< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види та класифікація управлінської діяльності

Предметна класифікація видів діяльності менеджера

Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства

Останнім часом через сильну конкуренцію між підприємствами різних країн і перенасиченості майже всіх західних ринків у стилі керівництва підприємством (менеджменту) відбулися істотні зміни. Якщо раніше успішним менеджером був той, хто швидше реагував на зміну ринкової ситуації, то зараз гарним менеджером вважається фахівець, який для свого підприємства створює нові ринки, не тільки пасивно реагує на зміни, але й сам змінює ринок. Завдання менеджменту полягає в тому, щоб спочатку зробити бажане можливим, а потім і реальним.

Функція менеджменту полягає в тому, щоб створювати рентабельне підприємство на основі наявних людських і матеріальних ресурсів.

Головне у менеджменті - ставити перед собою цілі, що відповідають інтересам підприємства - Management by objectives (менеджмент постановкою цілей). У цьому полягає принципова відмінність менеджерів від керівників підприємства старого стилю.

Менеджмент можна визначити як процес впливу на колектив, окремих працівників для досягнення бажаних результатів, цілей. Головним завданням менеджера є ефективний вплив на процес виробництва. Результати його роботи оцінюються за рівнем виконання виробничих завдань підприємства. Тому він повинен вибрати такі ланки виробничого ланцюга, через які можна впливати на весь процес.

Для вирішення оперативних і стратегічних завдань необхідна участь менеджерів усіх рівнів управління. Однак форми і методи цих рішень на різних рівнях управління різні. Необхідність їх вирішення різних оперативних завдань з урахуванням інтересів підприємства в цілому вимагає участі керівника в оперативному управлінні. Тому важливо визначити конкретне коло оперативних завдань, у рішенні яких повинен брати участь керівник організації, форми і ступінь його участі.

Ступінь участі і витрат часу керівника організації на оперативне управління необхідно оцінювати не кількістю вирішених питань безпосередньо в ході виробничого процесу, а його діями по створенню працездатності та самостійності виробничих.

Апарат управління ефективно працюватиме в тих організаціях, де керівник вважає своїм першочерговим завданням створення найбільш сприятливих умов для самостійної роботи підрозділів організації.

Чим вищий рівень менеджера, тим більшу вагу має функція загального керівництва в організації. Чітке визначення рівня своєї участі в реалізації основних функцій апарату управління є основою правильного розподілу фонду робочого часу менеджера.

Слід зрозуміти, що робота менеджера охоплює різноманітні сторони виробничої діяльності людей, роботи машин, комп'ютерних пристроїв тощо.

Менеджер, як правило, не є власником капіталу фірми, в якій він працює. Звичайно, він може володіти її акціями, а може й не мати їх, працюючи за наймом.

Менеджер має бути підготовлений до управлінської діяльності у відповідній галузі на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та різної організаційно-правової форми і знати:

♦ основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для успішного опанування методами економічного і системного аналізу в сфері менеджменту і проведення досліджень зі спеціальності;

♦ дисципліни загальноекономічного циклу і спеціальні дисципліни, які розглядають закономірності, особливості, сучасний стан і основні тенденції розвитку економіки;

♦ стан і розвиток сучасної менеджерської діяльності на внутрішньому і світовому ринках;

♦ стан і розвиток ринку трудових ресурсів;

♦ тенденції і перспективи розвитку підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм;

♦ напрями інноваційної та інвестиційної політики;

♦ особливості управління підприємством різних організаційно-правових видів та форм власності;

♦ стратегічні цілі та тактичні прийоми функціонування підприємств;

♦ основні напрями маркетингових досліджень ринку;

♦ специфіку проведення посередницьких операцій при здійсненні комерційної діяльності;

♦ методику визначення економічної ефективності управлінської діяльності фірми.

Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань в обсязі, необхідному для вирішення завдань управління, знань з дисциплін економічного циклу, менеджер мусить мати спеціальні знання з проблем:

■ теорії організації, загальних функцій та методів менеджменту;

■ процесу прийняття управлінського рішення та його інформаційного забезпечення;

■ керівництва та лідерства, групової динаміки;

■ психології та етики ділового спілкування;

■ процесу управління підприємством та його ефективності;

■ управління персоналом;

■ дослідження ринків та споживачів, прогнозування, товарної політики;

■ маркетингового планування, цінової та торгової політики;

■ формування попиту та стимулювання збуту;

■ рекламної та зовнішньоекономічної діяльності;

■ фінансової політики, грошового обігу, кредиту;

■ бухгалтерського обліку;

■ соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства.

На основі знань про умови та фактори конкурентоспроможного функціонування в умовах ринкових відносин, методології аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні; розуміння взаємозв'язку елементів внутрішнього та факторів зовнішнього середовища менеджер повинен уміти:

 • o розробляти і проводити стратегічну та тактичну політику підприємства у конкурентному середовищі;
 • o організувати та координувати колективну працю по виробництву товарів та наданню послуг; забезпечувати ефективне узгоджене використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;
 • o організовувати та планувати, здійснювати поточний контроль та координацію діяльності, делегувати повноваження; добирати виконавців і розподіляти обов' язки, інструктувати;
 • o впроваджувати ефективні технології виробництва та обслуговування;
 • o контролювати дотримання технології виробництва та обслуговування, охорони праці та техніки безпеки; захист довкілля від забруднення і стан навколишнього середовища;
 • o здійснювати управління інноваційними процесами, спонукати працівників до творчої діяльності, підтримувати нові ідеї;
 • o організовувати маркетингові дослідження, аналізувати стан і динаміку попиту, формувати попит та стимулювати збут; вести рекламну та консультаційну роботу;
 • o забезпечувати необхідний рівень якості товарів та послуг, здійснення комерційних операцій та проведення матеріально-технічного постачання і товароруху, укладання та реалізацію контрактів;
 • o координувати зовнішньоекономічну діяльність;
 • o розробляти варіанти управлінських рішень, обґрунтовувати вибір оптимального (виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності і екологічної безпеки) та забезпечувати контроль за виконанням; вести діловодство;
 • o володіти навичками пошуку, збирання і використовування інформації, використовувати інформаційні технології менеджменту, економіко-математичні моделі та методи; працювати на комп' ютерах та іншій оргтехніці;
 • o практично використовувати навички раціональної організації управлінської праці;
 • o спрямувати діяльність колективу на захист інтересів України при здійсненні комерційної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • o захищати права споживачів;
 • o вирішувати питання добору, оцінювання, наймання, виховання, розвитку та вивільнення кадрів, концентрувати зусилля на безперервному підвищенні якості роботи персоналу;
 • o використовувати методи наукової організації праці і оргпроектування, ефективні системи мотивації та оплати праці;
 • o вирішувати конфліктні ситуації у колективі та здійснювати профілактику конфліктів;
 • o формувати організаційну культуру бізнесу на підприємстві;
 • o формувати у працівників підприємства науковий світогляд і сприйняття духовних цінностей;
 • o забезпечувати соціальний захист працівників;
 • o оцінювати виробничо-економічний потенціал організації, планувати та прогнозувати діяльність організації чи підрозділу; розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку;
 • o оцінювати дані статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій;
 • o працювати з банками та іншими кредитно-фінансовими установами; контролювати всі види розрахунків;
 • o забезпечувати ризикозахищеність та конкурентоспроможність діяльності підприємства;
 • o вільно володіти державною, однією іноземною мовою, а також уміти користуватися однією із слов'янських мов у своїй професійній діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >