< Попер   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. — М., 1975.
 • 2. Андреев Л.Г. Импрессионизм. — М., 1980.
 • 3. Белый А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
 • 4. Бовсунівська Т.Ф. Феномен українського романтизму. — К., 1997.
 • 5. Борее Ю.Б. Художественные направления в искусстве XX века. Борьба реализма и модернизма. — К., 1986.
 • 6. Борее Ю.Б. Эстетика. — М., 1988.
 • 7. Боротьба нового і старого чи витіснення національного? (Постмодернізм — український варіант сьогодні й завтра) [Учасники полілогу В. Дончик, Д, Дроздовський, П. Іванишин] // Слово і час. — 2008. —№ 6.
 • 8. Буало. Поэтическое искусство. — М., 1957.
 • 9. Введение в литературоведение / Под. ред. Г.Н. Поспелова. — М., 1983.
 • 10. Виппер Ю. Поэзия барокко и классицизма // Европейская поэзия XVII века, —М., 1977.
 • 11. Волинський П.К. Основи теорії літератури. — К., 1967.
 • 12. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. — М., 1978.
 • 13. Вступ до літературознавства: Хрестоматія/Упоряд. Н.І. Бернадська. — К., 1995.
 • 14. Ггник-Березовська З. Грані культур. Бароко. Романтизм. Модернізм. — К., 2000.
 • 15. Головенченко Ф.М. Введение в литературоведение. — М., 1964.
 • 16. Гончар 0.1. Просвітительський реалізм в українській літературі: жанри та стилі. — К., 1989.
 • 17. Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопросы литературы. — 1992. —№ 1.
 • 18. Гундорова Т. Проявления слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. —Л., 1997.
 • 19. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. — К., 2005.
 • 20. Естетика / За ред. Л.Т. Левчук. — К., 1997.
 • 21. Ермилов Е.В. Теория и образный мир русского символизма. — М., 1989.
 • 22. Затонський Д. Про модернізм і модерністів. — К., 1972.
 • 23. Затонский Д. Что такое модернизм? // Контекст. — 1974: Литературно-теоретические исследования. — М., 1975.
 • 24. Зверев A.M. Модернизм в литературе США. — М., 1979.
 • 25. Ільницький О. Український футуризм (1914—1930). — Л., 2003.
 • 26. Історія української літератури: У 8 т. — К., 1968. — Т. 5.
 • 27. Історія української літератури XIX ст. / За ред. М. Яценка: У 3 кн. — К., 1995. — Кн. 1.
 • 28. Історія української літератури XIX ст. / За ред. М. Яценка: У 3 кн. — К., J 995. — Кн. 2.
 • 29. Історія української літератури XX ст. / За ред. В.Г. Дойчика: У 2 кн. — К., 1998. — Кн. 1.
 • 30. Калениченко Н.Л. Українська література XIX ст. Напрями, течії. — К., 1977.
 • 31. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової орієнтації поетичного тексту. — К., 1998.
 • 32. Кларк К. Сталинский миф о Великой семье // Вопросы литературы. — 1992. — Вып. 11.
 • 33. Копенгагенская встреча деятелей культуры // Вопросы литературы. — 1989. —№5.
 • 34. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1971. — Т. 6., / 972. — Т. 7.
 • 35. Кузнецов Ю.Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX — поч. XX ст. — К., 1995.
 • 36. Кухар-Онишко О.С. Індивідуальний стиль письменника. Генезис. Структура. Типологія. — К., 1985.
 • 37. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм — напрям? стиль? метод? // Слово і час. — 2001. — № 1.
 • 38. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. — К., 2002.
 • 39. Левчук Л.Т., Панченко В.І., Оніщенко О./., Кучерюк Д.Ю. Естетика. — К., 2005.
 • 40. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-укладач Ю.І. Ковалів. — К., 2007.
 • 41. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.
 • 42. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. —К., 1997.
 • 43. Лукач Д. Социалистический реализм сегодня // Вопросы литературы — 1991. — №4.
 • 44. Макаров А. Світло українського Бароко. — К., 1994.
 • 45. Малахов Д. Модернизм. Критический очерк. — М., 1986.
 • 46. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. — Луцьк, 1999. — Ч. 1: Українська література.
 • 47. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. — Луцьк, 1999. — Ч. 2: Зарубіжна література.
 • 48. Наєнко М.К. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. —К., 2008.
 • 49. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. — К., 1985.
 • 50. Наливайко Д.С. Французький символізм як зміна метамови європейської поезії // Слово і час. — 1993. — № 7.
 • 51. Наливайко Д. Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму // Слово і час. — 2008. — № 9.
 • 52. Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. Мікропортрети в художніх стилях і напрямах. — К., 1991.
 • 53. Неизученные страницы европейского романтизма / Редколлегия: Ю.А. Кожевников, Н.Г. Неупокоева, А.П. Саруханян. — М., 1975.
 • 54. Обломиевский Д.Д. Французский символизм. — М., 1973.
 • 55. Орлов П.А. Русский сентиментализм. — М., 1977.
 • 56. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К.,1999.
 • 57. Павличко С. Теорія літератури. — К., 2002.
 • 58. Пахаренко В. Художнє слово. Порадник для вчителів української літератури // Українська мова та література. — 2001. — Ч. 29—32 (237—240).
 • 59. Петров СМ. Реализм. — М., 1964.
 • 60. Петров СМ. Основные вопросы теории реализма. — М., 1975.
 • 61. Петров СМ. Критический реализм. — М., 1980.
 • 62. Поліщук В. Мандрівник на сонячних шляхах (Андрій Чужий) // Слово і час. — 2001. — № 3.
 • 63. Полііцук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Літературознавчі студії. — Івано-Франківськ, 1998.
 • 64. Померанц ПС. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. — М., 1990.
 • 65. Поэтические течения в русской литературе конца XIX — нач. XX века: Хрестоматия. — М., 1988.
 • 66. РевякинА.И. Проблемы изучения и преподавания литературы.—М., 1972.
 • 67. Руссова С. Постмодернізм у сучасній поезії, або Набоков — автор "Т'рікстер" // Слово і час. — 2000. — № 6.
 • 68. Савенець А. Літературна школа — один із "блукаючих" термінів // Слово і час. — 2000. — № 4.
 • 69. Сакутт П.Ф. Филология и культурология. — М., 1990.
 • 70. Соколов А. И. Теория стиля. — М., 1968.
 • 71. Театр французского классицизма. — М., 1970.
 • 72. Тетеріна Д. Романтизм — стиль української літератури. — К 1997.
 • 73. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. — К 1998.
 • 74. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття: В 4 кн. — К., 1994. — Кн. 3.
 • 75. Фролова К. Цікаве літературознавство. — К., 1987.
 • 76. Чижевський Д. Історія української літератури. — Тернопіль, 1994.
 • 77. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. — К., 1999.
 • 78. Шаповал М. Класицистична поетика: Аспекти й шляхи розвитку // Слово і час. — 2000. — № 5.
 • 79. Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство. — М., 1966.
 
< Попер   ЗМІСТ