< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Консультаційні та інформаційні послуги банків

Крім уже розглянутих послуг, банки надають своїм клієнтам консультаційні послуги. Вони консультують клієнтів із питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу та планування фінансово-господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Значну кількість видів консультаційних послуг, яку надають банки, становлять послуги, пов'язані з виконанням ними активних і пасивних операцій та надання інших послуг, залучення ресурсів, кредитування, фінансування капітальних вкладень, розрахунково-касове обслуговування, операціями з цінними паперами тощо.

Консультаційні послуги можуть надаватися усно або письмово, а плата за їх надання в деяких випадках включається в плату за основний вид операції (послуги), який супроводжується консультуванням.

Розглянемо склад основних консультаційних послуг, які надають банки: бізнес-планування, інвестиційне проектування, маркетинг; фінансовий аналіз, бухгалтерський облік; послуги з корпоративного фінансування.

Послуги з бізнес-планування, інвестиційного проектування, маркетингу включають:

 • - розроблення бізнес-планів;
 • - розроблення інвестиційних проектів;
 • - маркетингові дослідження;
 • - маркетинговий аудит бізнес-планів, стратегічних і тактичних маркетингових планів підприємств;
 • - розроблення економічного обґрунтування інноваційних проектів (технічних, виробничих, впроваджувальних тощо);
 • - моніторинг цін.

До складу послуг із фінансового аналізу, бухгалтерського обліку включають:

 • - аналіз фінансової діяльності підприємства та прогнозування його фінансового стану на основі комп'ютерного моделювання;
 • - ведення бух обліку та звітності в стандарті СААР (для СП та представництв іноземних фірм);
 • - облік витрат;
 • - розроблення бюджету підприємства.

До кола послуг із корпоративного фінансування входять:

 • - аналіз та фінансова експертиза інвестиційних проектів суб'єктів господарювання України з погляду їхньої рентабельності, ризикованості:
 • - пошук іноземних інвесторів;
 • - надання послуг із техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів;
 • - інформаційне забезпечення потенційних інвесторів потрібними даними щодо об'єктів інвестування;
 • - надання рекомендацій щодо визначення українських партнерів;
 • - створення та підтримка бази даних інвестиційних проектів привабливих підприємств (замовників інвестицій) і можливих джерел фінансування (потенційних інвесторів);
 • - організація та супроводження емісії цінних паперів клієнтів банку (акції, облігації підприємств);
 • - консультаційні послуги з інвестиційно-банківської діяльності від вибору об'єкта інвестування до розробки оптимальної схеми фінансування.

Окрім розглянутих вище, банки надають послуги:

 • 1) з аналітичного дослідження фінансового та фондового ринків;
 • 2) сприяння виходу українських підприємств на міжнародні фінансові та фондові ринки;
 • 3) управління інвестиційним портфелем клієнта;
 • 4) надання інформації:
  • - інформування про чинне законодавство зарубіжних країн у галузі банківської справи, фінансів, валютного регулювання, оподаткування тощо;
  • - надання копій грошово-розрахункових документів;
  • - допомога в розшуку перерахованих сум;
  • - надання інформації про прийняті НБУ та іншими органами рішень, які впливають на господарську діяльність клієнта;
  • - доведення інформації про курси іноземних валют, котирування цінних паперів тощо;
  • - сприяння в доборі партнерів (покупців або постачальників), засновників, учасників обмінних операцій тощо;
 • 5) консультації з питань вексельного права, а саме:
  • - проведення юридичної та фінансової експертизи векселів;
  • - контроль за термінами здійснення відповідних дій за векселями (платіж, акцепт тощо);
  • - контроль, консультації за дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України при здійсненні операцій з векселями;
  • - консультації з банківських гарантій, у т. ч. авалювання векселів;
 • 6) консультації з юридичних питань;
 • 7) банківські гарантії. Як суб'єкт гарантійного зобов'язання можуть виступати банки. Особливо широко використовуються банківські гарантії при міжнародних розрахунках і одержанні міжнародних кредитів. Вказані гарантії видають як у формі спеціального документа (гарантійного листа), так і в напису на лицьовому боці векселя (аваль), завіреного банком;
 • 8) посередницькі послуги. Вони відіграють дедалі важливішу роль серед нетрадиційних банківських послуг. На практиці надання таких послуг оформляється двома видами цивільно-правових договорів: договором-доручення та договором комісії. За своєю суттю ці договори є договорами на продаж послуг. За договором-доручення одна сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені і за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії - підписання документів, укладення угод. Але, виконуючи юридичні дії, повірена особа виконує і фактичні дії - пошук контрагентів, наведення довідок, огляд майна тощо. Повірений є представником свого довірителя перед третіми особами.

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за винагороду укласти одну або кілька угод від свого імені за рахунок комітента.

Банки надають різноманітні види посередницьких послуг: посередництво в операціях із валютою; посередництво в одержанні клієнтом кредиту; посередництво в операціях із майном, зокрема з цінними паперами.

Посередництво в операціях із валютою. Посередництво з валютними операціями передбачає купівлю-продаж іноземної валюти або платіжних документів у ній, конверсію однієї іноземної валюти в іншу, переказ за дорученням громадян іноземної валюти за кордон та виплати громадянам отриманих на їхнє ім'я з-за кордону переказів і т. д.

За останні десять років спостерігаються прирости ринку консалтингових послуг. На цьому ринку працює величезна кількість різноманітних консалтингових організацій, як спеціалізованих, так і таких, для яких цей вид бізнесу є неосновним, але життєво важливим. До останніх належать банки. Сьогодні банк, обслуговуючи корпоративних клієнтів і населення, намагається досягти високого рівня задоволення усіх клієнтів якістю послуг, що вимагає розширення їх продажу, у тому числі за рахунок нетрадиційних послуг. У кінцевому підсумку, це сприяє зростанню довіри клієнтів, скороченню загальних витрат на маркетинг, збільшенню маржі і дохідності в банківській діяльності.

Посередництво в одержанні клієнтом кредиту. Коли банк із певних причин не може надати кредит, він шукає клієнтові інший банк або організовує отримання міжбанківського кредиту.

Посередництво в операціях із майном, зокрема з цінними паперами. За первинного розміщення цінних паперів банки можуть за дорученням, від імені і за рахунок емітента здійснювати передплату цінних паперів або їх розміщення іншим способом.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >