< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Розглядаючи діяльність підприємства за 2003-2005 pp., перш за все, потрібно проаналізувати основні техніко-економічні показники, для того, щоб знати реальну картину розвитку підприємства та його подальші перспективи.

У науковій роботі будуть розглянуті наступні показники:

Собівартість реалізованої продукції — дані про собівартість реалізованої продукції взято зі Звіту про фінансові результати діяльності підприємства за 2003,2004,2005 pp., наведені в табл. 8.23.

Проаналізувавши даний показник, необхідно зазначити, що ми спостерігаємо тенденцію збільшення собівартості реалізованої продукції на протягом трьох років. У 2005 р. аналізований показник збільшився на 10762,2 тис. грн. (або на 1120,36 %) в порівнянні з 2003 р.; а в порівнянні з 2004 р. він збільшився на 1561,7 тис. грн. (або 15,37 %).

Причиною збільшення даного показника являється підвищення цін на паливо та електроенергію, збільшення витрат на оплату праці та ін.

Чистий прибуток підприємства представлений — дані про величину чистого прибутку підприємства взято зі Звіту про фінансові результати діяльності підприємства за 2003, 2004, 2005 pp., наведені в табл. 8.24.

Розглянувши дані, представлені в таблиці, можна говорити про те, що у 2003 і 2004 pp. підприємство отримувало збитки, а в 2005 р. — прибуток. У 2005 році даний показник (збиток) в порівнянні з 2003 р. зменшився на 95,2 тис. грн. (або 115,96 %), а в порівнянні з 2004 р. він зменшився на 623,2 тис. грн. (або на 102,15 %). Причиною такої ситуації є те, що дохід збільшився в 2005 р. на 24 % в порівняні з 2004 p., а собівартість збільшилася у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. тільки на 15 %.


Таблиця 8.23

Дані про собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2003-2005 pp.

Показник

Значений показника

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відносне відхилення,%

2003

2004

2005

2005 до 2004

2005 до 2003

2005до 2004

2005 до 2003

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

960,6

10161,1

11722,8

1561,7

10762,2

15,37

112036

Таблиця 8.24

Дані про чистий прибуток (збиток) за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

(82,1)

(610,1)

13,1

95,2

623,2

-115,96

-102,15

Таблиця 8.25

Дані про чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Чистий дохід, тис. грн.

1055,7

11829,9

14684,1

13628,4

2854,2

1290,93

24,13

• Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — дані взято зі Звіту про фінансові результати діяльності підприємства за 2003,2004,2005 роки, представлено в табл. 8.25

Проаналізувавши даний показник, необхідно зазначити, що протягом трьох років даний показник зростає. У 2005 р. виручка зросла на 13628,4 тис. грн. (або 1290,93 %) в порівнянні з 2003 р. та на 2854,2 тис. грн. (або 24,13 %) в порівняти з 2004 р. Основною причиною такого різкого підвищення аналізованого показника в 2004 р. в порівнянні з 2003 роком є повернення дочірнім підприємством хлібозаводу активів підприємства ВАТ "Підприємство хлібозавод" з операційної оренди. Крім того, причиною зростання виручки від реалізації є те, що розширились ринки збуту та збільшилися обсяги виробництва продукції даного підприємства.

Середньорічна залишкова вартість основних засобів розраховується наступним чином: до залишкової вартості основних засобів на початок року додається залишкова вартість основних засобів на кінець року і потім це відношення ділиться на два. Дані цього показника представлені в табл. 8.26

Розглянувши дані, представлені в таблиці, можна говорити про те, що протягом трьох років середньорічна вартість основних засобів зростала. У 2005 р. вона зросла на 10,8 тис. грн. (або 0,28 %) в порівнянні з 2003 р. та на 74,7 тис. грн. (або 1,997 %) в порівнянні з 2004 р.

Причиною зростання даного показника є те, що підприємство протягом цих років придбало деякі види основних засобів (комп'ютери, обладнання, офісне обладнання).

• Середньорічна вартість оборотних засобів розраховується як середня величина від додавання вартості оборотних активів на початок року, вартості оборотних активів на кінець року та витрат майбутніх періодів на початок і на кінець року Дані цього показника представлені в табл. 8.27

Таблиця 8.26

Дані про середньорічну залишкову вартість основних засобів

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення, тис. гри.

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005до 2003

2005 до 2004

Середньорічна залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

3803,8

3739,9

3814,6

10,8 ,

74,7

0,28

1,997

Таблиця 8.27

Лані про середньорічну вартість оборотних засобів

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

605

822,35

2264,2

1659,2

1441,85

274,25

175,33


Таблиця 8.28

Дані про середньорічну вартість готової продукції за 2003-2005pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Середньорічна вартість готової продукції, тис. гри.

1,1

0,9

2,25

1,15

1,35

104,55

150

Проаналізувавши даний показник, необхідно зазначити, що ми спостерігаємо тенденцію зростання. У 2005 р. середньорічна вартість оборотних засобів збільшилась у порівнянні з 2003 р. на 1659,2 тис. грн. (або 274,25 %), а в порівнянні з 2004 р. — на 1441,85 тис. грн. (або 175,33 %). Основною причиною такого різкого підвищення аналізованого показника в 2004 р. в порівнянні з 2003 p. е повернення дочірнім підприємством хлібозаводу активів підприємства ВАТ "Підприємство хлібозавод" з операційної оренди. Причина збільшення середньорічної вартості оборотних засобів у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. є збільшення обсягу виробництва продукції підприємством, що пов'язане зі збільшенням потреби у виробничих запасах та з підвищенням дебіторської заборгованості.

• Середньорічна вартість готової продукції розраховується як середня величина від вартості готової продукції на початок та кінець року. Дані цього показника представлені в табл. 8.28

Розглянувши дані, представлені в таблиці, можна говорити про зменшення готової продукції в 2004 року в порівнянні з початком 2003 року на 200 грн. А в 2005 року в порівнянні з 2003 І 2004 роками спостерігається тенденція зростання. У 2005 р. середньорічна вартість готової продукції зросла у порівнянні з 2003 р. на 1,15 тис. грн.(або 104,55 %), а в порівнянні з 2004 р. — на 1,35 тис. грн. (або 150 %). Причиною збільшення даного показника у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. є розширення ринків збуту та збільшення обсягу виробництва продукції даного підприємства.

• Коефіцієнт оберненості оборотних засобів розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції та середньорічної вартості оборотних засобів. Дані цього показника представлені в табл. 8.29

Даний показник показує кількість обертів оборотних засобів за аналізований період. Чим він більший, тим краще використовуються оборотні засоби на підприємстві. Розглянувши дані, представлені в таблиці, зазначимо, що у 2004 р. коефіцієнт оберненості оборотних засобів зростає в порівнянні з 2003 р. на 12,75 обертів, що говорить про раціональне використання оборотних засобів. А в 2005 р. даний показник збільшився в порівнянні з 2003 р. на 4,74 тис. гри. (або 270,96 %), а в порівнянні з 2004 р. — зменшився на 7,96 тис. грн. (або 55,07 %).

Таблиця 8.29

Дані про коефіцієнт оберненості оборотних засобів за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення, оборотів

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Коефіцієнт оберненості оборотних засобів, обороти

1,75

14,45

6,49

4,74

-7,96

270,86

-55,07

Така тенденція пояснюється тим, що у 2004 р. ми спостерігаємо різке зростання виручки майже 11 разів в порівнянні з 2003 роком, а так як коефіцієнт оберненості оборотних засобів прямо пропорційний виручці, то й він збільшується. А зменшення даного показника у 2005 р. спричинило збільшення вартості оборотних засобів у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. майже у 2 рази, оскільки даний показник є обернено пропорційним коефіцієнту оберненості оборотних засобів.

• Коефіцієнт завантаження оборотних засобів розраховується як відношення середньорічної вартості оборотних засобів до чистої виручки від реалізації продукції або обернена величина до коефіцієнту оберненості оборотних засобів. Дані цього показника представлені в табл. 8.30

Так як, даний показник характеризує участь оборотних засобів в кожній гривні реалізованої продукції, то він є обернено пропорційним до коефіцієнта оберненості оборотних засобів. Чим менше оборотних засобів приходиться на 1 грн. виручки, тим краще вони використовуються. У 2004 р. коефіцієнт завантаження оборотних засобів є найменшим, а в 2005 р. він знову починає зростати в порівнянні з 2004 р. на 0,085 обертів (або 123,19 %). У 2005 р. коефіцієнт завантаження в порівнянні з 2003 р. зменшився на 0,416 обертів (або на 72,98 %).

Таблиця 8.30

Дані про коефіцієнт завантаження оборотних засобів за 2003-2005pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення, оборотів

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005до 2004

2005до 2003

2005 до 2004

Коефіцієнт завантаження

оборотних засобів, обороти

0,57

0,069

0,154

-0,416

0,085

- 72,98

123,2

Така тенденція пояснюється тим, що у 2004 р. ми спостерігаємо різке зростання виручки майже 11 разів в порівнянні з 2003 р., а так як коефіцієнт завантаження оборотних засобів обернено пропорційний виручці, то й він різко зменшується. А збільшення даного показника у 2005 р. спричинило збільшення вартості оборотних засобів у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. майже у 2 рази; оскільки даний показник є прямо пропорційним коефіцієнту завантаження оборотних засобів.

Тривалість обороту оборотних засобів розраховується як частка від ділення 360 на коефіцієнт оберненості оборотних засобів Дані цього показника представлені в табл. 8.31.

Даний показник показує час, за який оборотні засоби здійснять 1 оберт, чим він менший, тим краще використовуються оборотні засоби. У2005 р. тривалість обороту оборотних засобів зменшилася у порівнянні з 2003 р. на 150 днів (або 72,82 %), а в порівнянні з 2004 р. зросла — на 31 день (або 124%), що говорить про погіршення використання оборотних засобів на підприємстві у 2005 p.. Це пояснюється тим, що тривалість обороту оборотних засобів обернено пропорційна коефіцієнту оборотності оборотних засобів, тобто чим менший коефіцієнт оберненості (1,75 обертів у 2003 p.), тим більша тривалість обороту оборотних засобів (206 днів у 2003 р.) і навпаки, чим більший коефіцієнт оберненості (14,45 обертів у 2004 р.), тим менша тривалість обороту оборотних засобів (25 днів у 2004 p.).


Таблиця 8.31

Дані про тривалість обороту оборотних засобів за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Тривалість обороту оборотних засобів, днів

206

25

56

-150

31

-72,82

124

Даний показник показує час, за який оборотні засоби здійснять 1 оберт, чим він менший, тим краще використовуються оборотні засоби. У 2005 р. тривалість обороту оборотних засобів зменшилася у порівнянні з 2003 р. на 150 днів (або 72,82 %), а в порівнянні з 2004 р. зросла — на 31 день (або 124%), що говорить про погіршення використання оборотних засобів на підприємстві у 2005 p.. Це пояснюється тим, що тривалість обороту оборотних засобів обернено пропорційна коефіцієнту оборотності оборотних засобів, тобто чим менший коефіцієнт оберненості (1,75 обертів у 2003 р.), тим більша тривалість обороту оборотних засобів (206 днів у 2003 р.) і навпаки, чим більший коефіцієнт оберненості (14,45 обертів у 2004 p.), тим менша тривалість обороту оборотних засобів (25 днів у 2004 p.).

• Середньооблікова чисельність представлена в табл. 8.32 Дані про середньооблікову чисельність працівників взято зі звіту про працю.

На підприємстві спостерігається тенденція зростання працівників протягом трьох років.

У 2005 р. аналізований показник збільшився на 157 чол. (або на 448,57 %) в порівнянні з 2003 р.; а в порівнянні з 2004 р. він збільшився на 7 чол. (або 3,78 %). Причиною збільшення даного показника у 2005 та у 2004 pp. є потреба у робочій силі, оскільки хлібозавод у 2004 р. планував розширити ринки збуту та збільшити обсяг виробництва продукції, а у 2005 р. плани почали втілюватися в життя.

Таблиця 8.32

Дані про середньооблікову кількість штатних працівників за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення,%

2003

2004

2005

  • 2005 до
  • 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

35

185

192

157

7

448,57

3,78

• Продуктивність праці розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до середньооблікової чисельності працівників. Дані цього показника представлені в табл. 8.33.

Даний показник зростає протягом трьох років, які аналізуємо. У 2005 р. він збільшився на 46,32 грн./чол. (або 153,58 %) в порівнянні з 2003 роком, а в порівнянні з 2004 р. — на 12,53 грн./чол. (або 19,59 %). Причиною збільшення даного показника є різке збільшення доходу підприємства у 2004 та 2005 pp. в порівнянні з 2003 p., оскільки продуктивність праці прямо пропорційна доходу підприємства.

• Розмір фонду оплати праці (витрати на оплату праці) представлений в табл. 8.34.

У 2005 р. показник збільшився у порівнянні з 2003 р. на 1323,8 тис. грн. (766,09 %), а в порівнянні з 2004 р. — на 475,6 тис. грн. (46,58 %), що пояснюється збільшенням кількості штатних працівників та збільшенням розміру заробітної плати.

Таблиця 8.33

Дані про продуктивність праці штатних працівників за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Продуктивність праці штатних працівників, тис. грн./чол.

30,16

63,95

76,48

46,32

12,53

153,58

19,59

Таблиця 8.34

Дані про розмір фонду оплати праці штатних працівників за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005до 2003

2005 до 2004

Розмір фонду оплати праці (витрати неоплату праці) штат, працівників, тис. грн.

172,8

1021

1496,6

1323,8

475,6

766,09

46,58

• Фондовіддача показує, скільки приходиться продукції на одиницю вартості основних виробничих фондів, які використовуються для її виробництва та реалізації. Розраховується як відношення чистого доходу (виручки) до середньорічної залишкової вартості основних засобів. Дані цього показника представлені в табл. 8.35.

Даний показник збільшується протягом трьох років: у 2005 р. вія збільшився на 3,47 грн./грн. (або 1275%) в порівнянні з 2003 роком, а в порівнянні з 2004 р. — на 0,69 грн./грн. (або 21,84 %), що свідчить про покращення використання основних засобів. В результаті зростання доходу підприємства фондовіддача збільшується в більшій мірі, ніж зростає вартість основних засобів.

Фондовіддача є прямо пропорційною отриманому доходу та обернено пропорційною середньорічній вартості.

• Фондомісткість показує, скільки приходиться вартості основних виробничих фондів, які використовуються на виробництво і реалізацію продукції, на одиницю вартості виробленої та реалізованої продукції. Він розраховується як відношення середньорічної залишкової вартості основних засобів до чистого доходу (виручки) або це обернена величина до фондовіддачі. Дані цього показника представлені в табл. 8.36.

Показники фондовіддачі і фондомісткості є оберненими один до одного, тому між ними існує обернено пропорційна залежність: якщо збільшується один показник, то зменшується інший, і навпаки. Тому даний показник зменшується протягом трьох років. У 2005 р. він зменшився на 3,1 грн./грн. (або 92,7 %) в порівнянні з 2003 роком, а в порівнянні з 2004 р. — на 0,06 грн./грн. (або 18,75 %), що свідчить про покрашення використання основних засобів.

• Фондоозброєність показує: яка величина основних виробничих фондів приходиться на одного середньооблікового робітника підприємства, розраховується як частка від ділення середньорічної залишкової вартості основних засобів до середньооблікової чисельності. Дані цього показника представлені в табл. 8.37.

Даний показник має тенденцію зменшення: у 2005 р. він зменшився на 88,81 грн./чол. (або 81,72 %) в порівнянні з 2003 роком, а в порівнянні з 2004 р. — на 0,35 грн./чол. (або 1,73 %), оскільки вартість основних засобів, яка є прямо пропорційна фондоозброєності, збільшується у 2005 р. в меншій мірі, ніж середньооблікова чисельність працівників у 2005 р. в порівнянні з 2004 р.

Таблиця 8.35

Дані про фондовіддачу підприємства за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005до 2004

Фондовіддача, грн./грн.

0,28

3,16

3,85

3,57

0,69

1275

21,84

Таблиця 8.36

Дані про фондомісткість підприємства за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Фондомісткість, грн./грн.

3,57

0,32

0,26

-3,31

-0,06

-92,7

-18,75

Таблиця 8.37

Дані про фондоозброєність підприємства за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005 до 2004

2005до 2003

2005 до 2004

Фондоозброєність грн./чол.

108,68

20,22

19,87

-88,81

-0,35

-81,72

-1,73

• Валовий прибуток представлений в табл. 8.38.

Розглянувши дані, представлені в таблиці, спостерігаємо тенденцію збільшення даного показника протягом трьох років. У 2005 р. прибуток збільшився в порівнянні з 2003 р. на 2866,2 тис. грн. (або на 3013,88 %), а в порівнянні з 2004 р. — на 1272,5 тис. грн. (або на 76,25 %).


Таблиця 8.38

Дані про валовий прибуток за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005до 2003

2005до 2004

2005 до 2003

2005до 2004

Валовий

прибуток, тис. грн.

95,1

1668,8

2961,3

2866,2

1272,5

3013,88

76,25

Таблиця 8.39

Дані про середньомісячну заробітну плату працівників підприємства за 2003-2005pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005до 2003

2005до 2004

2005до 2003

2005до 2004

Середньомісячна заробітна плата, грн.

414,43

459,9

649,57

235,14

189,67

56,74

41,24

Дані про середньомісячну заробітну плату наведені в табл. 8.39.

У 2005 р. середньомісячна заробітна плата зросла на 235,14 грн. (або 56,74 %) в порівнянні з 2003 роком, а в порівнянні з 2004 роком — на 189,57 грн. (або 41,24 %). Дані зміни пов'язані, в першу чергу, з економічною та соціальною політикою країни (підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у зв'язку з підвищенням цін на життєво необхідні продукти споживання та ін.), а також з фінансовим становищем підприємства.

Таблиця 8.40

Дані про рентабельність виробництва за 2003-2005 рр

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

2003

2004

2005

2005 до 2003

2005до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Рентабельність виробництва, %

-1,86

-13,37

0,22

2,08

13,59

-111,83

-101,65

• Рентабельність виробництва розраховується як частка від ділення чистого прибутку до суми середньорічної залишкової вартості основних засобів та середньорічної вартості оборотних засобів. Дані цього показника представлені в табл. 8.40.

У 2005 р. рентабельність виробництва збільшилася на 2,08 (або 111,83 %) в порівнянні з 2003 роком, а в порівнянні з 2004 р. — на 13,59 (101,65 %). Це пояснюється тим, що у 2005 р. підприємство отримало прибуток, а в 2003 та 2004 роках отримувало збитки.

• Рентабельність продукції розраховується як часткове від ділення чистого прибутку до собівартість реалізованої продукції.

Дані цього показника представлені в табл. 8.41.

У 2005 р. рентабельність продукції збільшилася в порівнянні з 2003 р. на 8,66 (101,29 %), а в порівнянні з 2004 р. на 6,11 (101,83%). Причиною є те, що у 2005 р. підприємство отримало прибуток, а в 2003 та 2004 роках отримувало збитки.

• Рентабельність продажу розраховується як частка від ділення чистого прибутку та чистого доходу від реалізації продукції.

Дані цього показника представлені в табл. 8.42.

У 2005 р. рентабельність продажу збільшилася у порівнянні з 2003 р. на 7,869 (або на 101,14,%), а в порівнянні з 2004 р. на 5,249 (або на 101,73 %). Це пояснюється тим, що у 2005 р. підприємство отримало прибуток, а протягом 2003-2004 pp. отримувало збитки.

Таблиця 8.41

Дані про рентабельність продукції за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005до 2003

2005до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Рентабельність продукції, %

-8,55

-6

0,11

8,66

6,11

-101,29

-101,83

Таблиця 8.42

Дані про рентабельність продажу підприємства за 2003-2005 pp.

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2003

2004

2005

2005до 2003

2005 до 2004

2005 до 2003

2005 до 2004

Рентабельність продажу, %

-7,78

-5,16

0,089

7,869

5,249

-101,14

-101,73

Аналізуючи дані про рентабельність, можна сказати, що підприємство протягом двох років отримувало збитки, тому і рентабельність була від'ємна, а коли у 2005 р. хлібозавод отримав прибуток, то рентабельність стала додатною, що свідчить про позитивну ситуацію, яка склалася на аналізованому підприємстві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >