< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підготовка документів на персонал

До документів на персонал належать:

 • — заяви про прийняття на роботу, переміщення, звільнен­ня і з інших кадрових питань;
 • — контракти з найму працівників;
 • — характеристики;
 • — накази на особовий склад та ін.

Заява

Письмова заява про прийняття на роботу складається в довільній формі. Проте в ній мають бути такі реквізити:

 • — найменування організації, посада, прізвище й ініціали посадової особи, яка має право прийняття на роботу;
 • — відомості про заявника (прізвище, ім'я, по батькові і до­машня адреса);
 • — назва документа;
 • — зміст прохання;
 • — перелік додатків (у разі необхідності) із зазначенням кількості сторінок;
 • — дата впорядкування заяви;
 • — підпис заявника.

За аналогічною схемою складаються й інші заяви з кадро­вих питань, однак вони мають певні особливості при написан­ні деяких реквізитів:

 • — при адресуванні їх тій організації, в якій працює заяв­ник, не вказується його домашня адреса, а пишуться його по­сада і місце роботи (структурний підрозділ);
 • — у тексті заяви, як правило, формулюється прохання і да­ється його обґрунтування (доказ).

Зразки заяв подано в дод. 9.

Контракт

У контракті передбачаються:

 • — обсяги пропонованої роботи й вимоги до якості і термінів її виконання;
 • — права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
 • — умови оплати й організації праці;
 • — підстави для його припинення або розірвання;
 • — соціально-побутові й інші умови, необхідні для вико­нання зобов'язань, узятих на себе сторонами, з урахуванням специфіки роботи, фахових особливостей і фінансових мож­ливостей підприємства, установи, організації або роботодав­ця. Розміри виплат, передбачені контрактом, не можуть уста­новлюватися менше, ніж це визначено чинним законодавс­твом, угодами й колективним договором.

У контракті можуть також визначатися умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсум­ками роботи за рік або інший період, участі в прибутку під­приємства.

Може бути передбачено також додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за ра­хунок коштів роботодавця. Якщо умовами контракту перед­бачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, то встановлюються гарантії та компенсації такого переїзду, умо­ви забезпечення працівника (а в разі потреби — і членів його сім'ї) житловою площею або оплати витрат на наймання жит­лового приміщення чи користування готелем. У контракті визначаються режими робочого часу і часу відпочинку пра­цівника.

Якщо для службових поїздок працівник буде використову­вати власний автомобіль, то передбачаються умови виплати відповідної компенсації. Контрактом має бути передбачено зобов'язання роботодавця щодо виплати компенсації мораль­ного і матеріального збитку, завданого працівникові у разі до­строкового розірвання контракту:

 • — працівником — з причин невиконання або неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрак­том;
 • — роботодавцем — на підставах, передбачених чинним за­конодавством і контрактом.

Контрактом також можуть встановлюватись додаткові га­рантії на випадок його дострокового припинення з незалеж­них від працівника причин.

Контрактом не можна:

 • — змінювати порядок розгляду індивідуальних трудових спорів;
 • — вводити щодо працівника повну матеріальну відпові­дальність (крім випадків, передбачених ст. 134 КЗпП Укра­їни).

Типову форму контракту з працівником затверджено нака­зом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23 зі змінами й доповненнями (див. дод. 10).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >