вихованців у педагогічному процесі, про співвідношення виховання і самовиховання, методи самовиховання, про виховання особистості, основи сімейного виховання. Внесено у зміст виховної тематики проблему статевого виховання школярів та педагогіки сексуального розвитку дітей.

Третій розділ програми присвячено висвітленню наукових основ дидактики. Дотримуючись традиційної структури викладу теорії освіти і навчання при складанні цього розділу програми, запропоновано розгляд теми про різні підходи до навчання, зокрема, особливості проблемно-пошукового, дослідницького, розвиваючого, модульного підходів до навчання. Програмою передбачається вивчення основ програмованого навчання.

Велика увага приділена вивченню й аналізу передового педагогічного досвіду учителів, вкладу в розвиток дидактики вчених України, зарубіжних країн.

Усі теми з школознавства розглядаються з позицій демократизації й гуманізації управління народною освітою і загальноосвітньою школою в умовах національної школи України.

Програмою рекомендується тематика семінарських та лабораторних занять. Вони проводяться в органічній єдності з викладанням лекційного курсу педагогіки.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Загальні основи педагогіки

ТЕМА 1.1. Народна педагогіка, етнопедагогіка та педагогіка як окрема наука. Предмет, основні категорії педагогіки, методи наукових досліджень.

ТЕМА 1.2. Особистість учнів, розвиток, виховання і формування особистості.

ТЕМА 1.3. Проблеми мети в педагогіці. Мета національного виховання.

ТЕМА 1.4. Учитель як організатор педагогічного процесу

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Теорія виховання

ТЕМА 2.1. Суть і зміст процесу виховання в національній школі. Закономірності та принципи виховання. Принципи національного виховання.

ТЕМА 2.2. Засоби, методи і прийоми виховання. Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей

ТЕМА 2.3. Формування світоглядних позицій і розумовий розвиток школярів. Соціальний розвиток особистості школяра.

ТЕМА 2.4. Особистість і колектив. Основи виховної роботи в дитячих громадських організаціях. Виховні функції класного організатора та соціального педагога.

ТЕМА 2.5. Духовний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання. Трудове та економічне виховання. Система профорієнтації.

ТЕМА 2.6. Виховання свідомої дисципліни. Основи правового виховання. Позакласне і позашкільне виховання і навчання.

ТЕМА2.7. Спільна виховна діяльність школи, сім'ї та громадськості.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Дидактика

ТЕМА 3.1. Предмет і основні категорії дидактики. Процес навчання, його структура. Різні підходи до навчання і їх характеристика.

ТЕМА 3.2. Закономірності та принципи навчання. Зміст освіти в національній школі.

ТЕМА3.3. Методи і засоби навчання. Форми організації навчання. Урок в сучасній школі. Контроль, оцінка та облік навчальних досягнень учнів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV

Школознавство

ТЕМА 4.1. Система освіти в Україні. Управління та керівництво школи.

ТЕМА 4.2. Методична робота в школі. Передовий педагогічний досвід.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >