< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

У формі щодо розкриття елементів фінансової звітності "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"" відображається дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не належить до виконання кошторису, а саме:

 • - заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • - розрахунки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • - за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів;
 • - розрахунки за депозитними операціями;
 • - заборгованість за відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валютах, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади;
 • - довгострокові зобов'язання;
 • - короткострокові позики;
 • - поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
 • - короткострокові векселі видані, отримані (за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення);
 • - заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету;
 • - розрахунки з депонентами;
 • - інша заборгованість, що не належить до виконання кошторису і не включається до форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У річній формі розкриття фінансової звітності, у разі наявності, наводиться сума заборгованості за зобов'язаннями, взятими протягом поточного року без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету.

Методика складання форм розкриття елементів бюджетної звітності

Порядок заповнення форм, в яких розкриваються елементи бюджетної звітності відображено в табл. 1.42

Таблиця 1.42. Характеристика заповнення інших форм, в яких розкриваються елементи бюджетної звітності

Показники

Характеристика

1

2

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я в органах Казначейства. Установи банків надають такі довідки за встановленими ними формами. Дані довідок розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою № 1 "Баланс". У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається

Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України

складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я. Дані довідки розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним форми № 1 "Баланс". У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

складається розпорядниками бюджетних коштів за даними довідок про підтвердження залишків, завірених органами Казначейства та/або установами банків. Дані реєстру повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою № 1 "Баланс".

У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, такий реєстр не подається.

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня

цей реєстр додається до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, і складається за даними згідно з Реєстром про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Казначейства, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

зазначаються залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я розпорядників бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

зазначаються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів, які мають відповідно до нормативно-правових актів відкриті на своє ім'я інші поточні рахунки в установах банків

Довідка про депозитні операції

відображаються депозитні операції, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів (залишки на рахунках тощо) із зазначенням нормативно-правового акта, на підставі якого проводяться такі операції

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

наводиться інформація про сплату до бюджету штрафів, накладених на розпорядників бюджетних коштів контролюючими органами. У довідці зазначаються: найменування контролюючого органу, сума сплаченого штрафу, підстава для його накладення та винні особи. Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів (крім зведеної фінансової та бюджетної звітності)

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду, яка наведена у "Звіті про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м), та вжиті заходи щодо її стягнення

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду.

Ця довідка складається за відповідними даними "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) за загальним фондом

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів

складається головними розпорядниками, які визначили виконавцями бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів, та додається до зведеної фінансової та бюджетної звітності цими головними розпорядниками

Довідка про використання іноземних грантів

наводиться інформація про використання розпорядниками бюджетних коштів грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів за звітний період.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

складається розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами.

За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення та підстави для проведення попередньої оплати.

У складі зведеної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників довідка подається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

за наявності, наводиться детальна інформація про кредиторську заборгованість, яка склалася у розпорядників бюджетних коштів на кінець 2010 року за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними.

У довідці зазначаються: найменування кредитора, реквізити документів, що підтверджують наявність заборгованості, та причини її виникнення і зменшення.

Сума цієї заборгованості може лише зменшуватись відповідно до законодавства

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20 рік між адміністративно-територіальними одиницями

складається головними розпорядниками, яким відповідно до закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

"Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)" складається розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовували протягом звітного періоду (року) обсяги власних надходжень, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Наводиться інформація в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ (надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

Заповнення окремих граф Довідки про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) здійснюється у порядку, відображеному у табл. 1.43.

Таблиця 1.43. Характеристика заповнення Довідки про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Власні надходження, затверджено на звітний рік

3

зазначаються власні надходження бюджетних установ, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

Власні надходження, фактично надійшло

4

у рядку "Доходи" зазначається сума фактичних надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності за звітний період (рік)

Власні надходження, понадпланові надходження

5

зазначається сума понадпланових обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). У разі відсутності таких надходжень в зазначеній графі проставляється нуль

Спрямовано понадпланових надходжень, разом

6

відображається загальна сума касових видатків, проведених за рахунок понадпланових надходжень, спрямованих на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших заходів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка не перевищує суми, зазначеної в графі 5

Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього

7

із загальної суми касових видатків наводиться сума, спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на оплату праці, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Зазначені суми відображаються окремо за заборгованістю загального та спеціального фондів кошторису у графах 8 та 9 відповідно

Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи,усього

10

із загальної суми спрямованих понадпланових надходжень наводиться сума проведених касових видатків за іншими заходами, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходами, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Зазначені суми відображаються окремо за видатками загального та спеціального фондів кошторису у графах 11 та 12 відповідно

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >