< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Участь у пайовому інвестиційному фонді та наглядова рада

Учасником пайового інвестиційного фонду є юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього фонду.

Прийняття пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти. Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.

Учасники пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених законодавством.

Учасники пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати наглядову раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.

У разі якщо у пайовому інвестиційному фонді наглядову раду не створено, рішення, які відносяться до компетенції наглядової ради, приймаються уповноваженим органом компанії з управління активами такого фонду

Наглядова рада пайового інвестиційного фонду утворюється з числа учасників. Інші особи можуть бути обраними до складу наглядової ради пайового інвестиційного фонду у порядку, встановленому регламентом фонду. Учасник має право бути обраним до складу наглядової ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів.

Рішення наглядової ради пайового інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.

До компетенції наглядової ради пайового інвестиційного фонду належить:

 • - обрання голови наглядової ради;
 • - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;
 • - затвердження змін до регламенту фонду.

Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів

Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється Законом України Про інститути спільного інвестування та нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом публічного (відкритого) або приватного (закритого) розміщення. Емісія компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, не допускається.

Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.

Заміна компанії з управління активами та ліквідація пайового інвестиційного фонду

Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому ДКЦП та ФР порядку в разі:

 • - якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30%;
 • - якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20%;
 • - анулювання ДКЦП та ФР виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;
 • - ліквідації компанії з управління активами.

Пайовий інвестиційний фонд припиняється у разі його ліквідації в порядку, встановленому ДКЦП та ФР. Злиття та приєднання здійснюється у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, за умови згоди всіх учасників. Злиття та приєднання пайових інвестиційних фондів допускається стосовно ІСІ одного типу та виду. Поділ, виділ та перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється.

Після закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду повинна прийняти рішення про ліквідацію такого фонду.

Ліквідація строкового пайового інвестиційного фонду до закінчення строку, встановленого його регламентом, є можливою за умови згоди всіх учасників такого фонду.

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням ДКЦП та ФР у випадку:

 • - винесення ДКЦП та ФР рішення про неможливість заміни компанії з управління активами;
 • - анулювання ліцензії, виданої зберігачу пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності, та неукладення компанією з управління активами протягом 30 робочих днів договору з іншим зберігачем;
 • - закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.

З моменту прийняття ДКЦП та ФР рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду розміщення інвестиційних сертифікатів забороняється.

Ліквідація пайового інвестиційного фонду та розрахунки з учасниками здійснюються в порядку, визначеному ДКЦП та ФР.

Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені ДКЦП та ФР.

У разі приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів та письмової згоди всіх учасників фонду, розрахунок може здійснюватися грошовими коштами та іншими активами в порядку, погодженому учасниками фонду. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються наступним чином:

 • - у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду (крім закритих пайових інвестиційних фондів);
 • - у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
 • - у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;
 • - у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

Після закінчення розрахунків в установленому порядку компанія з управління активами подає ДКЦП та ФР документи на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим як ІСІ після його вилучення з реєстру ІСІ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >