< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні запитання

 • 1. Суть, особливості та завдання актуарних розрахунків.
 • 2. Основи побудови тарифів з майнового страхування. Тарифна політика страховика в майновому страхуванні.
 • 3. Склад і структура тарифної ставки та методика її розрахунку.
 • 4. Особливості побудови тарифів і резерву внесків зі страхування життя і від нещасних випадків.
 • 5. Розрахунок доходу при довгострокових фінансових операціях.
 • 6. Показники актуарних розрахунків, які характеризують фінансову стійкість страхових операцій.
 • 7. Страхова статистика. Таблиці смертності та середньої тривалості життя як основа для побудови тарифних ставок.
 • 8. Поняття страхової ренти та страхових ануїтетів.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Систематизуйте визначення сутності актуарних розрахунків у страхуванні, що трапляються в літературних джерелах.
 • 2. Опишіть роль актуарних розрахунків у забезпеченні розвитку страхування.
 • 3. Наведіть зразок таблиці смертності та таблиці комутаційних чисел.
 • 4. Опишіть методику розрахунку страхових ануїтетів.
 • 5. Розробіть класифікацію чинників, які впливають на розмір тарифної ставки в страхуванні майна і в страхуванні життя та оформіть її у вигляді таблиці чи рисунка.
 • 6. Проведіть порівняльний аналіз закордонної практики (досвіду) актуарних розрахунків у страхуванні.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 2774-IV від 7 липня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — № 35.
 • 4. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Xs 3519 від 8 лютого 2005 р. // www.rada gov.ua
 • 5. Методика визначення звичайної ціни страхового тарифу, затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України М° 3259 від ЗО грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 6. Положення про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене Розпорядженням Держфінпослуг Лг2 3099 від 16 грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 7. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
 • 8. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 9. Базилевич В. Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 10. Вовчак О.Д., Завійська О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. — Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
 • 11. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 12. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 13. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. — К.: КДТЕУ, 2001. — 400 с.
 • 14. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 • 15. Страхування: Теорія та практика: Навч.-метод, посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временно та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — X.: Бурун Книга, 2004. — 376 с.
 • 16. Фалин Г, И., Фалин А. И. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. — М.: Изд-во МГУ, 1994.
 • 17. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: Страховой полис; ЮНИТИ, 1997. — 311 с.
 • 18. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Тернопіль: Джура, 2004. — 280 с.
 • 19. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика: Учеб. пособ. для вузов. — М.: ЮНИТИ; ДАНА, 2001. - 199 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >