< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чим визначається характер команди?

Залежно від ступеня згуртованості членів виділяються три різновиди групи:

Звичайна група — це співтовариство індивідів, які регулярно взаємодіють, виконуючи єдині завдання, мають схожі інтереси.

Робоча група — невелике співтовариство індивідів (від 3 до 25 чоловік), які усвідомлюють, взаємодіють і відчувають один одного як ціле; члени такої групи характеризуються високим ступенем взаємозалежності і взаємної відповідальності за результат спільної діяльності.

Команда — це особливий вид невеликої групи, яка характеризується наявністю спеціальних рис, що визначають ефективність її діяльності.

Команда виявляється більш сильною і має більший потенціал, ніж робоча група; команда вимагає більшого внеску від всіх членів для реалізації цього потенціалу.

Доцільність командної діяльності обумовлюється:

по-перше, високою потребою в координації і інновації;

по-друге, вимогами сформованості різних навичок, експертиз, думок для виконання завдань;

по-третє, потенційною зацікавленістю членів колективу у встановленні і підтримці етичних зобов'язань відносно один одного.

В команді різні компоненти роботи чітко взаємозв'язані і взаємозалежні, серед членів групи встановлюється певна взаємодовіра, а керівник організації виявляє схильність до демократичного стилю лідерства, розуміє важливість делегування повноважень.

Характер команди визначається:

по-перше, ціллю командної діяльності (як правило, це — розвиток системи, продукту або якості);

по-друге, тривалістю функціонування команди;

по-третє, членством в команді, яке може бути функціональним (кожний член команди виконує чітко певні функції, не вторгаючись в сферу діяльності колег) або перехресним (всі члени команди взаємно доповнюють один одного з метою ефективного досягнення ЦІЛІ).

Відмітною характеристикою команди є зростання взаємо залежностей при збереженні відмінностей між її членами. Саме ці дві риси створюють декілька значущих умов ефективної діяльності команди:

вимога функціональної ідентифікації, оскільки кожний член команди відчуває суперечність між своєю індивідуальною функціональною ідентифікацією і ідентифікацією себе як члена функціо- анальної команди;

вимога управління взаємною залежністю;

вимога управління в умовах існування відмінностей, у тому числі відмінностей в силі між членами команди;

вимога управління ступенем закритості команди від стороннього впливу;

вимога своєчасної діагностики появи суперечності в думках, в індивідуальному сприйнятті подій, неспівпадання інтересів членів команди і конструктивного розв'язання конфліктів;

вимога створення умов для постійної комунікації членів групи.Команда чинить сильний вплив на організаційну діяльність і організаційну культуру, що створює ряд організаційних переваг, а саме:

організаційна комунікативна мережа стає більш ефективною і відкритою, забезпечуючи всім співробітникам доступ до інформації, що визначає якість роботи;

формування і діяльність команд, особливо багатофункціональних, приводить до налаштовування більш міцних зв'язків між зовнішніми і внутрішніми структурами, зацікавленими в результативній роботі організації;

для членів команди є характерним більш широке усвідомлення їх власної місії і вони найгостріше відчувають відповідальність за кінцевий результат організаційної роботи;

командна робота заснована на колективних принципах ухвалення управлінських рішень і командної відповідальності за кінцевий результат організаційної роботи;

члени команди дістають додаткові можливості розвитку своїх професійних навичок, надаючи один одному допомогу і взаємну підтримку, а також освоюючи нові функції і ролі;

команди встановлюють і підтримують більш справедливу систему стимулювання і заохочення результативної діяльності;

особливості командної діяльності визначають важливе значення організаційних і командних цінностей як чинника поведінки членів команди;

удосконалення якості роботи в команді є повсякденним завданням всіх і кожного її члена окремо, що сприяє результативній діяльності.

Отже, можна виділити наступні сильні сторони командної роботи: підвищення якості роботи; створення умов для високої конкурентоспроможності; розвиток інноваційної атмосфери; розширення можливостей збору багатопланової інформації; широкий набір альтернативних рішень; швидке прийняття рішень; зниження рівня ієрархії; розвиток відчуття задоволеності результатами праці.

В той же час, разом з перевагами, командна робота має і слабкі сторони:

складність управління;

складність оцінки;

складність надання підтримки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >