< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Горизонтальний (трендовий) аналіз

Горизонтальний (трендовий) аналіз є складовою системи фінансового аналізу, яка полягає у вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі. У процесі цього аналізу розраховують темпи зростання (приросту) окремих показників за декілька періодів і визначають загальні тенденції їх зміни (тобто тренд). Основними формами горизонтального (трендового) аналізу є: порівняння фінансових показників звітного періоду (року, кварталу, місяця) з показниками попереднього періоду; порівняння фінансових показників звітного періоду з показниками аналогічного періоду попереднього року (наприклад, показників квітня місяця звітного року з аналогічними показниками за квітень попереднього року); порівняння фінансових показників за декілька попередніх періодів для виявлення тенденції їх зміни (визначення лінії тренду в динаміці).

Порівнянням аналогічних показників діяльності аналізованого підприємства із спорідненими підприємствами виявляють причини відмінностей в ефективності використання матеріальних, трудових ресурсів і мобілізації резервів на кожному з об'єктів, які взято для порівняння. Окрім того, таке порівняння дає змогу визначити конкурентоспроможність підприємства, що дуже важливо в ринкових умовах.

Для оцінки стану і використання виробничого потенціалу підприємства та виявлення рівня ефективності управління його діяльністю велике значення має порівняння досягнутих і запланованих показників досліджуваного підприємства з теоретично можливими показниками, економічною моделлю.

Для оцінки перспектив розвитку підприємства, визначення найбільш ефективних шляхів використання капітальних вкладень, напрямів розвитку технічної бази виробництва важливу роль відіграє порівняння з показниками "підприємства майбутнього". У цих показниках, наприклад, знаходить відображення результат прогресивної технології і техніки, що забезпечують значне зростання продуктивності праці щодо досягнутого в галузі рівня.

Вертикальний (структурний) аналіз

Вертикальний аналіз засновано на структурному розкладі окремих показників. В процесі його здійснення розраховується питома вага окремих складових фінансових показників та вплив кожної складової на результат в цілому. Основними видами такого аналізу е: У структурний аналіз активів;

  • - структурний аналіз капіталу;
  • - структурний аналіз грошових потоків.

Результати такого аналізу використовуються для проведення ефективної інвестиційної діяльності й раціонального використання грошових коштів підприємства.

Порівняльний (просторовий) аналіз

Порівняльний аналіз базується на співставленні значень окремих груп аналогічних показників. Виділяють такі основні їх види:

порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства з середньогалузевими показниками;

порівняльний аналіз фінансових показників підприємства з аналогічними показниками підприємств-конкурентів;

порівняльний аналіз звітних та планових (нормативних) показників. Дані результатів порівняльного аналізу діяльності підприємства дають змогу його менеджменту визначити тактичні і стратегічні шляхи господарювання в жорстких умовах конкуренції.

Аналіз фінансових коефіцієнтів (R - аналіз)

Аналіз фінансових коефіцієнтів (R — аналіз) представляє собою розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язку показників. Найбільше розповсюдження отримали наступні групи аналітичних фінансових коефіцієнтів!

коефіцієнти оцінки фінансової стійкості;

коефіцієнти оцінки платоспроможності (ліквідності);

коефіцієнти оцінки оборотності активів та капіталу;

коефіцієнти оцінки рентабельності.

Визначення величини згаданих вище коефіцієнтів дає змогу оцінювати фінансову стійкість і ліквідність підприємств, а також відстежувати відтворювальні процеси в їх діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >